Rekaik

Četiri velika pitanja

7.7kviews

Priredio: Nermin Avdić

Hvala Allahu Koji poučava peru, poučava čovjeka onome što ne zna. Hvala Allahu Koji je stvorio čovjeka i poučio ga izgovoru, neka je salavat i selam na onoga koji ne govori po svom nahođenju, nego je to Objava koja mu se objavljuje, a zatim: Neće nijedan čovjek, bilo da je musliman ili nevjernik, muškarac ili žena umrijeti, zatim biti ukopan u svoj kabur a da mu se duša neće vratiti u njegovo tijelo odmah nakon ukopa, te će mu doći dva meleka u njegov kabur, sjest će i pitati ga četiri pitanja:

Prvo pitanje: „Ko je tvoj Gospodar?“

Drugo pitanje: „Koja je tvoja vjera?“

Treće pitanje: „Ko je ovaj čovjek koji vam je poslan?“

Četvrto pitanje: „Odakle ti tvoje znanje?“, tj. „Odakle si uzeo odgovor?“

Od Bera’a ibn Aziba, radijallahu anhu, se prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, spomenuo roba vjernika kada bude zakopan u svoj kabur. Kaže: „…Pa će mu biti vraćena duša u njegovo tijelo, zatim će mu doći dva meleka, te će ga postaviti da sjedne, a zatim ga upitati: „Ko je tvoj gospodar?“ – Reći će: „Moj Gospodar je Allah.“ Zatim će ga pitati: „Koja je tvoja vjera?“ – Reći će: „Moja vjera je Islam.“ Potom će ga upitati: „Ko je ovaj čovjek koji vam je poslan?“ – Reći će: „To je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.“ Upitat će ga: „Odakle ti tvoje znanje?“ – Reći će: „Čitao sam Allahovu knjigu i vjerovao u nju.“[1]

Kada odgovori na pitanja, Allah Uzvišeni će ga obavjestiti o uspješnom rezultatu i naredit će da mu daju šest nagrada u njegovom kaburu.

Prva nagrada: Postelja iz Dženneta,

Druga nagrada: Odjeća iz Dženneta,

Treća nagrada: Otvorit će mu se vrata u kaburu prema Džennetu iz kojeg će mu doći džennetski vjetar i miris i vidjet će stanovnike Dženneta i njegovo bogatstvo,

Četvrta nagrada: Bit će obradovan Džennetom dok je još u kaburu,

Peta nagrada: Proširit će mu se kabur koliko dopire pogled i

Šesta nagrada: Prosvjetlit će mu se kabur.

Od Bera’a ibn Aziba, radijallahu anhu, se prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellam, rekao: „Pa će ga pitati: „Odakle ti tvoje znanje?“ – Reći će: „Čitao sam Allahovu knjigu i vjerovao u nju.“ Zatim će pozvati glasnik sa nebesa da je rob rekao istinu, pa će mu se dati postelja iz Dženneta, te će se obući odjećom iz Dženneta, otvorit će mu se vrata prema Džennetu. Kaže: „Pa će mu doći njegov vjetar i miris.“ Zatim će mu se proširiti kabur koliko pogled dopire. Kaže: „Potom će mu doći čovjek lijepog izgleda, u lijepoj odjeći i ugodnog mirisa, te će reći: „Obraduj se s onim što ti je drago, ovo je tvoj dan koji ti je obećan.“

Reći će mu: „Ko si ti, pa ti je lice tako lijepo?“ – Reći će: „Ja sam tvoja dobra djela.“ Zatim će reći: „Gospodaru, ubrzaj Sudnji dan da se vratim svojoj porodici i imetku.“[2]

Od Enesa ibn Malika, radijallahu anhu, se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Zaista kada rob bude stavljen u svoj kabur, te ga njegovi prijatelji napuste, on čuje klepet njihove obuće. Tada mu dođu dva meleka, postave ga da sjedi i kažu: ‘Šta ti misliš o ovom čovjeku, Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem?’  Što se tiče vjernika reći će: ‘Svjedočim da je on Allahov rob i Njegov poslanik.’ Pa će mu se reći: ‘Pogledaj u svoje mjesto u Džehennemskoj vatri! Zaista ti ga je Allah zamijenio mjestom u Džennetu, pa će ga oba vidjeti zajedno.’“[3]

Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Kada mejjit bude ukopan, dođu mu dva crna, tamna meleka, kažu da se jedan zove El–Munker, a drugi En–Nekir, pa će reći: ‘Šta si govorio o ovom čovjeku?’ Pa će reći da je govorio da je on Allahov rob i Njegov poslanik. Svjedočim da nema drugog božanstva, osim Allaha i da je Muhammed Njegov rob i Njegov poslanik. Pa će njih dvojica reći: ‘Zaista smo mi znali da si tako govorio.’ Zatim će mu se kabur proširiti sedamdeset laktova (u dužinu) sa sedamdeset (u širinu), te će se prosvjetliti i bit će rečeno: ‘Lezi’ (spavaj). Pa će reći: ‘Vrati me mojoj porodici i obavijesti ih.’ Reći će njih dvojica: ‘Lezi kao što mladoženja legne kojeg ne probudi niko osim njemu najdražeg iz porodice sve dok ne bude proživljen iz svoje postelje.’“[4]

A ako ne odgovori na pitanja, Allah će narediti da se obznani rezultat njegove propasti, te će mu odrediti četvero. A znaš li koje četvero?

