Akida

Ehlu sunne wel džemat

1.06Kpregledi
Piše: Amir Durmić

Zahvala pripada Uzvišenom Allahu. Samo Njega hvalimo i samo  od njega pomoć tražimo. Njemu se utječemo od zla naših duša. Koga On uputi, taj je upućen, a koga On u zabludu odvede niko ga na pravi put ne može uputiti.

Svjedočimo da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed s.a.v.s ., Njegov rob i poslanik.
«O vjernici , bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i umirite samo kao muslimani.»  (Ali-Imran, 102).

«O ljudi, bojte se Gospodara svoga, koji vas od jednog čovjeka stvara, a od njega je i suprugu njegovu stvorio, i od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao.I Allaha se bojte s imenom čijim jedni druge molite, i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah zaista, stalno nad vama bdi.» (En-Nisa,1).
«O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu, On će vas za vaša dobra djela nagraditi i grijehe vam oprostiti.A onaj ko se Allahu i Poslaniku Njegovu bude pokoravao, postići će ono sto bude želio.» (El-Ahzab, 70-71).
”Uistinu, najljepši je govor Allahov govor, i najbolja  uputa je uputa Muhammeda s.a.v.s. Najgore stvari su novotarije, a svaka novotarija je zabluda.” (Muslim, br.867, Ibn-Nasr Mervezi u djelu Es-Sunne, br.75).

Svrha čovjekovog postojanja na ovom svijetu jeste spoznaja i obožavanje Uzvišenog Allaha koji u svojoj časnoj knjizi o tome  kaže:»Džinove i ljude sam stvorio samo zato da Me obožavaju.». (Ez-Zarijat, 56). Takoðer, kaže Muhammed s.a.v.s u hadisu koga prenosi Muaz b. Džebel r.a :” Zaista je Allahovo pravo prema ljudima da Ga obožavaju i da Mu ne pripisuju druga…” . (Buhari, br.2856; Muslim, br.30).
Zbog toga je prva obaveza svakog muslimana da se pouči ispravnom vjerovanju, kako bi svoga Gospodara obožavao na način  kojeg  je On propisao i sa kojim će On biti zadovoljan .
Niko od pripadnika  Islama ne sumnja da je Muhammed s.a.v.s bio najznaniji i najučeniji čovjek o Allahu i onome što je On objavio, jer je bio Njegov poslanik i miljenik, pa je i logično da Ga je on obožavao na najlegitimniji i najpotpuniji način.  Isto tako, sasvim je sigurno da su ashabi Allahovog  poslanika najbolja generacija koja se pojavila na zemlji, jer su bili svjedoci objave Kur’ana, i nisu žalili ni imetak ni vlastite živote da pomognu Muhammeda s.a.v.s i Islam. Sa njima je bio zadovoljan i Uzvišeni Allah koji kaže:»Allah je zadovoljan vjernicima koji su ti se pod drvetom na vjernost zakleli…», (El-Feth, 18), a i Poslanik s.a.v.s je potvrdio njihovu prednost nad ostalim generacijama riječima:” Najbolja je moja generacija, zatim oni koji ih slijede, zatim oni koji ih slijede”. (Buhari, br2651;  Muslim, br.2535, od Imrana b. Husajna r.a).

