Hadž i kurban

Hadž – duhovno pročišćenje i preporod

665pregledi
Piše: Abdulvaris Ribo

Nalazimo se u mjesecima hadža i nema sumnje da je hadž po mnogo čemu poseban ibadet. S obzirom da zahtijeva dosta žrtve i odricanja, hadž je jedan od najjačih dokaza našega imana i iskrene vjere. Hadžija pored toga što mora da žrtvuje dobar dio svoga imetka, on se istovremeno izlaže različitim poteškoćama i opasnostima, kako na putovanju, tako i pri samom obavljanju hadžskih obreda.

Da bi zaslužio Allahovu milost i oprost, te Njegovu veliku nagradu, hadžija prije samoga odlaska na hadž čisti svoju dušu od svih ovosvjetskih prljavština, iskreno se kaje i raščišćava ovodunjalučke račune izmeðu sebe i drugih ljudi i tek tada polazi na put života da potraži Allahovu milost i oprost. On je svjestan Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: ”Ko obavi hadž i ne bude činio grijehe i prijestupe, vratit će se (čist od grijeha) kao na dan kada ga je majka rodila.”

Unutrašnji smisao obreda hadža

Poznato je da se za hadž veže čitav niz obreda: oblačenje ihrama, tavaf oko Kabe, sa’j izmeðu Safe i Merve, boravak na Arefatu, bacanje kamenčića na Mini i drugi obredi. Svaki od navedenih obreda ima svoj dublji smisao. Tako skidanje ovodunjalučke odjeće i oblačenje ihrama znači odbacivanje svih ovosvjetskih bogatstava i užitaka, odnosno, spremnost da čovjek žrtvuje sva ovodunjalučka dobra za Allahovu ljubav, milost i oprost. Oblačenje ihrama, takoðer, nas podsjeća na jednu veliku istinu i konačni ishod čovjekovog života – smrt, kada sa sobom u kabur neće ponijeti ništa drugo sa ovoga svijeta do četiri platna u koja će biti umotan. Stajanje na Arefatu simbolizira stajanje pred Allahom na Dan apsolutne pravde i obračuna. Bacanje kamenčića na Mini, gdje simbolično gaðamo šejtana, podsjeća nas na neprestanu čovjekovu borbu protiv svoga otvorenog neprijatelja. Tako i svi drugi obredi i ibadeti na hadžu imaju svoju simboliku i duboki smisao.

Duhovna renesansa

S obzirom da je čovjek biće, kako materije, tako i duha, njemu je potrebna duhovna hrana i povremena duhovna renesansa i obnova. Svakako je hadž sa svojim obredima i svetim mjestima jedinstvena prilika za duhovnu renesansu i preporod jednog muslimana. Ta sveta mjesta su od Allaha odlikovana i imaju posebnu vrijednost. U njima je počela historija čovječanstva. U Mekki i okolnim mjestima utemeljen je ”tevhid”, vjera u Jednog Boga, Allaha i to kroz misiju prvih poslanika, Ibrahima i Ismaila, a obnovljena i zapečaćena misijom posljednjeg poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.

Posjetivši sva ova sveta mjesta, hadžija se prisjeća svih ovih poslanika i velikana čovječanstva. Tada se u njemu raða osjećaj da je na putu kojim su hodili Ibrahim, Ismail, Muhammed i drugi poslanici, i da je to put koji vodi do Dženneta. Udubljen u pobožne misli, prisjećajući se tih minulih dogaðaja i ličnosti, hadžija doživljava duhovnu renesansu i preporod, oplemenjuje svoju dušu i jača svoju vjeru i snagu da nastavi tim putem.

Hadž – sveislamski kongres

Jedan od islamskih imperativa je islamsko bratstvo koje ne smije ostati mrtvo slovo na papiru. Hadž je jedinstvena prilika da se to bratstvo realizira u praksi i životu. Za vrijeme hadža nekoliko miliona muslimana iz cijeloga svijeta boravi na jednom mjestu. Oni žive u različitim ekonomskim, političkim i društvenim prilikama, meðusobno se upoznaju i upoznaju sa svojim problemima i raspituju se o okolnostima pod kojima žive. Na taj način hadž postaje sveislamski kongres na kojem muslimani trebaju da razmotre svoje probleme i pitanja. Široke muslimanske mase, običan svijet, svjesni su ove prilike, meðutim, oni koji se pitaju i upravljaju pitanjima muslimana, kao da to ne primjećuju ili ne žele primijetiti. Hadž svake godine prolazi bez toga da bude iskorišten kao prilika da se muslimanski ummet uhvati čvrsto za Allahovo uže, Allahovu Knjigu i krene odlučno putem slave i ponosa. Hadž bi trebao biti najjača manifestacija islamskog bratstva i solidarnosti. Hadžije koje svake godine o svome trošku dolaze na hadž i odazivaju se Allahovom pozivu, očekuju da čuju nešto novo što će im probudtiti nade i roditi optimizam da će jednom ovaj ummet postati jedinstveniji, a time i jači i da će se osloboditi stoljetne slabosti i poniženja. Hadž i njegovi obredi imaju svoju vanjsku formu, ali ni jedan hadžija ne smije zaboraviti suštinske poruke koje hadž sa sobom nosi.

 
Prvi put objavljeno: Petak, 14 Studeni 2008 23:40
X