Prvo: Odjeća od vatre,

Drugo: Otvorit će se vrata iz njegovog kabura prema Vatri iz koje će dolaziti Džehennemska vrućina i  njegovi otrovi,

Treće: Stjesnit će mu se kabur i

Četvrto: Bit će obradovan Vatrom još dok je u svom kaburu.

Od Bera’a ibn Aziba, radijallahu anhu, se prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, spomenuo roba–nevjernika kada bude zakopan u svoj kabur, pa kaže: „Pa će mu biti vraćena njegova duša u tijelo, te će mu doći dva meleka i postaviti ga da sjedne i pitati ga: ‘Ko je tvoj gospodar?’ Reći će: ‘Ah, ah, ne znam.’ Pa će ga pitati:’ Koja je tvoja vjera?’ Reći će: ‘Ah, ah, ne znam.’ Zatim će ga pitati: ‘Ko je ovaj čovjek koji vam je poslan?’ Reći će: ‘Ah, ah, ne znam.’ Potom će glasnik s nebesa povikati da laže i da mu se prostre postelja od vatre, otvorit će mu se vrata prema Vatri iz koje će dolaziti vrućina i njegovi otrovi, stjesnit će mu se kabur tako da će mu prolaziti kost kroz kost. Zatim će mu doći čovjek ružnog izgleda u ružnoj odjeći, neprijatnog mirisa i reći: ‘Obraduj se s onim što si griješio!’“[5]

Od Enesa ibn Malika, radijallahu anhu, se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Zaista kada rob bude stavljen u svoj kabur, te ga njegovi prijatelji napuste, on čuje klepet njihove obuće. Tada mu dođu dva meleka, postave ga da sjedi i kažu: ‘Šta ti misliš o ovom čovjeku, Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem?’ Što se tiče licemjera i nevjernika, njima će se reći: ‘Šta si mislio o ovom čovjeku?’ Reći će: ‘Ne znam. Govorio sam ono što su govorili i ostali ljudi.’ ‘Ne znao i ne shvaćao (nikad ništa)!’ Utom će biti udaren željeznim čekićem, pa će tako jako kriknuti, da će to čuti svi oko njega osim ljudi i džina.“[6]

 

Ko spozna Allaha, Njegovu vjeru i Njegovog poslanika iz Kur’ana i Sunneta odgovorit će na ova pitanja.

Od Bera’a ibn Aziba, radijallahu anhu, se prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellam, rekao: „Pa će ga pitati: „Odakle ti tvoje znanje?“ – Reći će: „Čitao sam Allahovu knjigu i vjerovao u nju.“ Zatim će pozvati glasnik sa nebesa da je rob rekao istinu.“[7]

Kaže Uzvišeni: „…ko bude slijedio Uputu Moju neće zalutati i neće nesretan biti.“[8]

Od Džabira, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao: „Čuo sam Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: ‘Ostavio sam vam nešto, nećete zalutati ako ga se budete čuvali – to je Allahova knjiga.’“[9]

A ko spozna Allaha, Njegovu vjeru i Njegovog poslanika iz nečega drugog mimo Kur’ana i Sunneta – neće odgovoriti na ova pitanja. Tako da ko bude spoznao navedeno iz govora ljudi odvest će ga daleko od odgovora.

Od Enesa ibn Malika, radijallahu anhu, se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Što se tiče licemjera i nevjernika, njima će se reći: ‘Šta si mislio o ovom čovjeku?’ Reći će: ‘Ne znam. Govorio sam ono što su govorili i ostali ljudi.’ ‘Ne znao i ne shvaćao (nikad ništa)!’ Utom će biti udaren željeznim čekićem, pa će tako jako kriknuti, da će to čuti svi oko njega osim ljudi i džina.“[10]

A ko bude nastojao da spozna Allaha, Njegovu vjeru i Njegovog poslanika od šejtana –  otići će daleko od ispravnog odgovora. (tj. neće odgovoriti na ova pitanja.)

