Hutbe

Događaj promjene kible

464pregledi
Hatib: Nezim Halilović Muderris
                                 
Braćo i sestre u islamu! Danas 11. ša’bana 1428. godine po hidžri, što odgovara 24. avgustu 2007. godine po Isau a.s., hutbu sam naslovio sa «Dogaðaj promjene kible». Za pomenutu temu sam se opredijelio u povodu sjećanja na dogaðaj promjene kible, koji se desio u mjesecu ša’banu, druge godine po Hidžri. Ovaj dogaðaj spada u red značajnih dogaðaja iz historije islama. Kada ga smjestimo u historijski kontekt, u kojem su muslimani bili malobrojni i gdje im je svakodnevno prijetila opasnost od zajedničkog napada mušrika i Jevreja Medine i Hajbera, a za nekoliko mjeseci se deslila prva i najznačajnija bitku u islamu, bitka na Bedru, onda ovaj događaj dolazi kao veliko ohrabrenje za Poslanika s.a.v.s. i ashabe.

O dogaðaju promjene Kible, govore 142. i 143. ajet Sure El-Bekare:
“Neki razvratnici od ljudi će reći: “Šta ih je odvratilo od kible njihove, prema kojoj su se okretali?” Reci: “Allahov su Istok i Zapad! On ukazuje na pravi put onome kome On hoće.” (142) “I tako smo vas učinili srednjim ummetom da budete svjedoci ljudima i da Poslanik (s.a.v.s.) bude vaš svjedok. I Mi smo promijenili Kiblu prema kojoj si se prije okretao samo zato da bismo ukazali na one koji će slijediti Poslanika (s.a.v.s.) i na one koji će se stopama svojim vratiti – nekima je to bilo doista teško, ali ne i onima kojima je Allah ukazao na pravi put. Allah neće dopustiti da propadne vaš iman. – A Allah je prema ljudima zaista blag i milostiv.” (143) (Suretu El-Bekare:142-143)
Allah dž.š. nareðuje muslimanima da promijene Kiblu, 16 mjeseci nakon Hidžre. Do tog trenutka muslimani su se okretali prema Mesdžidu-l-Aksau. To je ujedno bio nagovještaj muslimanima da će se uz Allahovu dž.š. pomoć ponovo vratiti u Meku, jer se Hidžra muslimana završava njihovim povratkom na prostore sa kojih su protjerani, kao što je to bio slučaj i sa ashabima Muhammeda s.a.v.s..
I naša hidžra se braćo i sestre završava tek onda kada se slobodno i uzdignutih čela vratimo na naša ognjišta, kada ih kultivišemo i rekonstruišemo naše kuće i prateće objekte. Naša hidžra će biti potpuna tek onda kada budemo slobodno padali Allahu dž.š. na sedždu na mjestima gdje su to činili naši preci.
O dogaðaju promjene Kible, govori El-Berra’ r.a., na slijedeći način:

Prenosi El-Berra’ r.a., da je Poslanik s.a.v.s. klanjao okrećući se prema Bejtu-l-Makdisu, šesnaest ili sedamnaest mjeseci, a želio je da njegova kibla bude spram Ka’be, pa je prvi namaz koji je klanjao (cio) spram Ka’be ikindija namaz, a sa njime je klanjao jedan broj ashaba, pa je jedan od njih prošao pored mesdžida dok su ovi bili na rukuu, pa je rekao: “Allah mi je svjedok, da sam klanjao sa Poslanikom s.a.v.s. u pravcu Ka’be, pa su se svi okrenuli prema Ka’bi!”
Okretanje muslimana u namazu prema Bejtu-l-Makdisu, je bila praksa sljebenika Knjige (Židova i Kršćana), tako da su Židovi provocirali muslimane govoreći im kako ih muslimani nemaju u što pozvati, te da čak slijede i njihovu kiblu, da je samim time židovska vjera prava vjera i da je njihova kibla i kibla muslimana. Okretanje muslimana prema Kudsu je bila naredba Gospodara svjetova, koja nije izrečena Kur’anskim tekstom, nego vahjom, da bi nakon toga došla precizna Kur’anska naredba, koja ostaje konačnom, a ona podrazumijeva okretanje prema Ka’bi. Poslanik s.a.v.s. je klanjao u mesdžidu Beni Seleme, podne namaz kada mu je došla Objava da se okrene u pravcu Ka’be, pa je po tome ovaj mesdžid dobio naziv “Mesdžidu-l-Kibletejn” (Mesdžid sa dvije kible).
Muhammed s.a.v.s. je bio potišten i uznemiren, što se Ka’ba i Meka nalaze u rukama idolopoklonika,  te je žudio za Kabom, želeći da ona bude kiblom muslimana. 144. ajet Sure El-Bekare, obveseljava Poslanika s. a. v. s. i nagovještava mu skori dolazak u Meku:

