Da li ste znali

Da li ste znali (8 dio)

684pregledi
Priredio: Elvedin Pezić

1. Da li ste znali da je jedna od počasti kojima je Uzvišeni Allah počastio Svoga miljenika, i odlikovao ga nad drugim vjerovjesnicima, to da se Allah nije zakleo životom nekog od poslanika osim životom Allahovog miljenika Muhammeda, alejhis-selam? Na to ukazuju riječi Uzvišenog: ”A života mi tvoga, oni su u pijanstvu svome lutali.” (Hidžr, 72.)
2- Da li ste znali da je jedna od počasti kojima je Allah odlikovao Svoga miljenika to da ga Uzvišeni Allah u Kur’anu nikada nije dozvao imenom, iako je njegovo ime u Kur’anu spomenuto četiri puta, ali ne u kontekstu dozivanja već u kontekstu govora o njemu, dok je mnoge druge poslanike dozivao njihovim imenima?

3- Da li ste znali da je jedna od  počasti Uzvišenog Allaha prema Njegovom miljeniku i to što ga je učinio pečatom svih poslanika? Na to ukazuju riječi Uzvišenog Allaha: ”Muhammed nije roditelj nijednom od vaših ljudi, nego je Allahov poslanik i posljednji vjerovjesnik – a Allah sve dobro zna.”(Ahzab, 40.)

4- Da li ste znali da je jedna od počasti kojima je Uzvišeni Allah počastio Svoga miljenika, i na taj način ga uzdigao nad drugim poslanicima i ostalim svijetom, to što ga je poslao cijelom čovječanstvu? Na to nam ukazuju riječi Uzvišenog Allaha: ”Mi smo te poslali svim ljudima da radosne vijesti donosiš i da opominješ, ali većina ljudi ne zna.” Takoðer je kazao Uzvišeni Allah: ”Reci: ‘O ljudi, ja sam svima vama Allahov poslanik, Njegova vlast je na nebesima i na Zemlji; nema drugog boga osim Njega, On život i smrt daje, i zato vjerujte u Allaha i Poslanika Njegova, vjerovjesnika, koji ne zna da čita i piše, koji vjeruje u Allaha i riječi Njegove; njega slijedite – da biste na Pravom putu bili!'”

5- Da li ste znali da je jedna od počasti kojima je Allah počastio Svoga miljenika to što ga je poslao kao milost svjetovima? Na to nam ukazuju riječi Uzvišenog Allaha: ”Tebe smo samo kao milost svjetovima poslali.” (Enbija, 107.) Takoðer je rekao Uzvišeni: ”Došao vam je Poslanik, jedan od vas, teško mu je što ćete na muke udariti, jedva čeka da Pravim putem poðete, a prema vjernicima je blag i milostiv.” (Tevba, 128.)

6- Da li ste znali da je jedna od počasti kojima je Uzvišeni Allah počastio Svoga miljenika, i odlikovao ga nad drugim vjerovjesnicima, to što je Uzvišeni Allah uzeo zavjet i ugovor od svih poslanika koji su poslani prije njega da ako bi bio poslan Allahov miljenik u vremenu dok su živi, da će vjerovati u njega, da će ga pomoći, da će ga slijediti, da će mu se pokoravati? Na to ukazuju riječi Uzvišenog Allaha: ”Allah je od svakog vjerovjesnika kome je Knjigu objavio i znanje dao – obavezu uzeo: ‘Kad vam, poslije, doðe poslanik koji će potvrditi da je istina ono što imate, hoćete li mu sigurno povjerovati i sigurno ga pomagati? Da li pristajete i prihvatate da se na to Meni obavežete?’ – Oni su odgovorili: ‘Pristajemo!’ ‘Budite, onda, svjedoci’ – rekao bi On – ‘a i Ja ću s vama svjedočiti.'” (Ali Imran, 81.) Kazao je Allahov Poslanik, kada je vidio Omera, r.a., da čita odlomak iz Tevrata: ”Tako mi Onoga u čijoj ruci je moja duša, kada bi Musa, a.s., bio živ ne bi mu preostalo ništa osim da me slijedi.” (Hadis je zabilježio imam Ahmed od Džabira, r.a., dobrim – hasen ga je smatrao šejh Albani.)

7- Da li ste znali da je jedna od počasti kojima je Uzvišeni Allah počastio i odlikovao Svoga miljenika nad drugim vjerovjesnicima to što će  Šerijat koji je njemu objavljen ostati autentičan i neizmijenjen sve do Sudnjega dana? Na to nam ukazuju riječu Uzvišenog Allaha: ”Mi, uistinu, Kur’an objavljujemo i zaista ćemo Mi nad njim bdjeti!” (Hidžr, 9.) Na to ukazuju riječi Allahovog Poslanika: ”Neće prestati biti na istini skupina moga ummeta sve do Sudnjega dana.” (Buharija i Muslim)

8- Da li ste znali da je vjerodostojan hadis u kojem je Allahov Poslanik kazao:   ”Zaista će Uzvišeni Allah slati ovom ummetu na koncu svakog stoljeća onoga  ko će ummetu obnoviti  vjeru”? (Ebu Davud od Ebu Hurejre; njegovu vjerodostojnost potvrdio je šejh Albani u ”Silsili el-Ehadis es-Sahiha” i u ”Sahih El-Džamia’i”.)

