Hutbe

Šest prava muslimana u odnosu na drugog muslimana (2 dio)

699pregledi
Hatib: Nezim Halilović Muderris

Prenosi Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Šest je prava muslimana u odnosu na drugog muslimana: 1. kada ga susretneš, nazovi mu selam, 2. kada te pozove, posjeti ga, 3. kada od tebe traži savjet, posavjetuj ga, 4. kada kihne i zahvali Allahu, uzvrati mu, 5. kada se razboli posjeti ga i 6. kada umre, slijedi ga (klanjaj dženazu i isprati ga)!” (Muslim)  

U današnjoj hutbi inša-Allah tumačim drugo, treće i četvrto pravo muslimana u odnosu na drugog muslimana.

2) “Kada te pozove, odazovi se!”

Prenosi Abdullah ibn Omer, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Kada neko od vas bude pozvan na svadbu, neka se odazove!” U drugoj predaji stoji: “Odazovite se na poziv, kada budete pozvani!” (Muslim)

Prenosi Abdullah ibn Omer, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao:Prenosi Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Odvratno li je veselje na koje se pozivaju bogataši, a ostavljaju siromasi. Onaj ko se ne odazove, zgriješio je prema Allahu i Poslaniku (s.a.v.s.)!” (Muslim)

Kaže Ibn Hadžer El-Askalani: “U ovome je dokaz da je odazivanje na poziv vadžib, jer se grijeh ne pripisuje osim onome ko ostavi vadžib.”

Ibrahim, a.s, kako stoji u predajama nikada nije jeo sam, već bi išao po nekoliko kilometara tražeći nekoga ko bi mu se pridružio u jelu. Jedne prilike je Ibrahim, a.s., čovjeku kojeg je našao da zajedno jedu rekao da spomene Allahovo, dž.š., ime, što je ovaj odbio, a Ibrahim, a.s., mu ne dozvoljava da jede. Allah, s.w.t., Ibrahima, a.s., a on je Halilullah (Allahov prijatelja), prekorava riječima. „Ja tog čovjeka hranim šezdeset godina, a on Me ne priznaje, pa zbog čega ga ti odbijaš da jede samo jednom, od onoga što sam ti Ja dao?“

 Nije dozvoljeno da se čovjek odazove na sijelo gdje se čini grijeh, osim sa ciljem da ga spriječi, kao što stoji u hadisu koji bilježi imam Ahmed:

Prenosi Omer ibn El-Hattab, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka ne sjedi za stolom za kojim se poslužuje alkohol!” (Ahmed)

Ibn Kajjim u El-Minhadžu kaže: “Nije dozvoljeno odazivanje na poziv: nasilnika, razvratnika i novotara, te na sijelo na kojem se laže i smije.” Takoðe nije dozvoljeno odazivanje na sijelo na kojem se: pije alkohol, kocka, pjeva, pleše i slično!

Nisu se na poziv dužni odazvati ni: bolesnici, oni koji paze na bolesnike, oni koji čuvaju svoj ili tuði imetak, oni koji imaju groznicu i onda kada je nevrijeme.”

Ulema postavlja nekoliko uslova za odazivanje na poziv: 1) da se na mjestu poziva ne čini grijeh, 2) da onaj ko poziva ne bude od onih, koje treba izbjegavati zbog njihovih grijeha, prije nego učine tevbu, 3) da je onaj koji poziva musliman, 4) da hrana i piće na tom mjestu budu halal, 5) da odazivanjem na poziv ne propušta nešto što je vadžib i 6) da onaj koji se odaziva na poziv ne pretrpi neku štetu u smislu nemogućnosti izvršenja preče obaveze. Žena ne smije da se odazove na poziv, bez dozvole svoga muža.

3)  „Kada od tebe traži savjet, posavjetuj ga!“

Prenosi Džerir ibn Abdullah, r.a.: “Zavjetovao sam se Poslaniku, s.a.v.s., na obavljanje namaza, davanje zekata i savjetovanje svih muslimana!” (Muslim)

Prenosi Temim Ed-Dari, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Vjera je nasihat (savjet)!” Rekli smo: “Kome?” Reče: “Allahu, Njegovoj Knjizi, Poslaniku, imamima (voðama) ummeta i svim muslimanima!” (Muslim)

Prenosi Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Allah jezadovoljan kada vi praktikujete troje: da Gaobožavate nepripisujući Muništa; da seNjegovog užetadržite ida semeðusobno nepodvajate; i dasavjetujete onekojima jeAllah daovlast nadvama!”(Ahmed)

Kaže imam Ahmed: “Kada bih znao da je moja dova kabul (primljena), uputio bih je voði muslimana, jer je njegova ispravnost i ispravnost potčinjenih!”

