Rekaik

Džennet je zaodjenut poteškoćama, a Džehennem slastima i uživanjima!

882pregledi
Priredio: Sead ef. Jasavić

Allah, dž.š., kaže: ”O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od Vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti, i o kojoj će se meleki – strogi i snažni – brinuti, koji se onome što im Allah zapovjedi neće opirati, i koji će ono što im se naredi izvršiti.” (Et-Tahrim, 6.)

Enes b. Malik, r.a., kaže da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Džennet je zaodjenut poteškoćama (mekarih), a Džehennem je zaodjenut slastima i uživanjima (šehevat)!” (Muslim, br. 2822.; Tirmizi, br. 2559.; Musned Ahmed b. Hanbel, br. 8931-12581-13696-14062.; Darimi, br. 2843.

Imam En-Nevevi, rhm., kaže: ”Islamski učenjaci tvrde da ovaj hadis spada u grupu Poslanikovih, s.a.v.s., kratkih hadisa višestrukog značenja, jer nam je odveć poznato da je Muhammed, s.a.v.s., bio obdaren time da je sa malo riječi govorio mnogo (što treba da je i naša odlika). Značenje hadisa bilo bi: Džennet se neće postići osim putem podnošenja tegoba i poteškoća, a niti će se Džehennem postići osim putem uživanja i pohota. Dakle, Džennet i Džehennem su zaodjenuti poteškoćama i uživanjima, i ko strgne zastor – stići će do onoga što želi. Zastori džennetski skidaju se podnošenjem mekariha – teškoća i nemilih stvari, dok se džehennemski zastori skidaju odavanjem šehevatima – uživanjima, strastima i pohotama. U el-mekarih i poteške stvari spada istrajavanje u ibadetu, robovanju i pokornosti Allahu, dž.š., kao i strpljivost na njihovom sprovoðenju i praktikovanju, uz gašenje srdžbe i ljutnje, opraštanje tuðih grešaka, blagost, udjeljivanje milostinje i sadake, činjenje dobročinstva onome ko ti ga ne čini, čuvanje od odavanja šehevatima, strastima i pohotama itd. Što se tiče šehevata, strasti i pohota kojima je Džehennem zaodjenut, to su prije svega obožavanje i robovanje nekom drugom mimo Allaha, dž.š., kao i istrajavanje na tome, uz odavanje opojnim sredstvima, drogi i alkoholu, bludnim radnjama i zinaluku, zabranjenim pogledima uperenim u žene koje nam nisu bliži rod, gibet i ogovaranje, gubljenje vremena itd. Što se tiče uživanja koja su halal – dozvoljena, ona nisu obuhvaćena značenjem ovog hadisa, meðutim treba istaći da nije lijepo ni u njima pretjerivati kako nas to kasnije ne bi odvelo u haram, ili kako nam srca ne bi postala tvrda i osorna, ili kako nas to ne bi odvratilo od ibadeta i pokornosti Allahu, dž.š., ili kako nas to ne bi još više natjeralo da se prepustimo dunjaluku.” (Pogledaj: Šerhul-Nevevi ‘alel-Muslim, 17/168.

Šejh Ebul-‘Ala el-Mubarekfuri, rhm., kaže: ”Džennet je okružen mekarihom, tj. onim stvarima koje zahtijevaju malo više ulaganja i truda ne bi li se sprovele, poput naredbi i zabrana, a nazvane su mekarihom – teškim stvarima, zbog toga što su teške i zahtjevne onome ko ih praktikuje. Džehennem je okružen šehevatima, tj. dunjalučkim pohotama i uživanjima koje Allahov, dž.š., šerijat ne dozvoljava, bilo da je u pitanju činjenje harama – zabranjenih stvari ili pak neizvršavanje farzova, obaveza i naredbi!” (Pogledaj: Tuhfetul-Ahvezi, 7/236.

Imam El-Menavi, rhm., kaže: ”Džennet je okružen mekarihom, tj. svim onim stvarima koje nisu baš lahke čovjeku za izvršavanje, poput upotpunjavanja ibadeta, tahareta ili abdesta, ili obavljanja namaza u zimskom periodu i onda kada je hladno, ili sabura i neophodnog strpljenja prilikom preživljavanja izvjesnih nedaća (ili posta mjeseca ramazana u vrelim danima itd.).”