“Vidimo Mi kako sa žudnjom bacaš pogled prema nebu i Mi ćemo sigurno učiniti da se okreneš prema strani koju ti želiš: okreni zato lice svoje prema Mesdžudu-l-Haramu! I ma gdje bili, okrenite lica svoja na tu stranu. Oni kojima je data Knjiga sigurno znaju da je to istina od Gospodara njihova, a Allah motri na ono što oni rade.”  (Suretu El-Bekare: 144)
Poslanik s.a.v.s. je mjesec ša’ban, u kojem se desila promjena Kible obilježavao postom, o čemu govori slijedeća predaja:

Prenosi Ebu Selema: Upitao sam Aišu r.a. o postu Poslanika s.a.v.s., pa je kazala: “On je postio toliko da bi kazali da neprekidno posti i mrsio bi dok ne bi kazali da ne posti (nafile), a nisam ga nikada više vidjela da posti od mjeseca ša’bana; postio je cijeli ša’ban i postio je ša’ban osim nekoliko dana!” (Muslim)
U drugoj predaji stoji:
Prenosi Ebu Seleme da je Aiša r.a. rekla: “Niti u jednom mjesecu Poslanik s.a.v.s. nije više postio od ša’bana i postio ga je cijelog. Govorio je: “činite onoliko koliko možete, jer Allahu neće dosaditi (ibadet) dok vama ne dosadi! Najdraži namaz za Poslanika s.a.v.s. je bio onaj koji je činio stalno, makar ne bio prevelik i kada bi klanjao namaz (nafilu) to bi redovno činio.” (Buharija)
 Braćo i sestre, ispunimo mjesec ša’ban pojačanim ibadetom, kroz post što većeg broja njegovih dana, učenjem Kur’ana, klanjanjem nafila i činjenjem dobra, kako bi što spremniji dočekali mubarek mjesec ramazan, mjesec posta, Kur’ana, Bedra, Fetha i Noći Kadra. Na taj način ćemo se približiti našem Gospodaru i zaslužiti Njegovu milost.
Braćo i sestre! Neka nas sjećanje na dogaðaj promjene Kuble podjesti da je Ka’ba kao Kibla muslimana nepromijenjena do Sudnjega dana! Preispitajmo se u kom pravcu se zaista okrećemo i je li naša kibla uistinu Ka’ba ili nešto drugo! Ne dozvolimo da nas prokleti šejtani zavaraju i da zaboravimo na naše islamske obaveze!
Gospodaru, učvrsti nas na putu islama, sačuvaj nas iskušenja koja ne možemo podnijeti, uputi našu djecu i naše potomke i učini ih istinskim pripadnicima islama, budi nam Milostiv na Sudnjem danu i uvedi nas u džennete u društvu sa: poslanicima, šehidima i dobrim ljudima!

Sarajevo: 11. ša’ban 1428.h.  24. avgust 2007.g.                                 
Hutba: Džamija “Kralj Fahd”
Nezim Halilović Muderris

Prvi put objavljeno: petak, 24 Kolovoz 2007 06:04