Muslimani su dužni jedni druge savjetovati na lijep način i da ih podučavaju onome što ne znaju. Nije manja potreba brata u vjeri za savjetom od potrebe za imetkom, pa ko posjeduje bogatstvo znanja, neka posavjetuje one koji to ne posjeduju. Savjet muslimanima biva u pogledu njihova dobra na obadva svijeta i on podrazumijeva podučavanje brata i ukazivanje na njegove pogreške nasamo, a ne javno, jer to onda prelazi u kritiku i javno sramoćenje. Lijep način savjetovanja je indirektan način, kao da savjetujemo svoje dijete da “treba da nakon proučene bismile jede i pije desnom rukom, da ulazi u džamiju i kuću desnom nogom, a izlazi lijevom i slično”. Bilježi se predaja da su Hasan i Husein, r.a., unuci Poslanika, s.a.v.s., jedne prilike vidjeli jednog muslimana koji je neispravno uzimao abdest, pa su se njih dvojica natjecala, ko će od njih uzeti abdest ispravnije i na taj način su tom čovjeku ukazali na njegove pogreške…

4) “Kada kihne i zahvali Allahu, uzvrati mu!”

Prenosi Alija ibn Ebi Talib, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Kada neko od vas kihne, neka kaže “Elhamdu lillah!” Kada to kaže, neka mu brat ili prijatelj kažu: “Jerhamukel-lah” (Allah ti se smilovao!)”. Kada mu kaže: “Jerhamukelllah”, neka kaže: “Jehdikumul-llah we juslih balekum” (Allah te uputio i očistio srce)!” (Buharija)

 Kaže imam Ibn Kajjim u Zadu-l-Meadu: “Vidljivo je iz hadisa da je uzvraćanje onome ko kihne fardi ajn svakome ko čuje onoga koji kihne da se zahvali Allahu i nije dovoljno da to učini samo jedan.”

Ovo je jedno od mišljenja uleme i njega prihvata Ibn Ebi Zejd (El-Kajrevani) i Ebu Bekr ibn El-Arebi. Ako onaj koji kihne ne zahvali Allahu, onda mu se ne uzvraća, kao što stoji u hadisu:

Prenosi Ebu Musa El-Ešari, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Kada neko od vas kihne i zahvali Allahu, uzvratite mu, a ako ne zahvali Allahu, nemojte mu uzvraćati!” (Muslim)

Prenosi Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Kada neko od vas kihne, neka mu onaj ko je u društvu uzvrati, a ako bude kihao više od tri puta, onda je prehlaðen (i ne treba mu uzvraćati)!” (Ebu Davud)

Prenosi Ebu Hurejre, r.a.: “Kada bi Poslanik, s.a.v.s., kihnuo, stavio bi ruku ili dio odjeće na usta i tiho bi kihnuo!” (Ebu Davud)

Braćo i sestre! Ispunjavajmo naše obaveze prema drugim muslimanima u pogledu: odazivanja na poziv, savjetovanja i uzvraćanja na kihanje, nakon zahvale Allahu, s.w.t., budimo istinska braća i časni čuvari dina!

Gospodaru, učvrsti nas na putu islama, ne iskušavaj nas sa onim što nećemo moći podnijeti, učini nas od onih koji se iskreno kaju za učinjene grijehe i i meðusobno se vole, uputi našu djecu i naše potomke i učini ih časnim pripadnicima ummeta, budi nam milostiv na Sudnjem danu i počasti nas u džennetu, društvom sa: poslanicima, šehidima i dobrim ljudima!

Sarajevo: 09. zu-l-ka’de 1429.h.  07. novembar 2008.g.

Hutba: Džamija “Kralj Fahd”

Prvi put objavljeno: petak, 07 Studeni 2008 12:37