Da li ste znali

Da li ste znali (9 dio)

1.04Kpregledi
Priredio: Elvedin Pezić

1- Da li ste znali da je vjerodostojan hadis u kojem Allahov Poslanik zabranjuje psovanje i vrijeðanje pijetla? Od Zejda ibn Halida el-Džuhenija prenosi se da je Allahov Poslanik kazao: ”Ne psujte i ne vrijeðajte pijetla, zaista on budi na namaz.” (Ebu Davud, br. 5101, njegovu vjerodostojnost potvrdio je šejh Albani.)

2- Da li ste znali da je vjerodostojan hadis u kojem je Poslanik zabranio da se dodaje, jedan drugome, isukana sablja? Od Džabira, r.a., prenosi se da je kazao: ”Poslanik nam je zabranio da dodajemo jedni drugima isukanu sablju.” (Ebu Davud, br. 2588, Tirmizi, br. 2163, njegovu vjerodostojnost potvrdio je šejh Albani.)

 
3- Da li ste znali da je vjerodostojan hadis u kojem Poslanik zabranjuje traženje natrag poklonjene stvari i da je to uporedio sa psom koji jede ono što je povratio? Kazao je Allahov Poslanik: ”Primjer onoga koji udijeli sadaku, a zatim to traži natrag, je kao primjer psa koji povrati, a zatim pojede ono što je povratio.” (Ahmed, Buharija, Muslim, Ebu Davud, Ibn Madže od Ibn Abbasa, r.a.)
 
4- Da li ste znali da je vjerodostojan hadis u kojem je Poslanik zabranio naplaćivanje mužjakove oplodnje? Kazao je Ibn Omer, r.a.: ”Allahov Poslanik je zabranio naplaćivanje mužjakove oplodnje.” (Ebu Davud, br. 3429, njegovu vjerodostojnost potvrdio je šejh Albani.)
 
5- Da li ste znali da su vjerodostojni hadisi u kojima Allahov Poslanik zabranjuje da se čovjek kune bilo čime osim Allahom ili nekim od Njegovih imena i svojstava? Kazao je Allahov Poslanik: ”Allah vam zabranjuje da se kunete očevima vašim. Onaj ko želi da se zakune, neka se zakune Allahom ili neka šuti.” (Buharija i Muslim, rivajet imama Muslima.) U predaji koju je zabilježio imam Ebu Davud stoji: ”Ne kunite se očevima vašim, niti majkama vašim, niti božanstvima vašim, i ne kunite se osim Allahom. Ne kunite se Allahom osim za ono što je istina.” (Od Ebu Hurejre, br. 3248, njegovu vjerodostojnost potvrdio je šejh Albani.)
 
6- Da li ste znali da je vjerodostojan hadis u kojem je Poslanik zabranio da se ljudi gaðaju sitnim predmetima (kamenčićima, košpicama)? Prenosi Seid ibn Džubejr da je roðak Abdullaha ibn Mugaffela, r.a., bacio kamenčić gaðajući nekoga, pa ga je upozorio – zabranio mu, kazavši: ”Allahov Poslanik je zabranio da se meðusobno gaðamo kamenčićima (ar. el-hazf), govoreći: ‘Kamenčićem čovjek ne može divljač uloviti, niti neprijatelja povrijediti, ali time može slomiti zub i izbiti oko.’ Pa je njegov roðak ponovo druge gaðao kamenčićima. Pa mu je kazao: ‘Ja ti govorim da je Poslanik to zabranio, a ti to opet činiš?! Nikada neću progovoriti s tobom.”’ (Ibn Madže br. 3226, Ebu Davud, br. 5270, vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani.)
 
7- Da li ste znali da je vjerodostojan hadis u kojem Allahov Poslanik zabranjuje nošenje prstena na kažiprstu i srednjem prstu? Od Alije, r.a., se prenosi da je kazao: ”Zabranio mi je Poslanik da nosim prsten na ovom i ovom prstu” –pokazujući na srednji prst i kažiprst. (Nesai, br. 5211, vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani.)
 
8- Da li ste znali da su vjerodostojni hadisi u kojima je Poslanik zabranio prodaju plodova prije nego što počnu sazrijevati? Od Abdullaha ibn Omera, r.a., prenosi se da je Poslanik zabranio prodaju plodova prije nego što počnu sazrijevati, «zabranio je prodavcu i kupcu». (Buharija i Muslim)
 
9- Da li ste znali da su vjerodostojni hadisi u kojima je Allahov Poslanik zabranio upletanje tuðe kose u svoju, tetoviranje, čupanje dlaka sa lica (obrva)? Kazao je Ibn Abbas, r.a.: ”Proklete su one koje traže da se tuða kosa upleće u njihovu i one koje im to čine, one koje traže da im se čupaju dlake sa lica (obrve) i one koje im to čine, one koje traže tetoviranje i one koje im to čine.” (Ebu Davud, br. 4170 i dr., vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani.)
 
10- Da li ste znali da je Allahov Poslanik spomenuo da je Allah prokleo one koji uzimaju kamatu, one koji daju, one koji svjedoče, one koji zapisuju i kazao da su svi oni isti? Kazao je Džabir ibn Abdullah: ”Allah je prokleo onoga ko jede kamatu (uzima), onoga ko ga hrani (onaj ko daje), one koji svjedoče (potpisivanje ugovora) i onoga koji zapisuje.”(Buharija i Muslim) U rivajetu imama Muslima spomenut je dodatak: ”Svi su oni isti.” U rivajetu Ibn Mes’uda, r.a., koji su zabilježili Tirmizi i dr. spomenuto je da je Allahov Poslanik takoðer prokleo spomenute osobe.

Prvi put objavljeno: subota, 05 Siječanj 2008 04:01

X