Poslanikovim s.a.v.s preseljenjem na ahiret, a zatim smrću Ebu Bekra i Omera r.a.,otvaraju se vrata smutnji  i nereda , što uzrokuje razne podjele meðu muslimanima koje su vidljive i danas .Te podjele i sektaštva koja su uslijedila, najavio je Muhammed  s.a.v.s. u poznatom hadisu koga prenosi Muavija b. Ebi Sufjan r.a da je Poslanik s.a.v.s rekao:” Sljedbenici knjige, koji su bili prije vas, su se podijelili u sedamdeset i dvije skupine, a moj ummet će se podijeliti na sedamdeset i tri ,sve će u vatru osim jedne”.
Kada su ga upitali ko je ta skupina, Poslanik s.a.v.s je odgovorio :’ Džemat ‘.U drugoj verziji, koju prenosi Abdullah b. Amr b.As r.a stoji: ”To su oni koji će biti na onome na čemu sam ja danas, i moji ashabi”.
(Ovaj poznati hadis, u različitim verzijama i sa raznim dodatcima  prenosi  skupine ashaba r.a ,a izmeðu ostalog i slijedeći : Muavija b. Ebi Sufijan , Abdullah b. Amr b. As , Ebu Hurejre , Auf b. Malik , Enes b. Malik , Ebu Umame , S’ad b. Ebi Vekkas i drugi. Bilježe ga : Tirmizi, br2641; Ebu Davud, br.4586; Ibn Madže, br.3992; Ahmed 4 / 102 ; Ibn Nasr Mervezi u Es-Sunne, br.52; Lalikai u Šerh Usuli I’tikad, br.149;  i drugi . Vjerodostojnim su ga ocijenili imam Tirmizi , Hakim i podržao ga Zehebi , Hafiz Iraki , Šatibi , Ibn Tejmije, Šejh Albani i ostali .Vidjeti detaljan govor o ovom hadisu : Es-silsiletus-sahiha, 1/404/204).
Međutim, kao što je najavio podjelu svojih sljedbenika na razne frakcije, Muhammed s.a.v.s je isto tako obećao da će u njegovom ummetu uvijek postojati skupina koja će biti na istini i da im neće štetiti onaj ko ih napusti sve dok ne doðe Allahova odredba.
(Hadis pobjedonosne skupine je mutevatir , i prenosi ga sedamnaest ashaba od kojih i slijedeći: Mugire b. Šu’be , Omer b. Hattab , Ebu Umame , Imran b. Husajn , Džabir b. Abdullah , Ebu Hurejre, Džabir b. Semure , Zeid b. Erkam i drugi.  Bilježi ga: Buhari, br.3640, 7311, 7459; Muslim, br.1921, Ahmed, 4 / 244, 248; Tirmizi. br 2230, Ebu Davud, br.4252; Ibn Madždže, br.10, i drugi. Vidjeti detaljan govor o ovom hadisu :Es-silsiletus-sahiha, br.270,1108,1195,1935,1955 – 1962; i Sahihul-džamia, br.7287-7296 ).

Ova skupina je poznata pod nazivom  ” Ehlu sunnet vel-džemat ”, a ovo istraživanje je skromni pokušaj da se objasni naziv ove grupacije, njegov nastanak, kao i osnovne specifike i značajke ove skupine, bilo da se radi o vjerovanju, propisima, moralnim
vrijednostima ili njihovom odnosu prema neistomišljenicima.
Molimo Uzvišenog Allaha dž .š da nam ukaže na pravi put u svakom vremenu i na svakom mjestu, da nam primi naša dobra djela i oprosti loša, i da nas proživi u
društvu poslanika, šehida i Njegovih iskrenih robova a divno li su oni društvo.

JEZIČKO I TERMINOLOŠKO ZNAČENJE SLOŽENICE ”EHLU SUNNET VEL-DŽEMA’T”:

SUNNET:
U jezičkom značenju, ova riječ se odnosi na pravac, put ili običaj, bez obzira radilo se o nečem lijepom ili ružnom. (Lisanul-Areb, 13 / 225 ).

Upotrebu ovog lingvističkog značenja, nalazimo u mnogim hadisima Allahovog Poslanika s.a.v. s. Od Seida b. Hudrija r.a. se prenosi da je Muhammed s.a.v.s. rekao:
”Slijedićete  puteve (sunnete) onih koji su bili prije vas, pedalj po pedalj, podlakticu po podlakticu, pa čak kada bi se oni zavukli u gušterovu rupu i vi bi ušli za njima ” (Buhari, br.7319)
A u drugom hadisu  koga prenosi Džerir b. Abdullah El-Bedželi r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao: ”Ko u Islam uvede neki lijep običaj(sunnet),biće za njega nagraðen i imaće nagradu svakog onog ko ga bude činio poslije njega, s tim da se od njihove nagrade neće ništa oduzimati, a ko u Islam uvede neki ružan običaj, biće za njega kažnjen i snosiće grijeh sviju onih koji to budu činili poslije njega, a od njihovih se grijeha neće ništa oduzimati .” (Muslim, br.1017; Tirmizi, br. 2675; Ahmed, 4 / 357, 358,361; Nesai, 5 / 75-77; Ibn Madždže, br.203, i drugi).