Kaže Uzvišeni: „Ima ljudi koji se bez ikakva znanja prepiru o Allahu i koji slijede svakog šejtana prkosnog. Za njega je već određeno da će svakog onog ko ga uzme za zaštitnika na stranputicu zavesti i u patnju ga ognjenu dovesti.“[11]

A ko bude nastojao da spozna Allaha, Njegovu vjeru i Njegovog poslanika samim razumom i nahođenjem –  takođe će otići od ispravnog odgovora.

Kaže Uzvišeni: „Ima ljudi koji se o Allahu prepiru bez ikakva znanja i bez ikakve upute i bez Knjige svjetilje, hodeći nadmeno da bi s Allahova Puta odvraćali, njih na ovom svijetu čeka poniženje, a na onom svijetu dat ćemo im da iskuse patnju u Ognju.“[12]

A ko bude nastojao da spozna Allaha, Njegovu vjeru i Njegovog poslanika iz strasti –  i on će otići od ispravnog odgovora.

Kaže Uzvišeni: „i ne povodi se za strašću da te ne odvede s Allahova puta; one koji skreću s Allahova puta čeka teška patnja na onom svijetu zato što su zaboravljali na Dan u kome će račun polagati.“[13]

A ko bude nastojao da spozna Allaha, Njegovu vjeru i Njegovog poslanika putem pretpostavki i mišljenja[14] –  otići će daleko od ispravnog odgovora.

Kaže Uzvišeni: „oni se povode samo za pretpostavkama i onim za čim duše žude, a već im je došla od Gospodara njihovog Uputa.“[15]

Od Abdullaha ibn Amra, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao: „Čuo sam Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: ‘Nakon što vam je dao znanje, Allah ga neće povući tako što će ga oduzeti, nego će ga povući tako što će učiniti da nestane učenih ljudi. Nakon toga će ostati ljudi neznalice, pa će, kada budu pitani, davati odgovore po vlastitom nahođenju. Tako će oni zavoditi druge, a i sami će biti u zabludi.’“[16]

A ko bude nastojao da spozna Allaha, Njegovu vjeru i Njegovog poslanika iz riječi, postupaka i životopisa svećenika i monaha[17] –  takođe će otići daleko od ispravnog odgovora.

Kaže Uzvišeni: „O vjernici, mnogi svećenici i monasi doista na nedozvoljen način tuđa imanja jedu i od Allahova puta odvraćaju.“[18]

A ko bude nastojao da spozna Allaha, Njegovu vjeru i Njegovog poslanika iz onoga na čemu je većina svijeta – i takav će otići daleko od ispravnog odgovora.

Kaže Uzvišeni: „Ako bi se ti pokoravao većini onih koji žive na Zemlji, oni bi te od Allahova puta odvratili.”[19]

Dakle, mnogo je načina i puteva spoznaje, međutim, jedini ispravan način dolaska do spoznaje Allaha Uzvišenog, Njegove vjere i Njegovog poslanika je prvi navedeni, a to je spoznaja putem Allahove knjige Kur’ana i Sunneta poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.

Molim Allaha Uzvišenog da nas uputi na ono što je najbolje, da nam oprosti grijehe i smiluje nam se, da nam podari hajra da ispravno i iskreno naučimo odgovore na ova četiri pitanja, te da u našim kaburovima ispravno položimo ispit pred melekima, Allahovim izaslanicima. Amin !

Neka je salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika, Muhammeda, njegovu porodicu, ashabe i sve one koji ga slijede do Sudnjeg dana.

Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova.[1] Bilježe Ahmed u Musnedu, Ebu Davud u Sunenu, a šejh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim.

[2] Bilježi Ahmed u Musnedu, Ebu Davud u Sunenu, a šejh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim.

[3] Bilježi Buharija

[4] Bilježi Tirmizi.

[5] Bilježi Ahmed u Musnedu, Ebu Davud, a šejh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim.

[6] Bilježi Buharija.

[7] Bilježi Ahmed, Ebu Davud, a šejh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim.

[8] Taha, 123.

[9] Bilježi Muslim.

[10] Bilježi Buharija.

[11] Hadž, 3–4.

[12] Hadž, 8–9, (Tefsir Ibn Kesir, str. 892)

[13] Sad, 26.

[14] Misli se na mišljenje koje nema podloge u Kur’anu i Sunnetu, niti konsenzusu islamskih učenjaka.

[15] Nedžm, 23.

[16] Bilježi Buharija.

[17] Svećenici su jevrejski učenjaci kao što je Allah Uzvišeni rekao: „Trebalo bi da ih čestiti i učeni ljudi od lažna govora i zabranjena jela odvraćaju.” (5:63) Monasi su kršćanski pobožnjaci.(Vidjeti: Tefsir Ibn Kesir, str. 569.)

[18] Tevbe, 34.

[19] El–En’am, 116.


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835