Dakle, Džennet se neće postići osim podnošenjem poteškoća i istrajavanjem na njima, i Džehennema se nećemo spasiti sve dok dušu svoju ne odvratimo od odavanja pohotama i strastima svih vrsta! Ovaj hadis nas upućuje na to da su šehevati – uživanja, strasti i pohote, iako su duši drage, ništavne i pogubne, te da je jedini uspjeh i spas – ibadet i robovanje Allahu, dž.š., i slijeðenje Njegovog Poslanika, s.a.v.s., iako to, ponekad, duši bude teško!

Takoðer kaže: ”Svaka vrsta sabura i strpljenja na Allahovim, dž.š., naredbama ili zabranama je jedno skidanje i trganje džennetskog zastora, pa će čovjek, svojim ibadetom i dobrim djelima, neprestano skidati dio po dio sve dok izmeðu njega i ulaska u Džennet ne preostane još samo ispuštanje duše, kada će se reći: ‘A ti, o dušo smirena, vrati se Gospodaru svome zadovoljna, a i On tobom zadovoljan, pa uði meðu robove Moje, i uði u Džennet Moj!’ (Fedžr, 27.-30.).”

Imam Gazali, rhm., kaže: ”Ovim hadisom Poslanik, s.a.v.s., pojasnio nam je da je put do Dženneta trnovit i težak, pun prepreka, dalek i mučan, s puno zapinjanja i smetnji, s puno krivina i skrivenih provalija, prepun neprijatelja i drumskih razbojnika; samo tako on izgleda!” (Pogledaj: Fejdul-Kadir, 3/388.)

Ebu Hurejre, r.a., kaže da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Nisam vidio ništa nalik Džehennemu – kako je u nemaru i snu spram njega onaj koji mora bježati od njega, a niti sam vidio išta nalik Džennetu – kako je u nemaru i snu spram njega onaj koji ga želi i traži!” (Sunen Tirmizi, br. 2601.)

Šejh Ebul-‘Ala el-Mubarekfuri, rhm., u komentaru navedenog hadisa, kaže: ”Nisam vidio ništa nalik džehennemskoj žestini i vrelini – a da je se čovjek manje plaši i boji, jer normalan čovjek trebao bi se plašiti i udaljavati što više od toga držeći se ibadeta i robovanja Allahu, dž.š., i kloneći se svake vrste grijeha, a niti sam vidio išta nalik džennetskim uživanjima i ljepoti – a da im se čovjek manje približava, jer normalan čovjek trebao bi nastojati da se što više približiti tim džennetskim ljepotama i da nikada nije u gafletu i nemaru spram njih, neprestano radeći djela koja će ga što prije odvesti u Džennet!” (Pogledaj: Tuhfetul-Ahvezi, 7/276.

Alija, r.a., rekao je: ”Dobro poznajem drugove Allahovog Poslanika, s.a.v.s., a danas ne vidim nikoga da im nalikuje! Kada bi osvanuli bili bi blijedi i požutjeli, kao da su neprestano gledali u povorke dženaza; noć bi provodili u noćnim namazima, na kijamu i na sedždi, ili na nogama ili na čelima; kada bi osvanuli klatili bi se poput drveta na povjetarcu; oči su im uvijek bile suzne, ali danas kao da živim meðu običnim gafilima!”  

Ebu Hurejre, r.a., kaže da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Kada je Allah, dž.š., stvorio Džennet, rekao je Džibrilu: ‘Idi i pogledaj ga.’ Džibril ode i pogleda Džennet, pa potom doðe i reče: ‘Gospodaru moj, tako mi Tvoje veličine, niko neće čuti za Džennet a da neće ući u njega!?’ Allah, dž.š., zatim okruži Džennet poteškoćama i tegobama, pa reče: ‘O Džibrile, idi sad i pogledaj Džennet.’ On ode i pogleda Džennet, nakon čega doðe i reče: ‘Gospodaru moj, tako mi Tvoje veličine, bojim se da niko neće ući u njega!’ A, kada je Allah, dž.š., stvorio Džehennem, rekao je Džibrilu: ‘Idi i pogledaj ga.’ Džibril ode i pogleda Džehennem, a potom doðe i reče: ‘Gospodaru moj, tako mi Tvoje veličine, ko god čuje za Džehennem neće ući u njega!?’ Allah, dž.š., zatim okruži Džehennem pohotama i strastima, pa reče: ‘O Džibrile, idi sad i pogledaj Džehennem.’ On ode i pogleda Džehennem, nakon čega doðe i reče: ‘Gospodaru moj, tako mi Tvoje veličine, bojim se da neće ostati niko a da neće ući u njega!”’ (Ebu Davud, br. 4744.; Tirmizi, br. 2560.; Nesai, br. 3763.)