9- Da li ste znali da je jedna od počasti kojima je Uzvišeni Allah počastio Svoga miljenika da je on prvi čiji će se mezar rascijepiti na Sudnjem danu? Od Ebu Hurejre, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik kazao: ”Ja sam prvak Ademovih sinova na Sudnjem danu, ja sam prvi iznad koga će se raspuknuti kabur, ja sam prvi koji će se zauzimati i kojem će biti dozvoljeno da se zauzima.” (Ebu Davud, br. 4673, i dr., njegovu vjerodostojnost potvrdio je šejh Albani.)

10- Da li ste znali da je jedna od počasti kojima je Allah počastio Svoga miljenika to da je učinio da će on i sljedbenici njegovog ummeta biti svjedoci protiv ostalih naroda? Mnogo je argumenata koji nam ukazuju na to. Rekao je Uzvišeni Allah: ”I tako smo od vas stvorili pravednu zajednicu da budete svjedoci protiv ostalih ljudi, i da poslanik bude protiv vas svjedok.” Takoðer je kazao u drugom ajetu: ”A šta će, tek, biti kada dovedemo svjedoka iz svakog naroda, a tebe dovedemo kao svjedoka protiv ovih?” Od Ebu Seida, r.a., prenosi se da je rekao: ”Kazao je Allahov Poslanik: ‘Doći će Nuh, a.s., i njegov narod. Pa će ga upitati Gospodar: ‘Jesi li dostavio poslanicu?’ Reći će: ‘Da, o Gospodaru.’ Pa će reći njegovom ummetu: ‘Je li vam dostavio poslanicu?” Pa će kazati: ‘Nije nam došao nijedan poslanik.’ Pa će reći Nuhu, a.s.: ”Ko će svjedočiti tebi?’ Reći će: ‘Muhammed i njegov ummet’, pa ćemo posvjedočiti da je dostavio, to su riječi Uzvišenog Allaha: ‘I tako smo od vas stvorili pravednu zajednicu da budete svjedoci protiv ostalih ljudi.”’ (Buharija)

11- Da li ste znali da je od počasti Uzvišenog Allaha prema Njegovom miljeniku to što je on prva osoba koja će zakucati na vrata Dženneta i prvi koji će ući u Džennet? Kazao je Allahov Poslanik: ”Ja ću imati najviše sljedbenika na Sudnjem danu, ja sam prvi koji će zakucati na džennetska vrata.” (Hadis je zabilježio imam Muslim od Enesa, r.a.) Takoðer je kazao Allahov Poslanik: ”Ja ću doći kod dženetskih vrata na Sudnjem danu i zatražit ću da mi otvore. Pa će reći čuvar: ‘Ko si ti?’ Pa ću kazati: ‘Muhammed.’ Pa će odgovoriti: ‘Nareðeno mi je da tebi otvorim i da nikome prije tebe ne otvaram.”’ (Muslim)

12- Da li ste znali da je jedna od počasti kojima je Uzvišeni počastio Svoga miljenika to da je učinio da njegov ummet prvi uðe u Džennet i da budu najbrojniji u Džennetu? Kazao je Allahov Poslanik jednom prilikom svojim ashabima: ”Jeste li zadovoljni da budete četvrtina stanovnika Dženneta?” Kazali smo: ”Da.” Rekao je: ”Jeste li zadovoljni da budete trećina stanovnika Dženneta?” Rekli smo: ”Da.” Rekao je: ”Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, ja se nadam da ćete biti polovina stanovnika Dženneta, jer u Džennet neće ući osim duša mu´mina, vi niste meðu mnogobošcima osima kao bijela dlaka na koži crnoga bika, ili kao crna dlaka na koži crvenog bika.” (Hadis je zabilježio imam Tirmizi i dr., njegovu vjerodostojnost potvrdio je šejh Albani.)

13- Da li ste znali da je jedna od počasti kojima je Uzvišeni Allah počastio Svoga miljenika to što će iz njegovog ummeta ući u Džennet sedamdeset hiljada bez polaganja računa i bez kažnjavanja? Na to ukazuje dugi hadis koji su zabilježili Buharija i Muslim od Husejna ibn Abdur-Rahmama u kojem je spomenuto: “Rečeno mi je (Allahovom Poslaniku):  ‘Pogledaj u horizont’, pa sam pogledao i vidio ogromnu crnu skupinu. Pa mi je rečeno: ‘Pogledaj u drugu stranu horizonta’, pa sam vidio ogromnu crnu skupinu. Pa mi je rečeno: ‘Ovo je tvoj ummet, sa njima je sedamdeset hiljada onih koji će ući u Džennet bez polaganja računa i bez kažnjavanja.”’ U skraćenoj predaji ovog hadisa takoðer je spomenuto da je kazao Poslanik: ”Dato mi je da će ući u Džennet sedamdeset hiljada bez polaganja računa, njihova lica su kao mjesec u noći uštapa, njihova srca su poput jednog srca, pa sam zatražio od Gospodara da poveća taj broj. Pa mi je dao na svakog čovjeka sedamdeset hiljada.” (Hadis je zabilježio imam Ahmed od Ebu Bekra, r.a., njegovu vjerodostojnost potvrdio je šejh Albani u ”Sahih El-Džamia”, br. 1057.)

14- Da li ste znali da nema veće počasti nego biti sljedbenik onoga koga  je Uzvišeni Allah počastio svim ovim blagodatima?

 
Prvi put objavljeno: subota, 01 Prosinac 2007 06:18

X