Kur'an

Dvije vrste učača Kur’ana

555pregledi
Priredio: Emir Demir

Najveća počast kojom je Allah Uzvišeni odlikovao sina Ademovog jeste da mu je na ovom svijetu podario Kur’an u kojem su uputa, milost i smjernice. U njemu su pravila i zakoni koji onome ko ih bude sprovodio u praksu neće nauditi, niti mu štetu nanijeti. Onaj koji je objavio ovu plemenitu Knjigu je Onaj koji je stvorio i čovjeka, pa shodno tome, Allah najbolje zna šta je dobro za čovjeka, a šta je to što mu može nanijeti štetu i neugodnost.

Allah Uzvišeni obećao je veliku nagradu onima koji uče Kur’an, pamte ga i izučavaju.

Ebu Umame, r.a., prenosi da je čuo Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: “Učite Kur’an, jer će se on na Sudnjem danu zauzimati za svoje učače.” (Muslim)

Osman b. Affan, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Najbolji meðu vama je onaj koji Kur’an nauči, a zatim njemu druge podučava.”

Ibn Mes’ud, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ko prouči jedan harf iz Allahove Knjige imat će nagradu, a nagrada se deseterostruko povećava. Ja ne kažem da je ”elif-lam-mim” jedan harf, nego je ”elif” harf, ”lam” je harf i ”mim” je harf. (Tirmizi, hasen-sahih)  

Meðutim, kako Kur’an može biti šefadžija onima koji ga budu učili, isto tako može biti dokaz protiv njih!

U  vjerodostojnom hadisu koji prenosi Muslim, Poslanik, s.a.v.s., kaže: “Kur’an je dokaz za tebe ili protiv tebe.” Ovaj hadis dijeli učače Kur’ana na dvije skupine:

–  Oni koji uče Kur’an, a za koje će on na Sudnjem danu svjedočiti, su oni koji pored toga što uče, čitaju i pamte Kur’an, izvršavaju i ono što im je u njemu naređeno, a klone se onoga što im je zabranjeno, dozvoljavaju ono što je u Uzvišeni u njemu dozvolio, a zabranjuju ono što je zabranio, koji sude po Kur’anu i uzimaju ga za sudiju u meðusobnim sporovima, a kada im se presudi po Kur’anu, budu zadovoljni njegovom presudom. To su oni koji razmišljaju o njegovim značenjima povodeći se za riječima Uzvišenog: “Knjiga koju ti objavljujemo blagoslovljena je, da bi oni o riječima njezinim razmislili i da bi oni koji su razumom obdareni pouku primili.” (Sad, 29.)

To su oni koji mnogo uče i pamte Kur’an, oni koji ga slušaju i trude se okoristiti njime i sprovesti ga u praksu. Tako kada prouče ili čuju Allahove riječi: “I ispunjavajte obavezu, jer će se za obavezu zaista odgovarati” (El-Isra, 34) – požure da ispune emanete i ugovore prvo prema svome Gospodaru, prema svojim bližnjima i ostalim muslimanima.

– Druga skupina su oni protiv kojih će Kur’an svjedočiti na Sudnjem danu. To nisu oni koji ne uče Kur’an, to su oni koji uče Kur’an, čitaju ga i pamte, ali ne rade po onome što im se nareðuje u Kur’anu, ne udaljavaju se od onoga što im je zabranjeno, dozvoljavaju ono što se u njemu zabranjuje, a zabranjuju ono što je dozvoljeno. To su oni koji ne sude po Kur’anu, niti ga uzimaju za sudiju u meðusobnim sporovima, a kada im bude presuðeno po Kur’anu, ne budu zadovoljni tom presudom. Ne zanimaju se njegovim značenjima niti sprovode ono što prouče ili nauče od Kur’ana.

Uče Allahove riječi: “…pa ćemo se proklinjati i Allahovo prokletstvo na one koji lažu prizivati.” (Ali Imran, 6)

A zatim ih vidiš kako lažu kad govore, iznevjeravaju obećanja, ne pridržavaju se dogovorenog, loše se odnose prema svojim bližnjima, pa i prema svima drugima. Pa,  pored toga što to šteti njima i njihovom imanu, njihovom dunjaluku i ahiretu, takvim moralom i ahlakom ruše ugled islama u očima onih koji bi u njemu trebali da vide oličenje poštenja, iskrenosti i povjerljivosti, pa da se povedu za njima i da bude sebeb izlaska iz tmina na svjetlo mnogih koji komuniciraju i susreću se sa njim. Allahov Poslanik je na dan Hajbera rekao Alijji, r.a.: “Tako mi Allaha, da Allah tvojim sebebom uputi samo jednog od njih, to je bolje za tebe od krda deva.“ (Muttefekun alejhi)

Neka nam svima uzor u tome bude Poslanik, s.a.v.s., a poznato je da je on bio najljepše ćudi, a izvor iz kojeg je crpio svoj ahlak bio je, svakako, Kur’an. Prenosi se da je Katade, r.a., upitao majku vjernika Aišu, r.a.: «O majko pravovjernih, obavijesti me o ahlaku Allahovog Poslanika, a.s.» Ona odgovori: «Zar ne čitaš Kur’an?», a ja joj rekoh: «Svakako (čitam Kur’an).» Ona reče: «Uistinu, ahlak Allahovog Poslanika, a.s., je Kur’an.» (Bilježe Muslim i Ebu Davud)

Danas smo svjedoci da ima onih koji mnogo vremena provedu učeći Kur’an, izučavaju ga, nauče napamet, ali sve to ne ostavlja traga na njima. Laž, ružan i nedoličan govor, loš odnos prema drugim ljudima je njihov ahlak. Pa, uporedimo to sa hadisom koji smo naveli o ahlaku Poslanika, s.a.v.s. Naravno, da mi to ne možemo dostići, ali se možemo bar potruditi da se Allahova blagodat učenja, pamćenja i izučavanja Kur’ana vidi na nama, jer Allah voli da na robu vidi blagodati kojima ga je obdario.

Zato ne budimo od onih koji će učiti Allahovu Knjigu, čitati je i pamtiti, a onda doći na Sudnji dan i gledati kako Allahova Knjiga svjedoči protiv njih zato što nisu primjenjivali ono što su naučili iz nje.

Na ovo je, takoðer, Allahov Poslanik, s.a.v.s., upozorio svoj ummet kada je rekao: “Učite Kur’an i radite po onome što je u njemu. Nemojte ga zanemarivati, niti pretjerivati u njemu. Nemojte se hraniti, niti stjecati imetke njime.” (Sahih, prenosi ga imam Ahmed)

“Učite Kur’an i tražite od Allaha njime prije nego što se pojavi narod koji će učiti Kur’an i njime tražiti od ljudi.” (Sahih, prenosi imam Ahmed)
Molim Allaha da nas pomogne u izučavanju Njegove Knjige i primjeni onoga što se nalazi u njoj.

Prvi put objavljeno: ponedjeljak, 11 Kolovoz 2008 02:00