Hafiz Ibnul-Kajjim, rhm., kaže: ”Gorčina na dunjaluku je slast na ahiretu koju Allah, dž.š., takvom čini, a slast na dunjaluku bit će gorčina na ahiretu! Da čovjek, nakon kratke gorčine, preðe u vječnu slast, bolje mu je nego da kratko uživa pa da zasluži vječitu patnju, a ako ne možeš pojmiti ovo, vrati se na riječi onoga ko najistinitije zbori: ‘Džennet je okružen poteškoćama, a Džehennem je okružen šehevatima, uživanjima, pohotama i strastima!” Po ovom pitanju došlo je do razilaženja meðu ljudima, ali i po ovome se poznaju ljudi. Naime, većina ljudi dala je prednost kratkotrajnim slastima i uživanjima nad vječitim slastima i uživanjima. Nisu mogli podnijeti trenutak gorčine radi vječite slasti, niti trenutak poniznosti radi vječite slave, niti trenutak iskušenja radi vječitog spasa!” (Pogledaj: Zadul-Me’ad, 4/173.)

Kulejb b. Hazen, r.a., kaže da je čuo Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: ”O ljudi, tražite Džennet i žudite za njim, i bježite od Vatre i čuvajte se nje. Ne smije spavati onaj ko za Džennetom žudi, niti smije spavati onaj ko misli od Džehennema bježati i sačuvati se. Ahiret je okružen poteškoćama i tegobama, a dunjaluk strastima i pohotama!” (El-Mu’udžem el-Kebir, br. 449.; el-Mu’udžem el-Evset, br.3643.)

Allah, dž.š., kaže: ”Zar je onaj koji ima jasnu predstavu o Gospodaru svome kao onaj kojemu se lijepim čine ružna djela njegova i koji se za strastima svojim povodi? Zar je Džennet, koji je obećan onima koji se Allaha boje – u kome su rijeke od vode neustajale i rijeke od mlijeka nepromijenjena ukusa, i rijeke od vina, prijatna onima koji piju, i rijeke od meda procijeðenog i gdje ima voća svakovrsnog i oprosta od Gospodara njihova – zar je to isto što i patnja džehennemska koja čeka one koji će u Vatri vječno boraviti, koji će se uzavrelom vodom pojiti, koja će im crijeva kidati!” (Muhammed, 14.-15.)

Allah, dž.š., kaže: ”Budi čvrsto uz one koji se Gospodaru svome mole ujutro i naveče u želji da naklonost Njegovu zasluže, i ne skidaj očiju svojih s njih iz želje za sjajem u životu na ovom svijetu, i ne slušaj onoga čije smo srce nehajnim prema Nama ostavili koji strast svoju slijedi i čiji su postupci daleko od razboritosti, i reci: ‘Istina dolazi od Gospodara vašeg, pa ko hoće – neka vjeruje, a ko hoće – neka ne vjeruje!’ Mi smo nevjernicima pripremili Vatru čiji će ih dim sa svih strana obuhvatiti; ako zamole pomoć, pomoći će im se tekućinom poput rastopljene kovine koja će lica ispeći. Užasna li pića i grozna li boravišta! One koji budu vjerovali i dobra djela činili – Mi doista nećemo dopustiti da propadne nagrada onome koji je dobra djela činio – čekaju sigurno edenski vrtovi, kroz koje će rijeke teći, u njima će se narukvicama od zlata kititi i u zelena odijela od dibe i kadife oblačiti, na divanima će u njima naslonjeni biti. Divne li nagrade i krasna li boravišta!” (El-Kehf, 28.-31.)  
Draga braćo, uvijek imajte na umu da su dunjalučke tegobe i poteškoće zastori džennetski, a da su dunjalučke slasti i uživanja zastori džehennemski. Ko se strastima preda i pohotama se prepusti i šehevatima se baci – bacio je sam sebe u džehennem ovoga i budućeg svijeta! Molimo Allaha, dž.š., da nam se smiluje i da nas uvede u Svoj Džennet, a da nas zaštiti od Svog Džehennema! Amin!

Prvi put objavljeno: četvrtak, 20 Ožujak 2008 06:03