Napomena:
Poslanikove s.a.v.s. riječi u hadisu : ”Lijep običaj ”, se odnose na praksu koja ima svoju osnovu u validnim šerijatskim argumentima. To saznajemo iz povoda ovog hadisa : Jedne prilike je u Medinu pristigla skupina vrlo siromašnih ljudi iz plemena  Mudarr  koji su bili izgladnjeli i zbog siromaštva oskudno obučeni .Kada ih je Poslanik s.a.v.s. ugledao , njegovo lice se promijenilo iz sažaljenja zbog njihovog stanja Nakon  što se Poslanik s.a.v.s. obratio ljudima postičući ih na sadaku,  jedan ensarija je donio zavežljaj u kome je bilo hrane, pa ga razmotao na zemlji. Vidjevši ovo , ashabi su jedan po jedan donosili hranu i odjeću dok nisu nakupili veliku količinu  sadake.
Kada je Poslanik s.a.v.s. to vidio, lice mu je zablistalo od sreće, pa je rekao . ”Ko u Islam uvede lijep običaj … ”
Znači ovaj ashab je u stvari svojim postupkom, na jedan ne svakidašnji način , inicirao, i druge podstakao na podjelu sadake koja je legitimna po koncenzusu islamskih učenjaka , a ni u kom slučaju nije došao sa nečim što u Islamu nema osnove.Za objašnjenje vidjeti : Šerh Sahihi Muslim od Nevevija( 7 / 102-104 ) ; Tuhfetul Ahvezi ( 7 / 472 ). Zbog toga, ovaj i slični hadisi, ne mogu biti dokaz za uvoðenje novotarija u vjeru jer je svaka novotarija zabluda.
 
Što se tiče terminološkog i stručnog značenja ove riječi , ono se razlikuje shodno raznolikosti određenih islamskih nauka kod kojih se ustalio ovaj izraz.
Tako na primjer , sunnet kod hadiskih stručnjaka , označava sve ono što nam se prenosi vezano za Muhammeda s.a.v.s. , bez obzira radilo se o onome što je govorio , radio , šutnjom odobrio, ili se radi o njegovim moralnim i fizičkim karakteristikama , ili dogaðajima iz njegovog života.

Kod islamskih pravnika(fakiha) , sunnet se definira kao ono što je suprotno vadžibu pa pod njegovo značenje spada sve ono što nije stroga obaveza ,odnosno djelo koje čovjek , ukoliko ga bude činio biće nagraðen ,a ukoliko ga izostavi neće biti kažnjen.

Učenjaci usuli fikha , sunnet označavaju kao pojam koji obuhvata sve ono što je prenešeno od Muhammeda s.a.v.s. mimo Kur’ana ,od govora, djela ili odobravanja ,a isključivo se veže za šeriatske propise.
(Ove i slične definicije i značenja vidjeti : Iršadul-Fuhul, 1 / 53; El-Muhezzeb, 2 /634-636 ; Revdatu-Nazir, 1 / 340, fusnota br. 1).

Međutim, nakon pojave fitneta i smutnji, a zatim i podjele ummeta na razne sekte i frakcije, baš onako kako je to i najavio Muhammed s.a.v.s. , riječ sunnet počinje označavati sve ono što je suprotno novotarijama, bile one vezane za islamsko vjerovanje ili praktikovanje vjerskih propisa.
Sunnet je postao pojam koji je podrazumijevao ono što je čisto od izvitoperenosti i raznih šubhi (sumnji), koje su novotari ubacivali u izvorno islamsko vjerovanje , dajući prednost razumu nad šerijatskim tekstovima. (Vidjeti : Akidetu Ehlis-Sunne Vel-Džema’a , od Muhammed b. Ibrahim Ahmeda , str.15-16 , i  Ehlus Sunne Vel-Džema’a Mealim Intilakatil-Kubra , str.44).

Zbog toga su mnogi islamski učenjaci počeli da pišu djela koja su nazivali ”Es-sunne ”, a u njima su pojašnjavali čisto islamsko vjerovanje, vezano za Allaha dž.š. i Njegova svojstva, Njegove meleke, knjige, poslanike, sudnji dan, određenje, stav muslimana prema ashabima Allahovog poslanika i slično, obavezno navodeći lance prenosilaca spomenutih predaja.
Neke od tih knjiga su i slijedeće :

– Es-sunne , poslanica imama Ahmeda b. Hanbela (umro 241 h.)
– Es-sunne , od Ebu Bekra b.Esrema (umro 272 h.)
– Es-sunne , od Ibn Ebi Asima ( umro 287 h.)
– Es-sunne , od Abdullaha b.Ahmeda b. Hanbela (umro 290 h.)
– Es-sunne , od Muhammeda b. Nasr El-Mervezi (umro 294 h.)
– Es-sunne , od Ahmeda b.Muhammeda b. Haruna El-Hallalla (umro 311 h.)
– Es-sunne , od imama El-Lalikaia ( umro 418 h.)

(Ovo poslijednje djelo je poznatije pod nazivom ‘Šerh usuli i’tikad Ehlis-sunneti Vel-Džema’h )

Slijedi: JEZIČKO I TERMINOLOŠKO ZNAČENJE RIJEČI DŽEMAT

Prvi put objavljeno: četvrtak, 17 Svibanj 2007 16:38
X