Da li ste znali

Da li ste znali (17 dio)

1.28Kpregledi
Priredio: Elvedin Pezić    
1-Da li ste znali da ne postoji validan dokaz koji potvrđuje praksu – prisutnu kod bošnjačke populacije – spuštanja desne ruke paralelno sa predavanjem selama na desnu stranu i lijeve ruke sa predavanjem selama na lijevu stranu, prilikom klanjanja dženaze-namaza?

2-Da li ste znali da je vjerodostojan hadis, koji bilježi imam Buharija i mnogi drugi, u kojem je zabilježeno da je Ibn Abbas, r.a., nakon prvog tekbira dženaze-namaza učio Fatihu i pa kada je upitan o tom postupku, kazao je: ”Neka znaju da je učenje Fatihe (govori o prvom rekatu dženaze-namaza) sunnet”? Tu činjenicu, da se nakon prvog tekbira dženaze-namaza uči Fatiha, potvrđuje vjerodostojna izjava Ebu Umame, r.a: ”Sunnet je na dženaza-namazu nakon prvog tekbira proučiti Fatihu u sebi.”

3-Da li ste znali da ne postoji validan dokaz koji potvrđuje praksu – prisutnu kod bošnjačke populacije – da se mejjit ukopava u ležećem položaju (na leđima). Čak štaviše, to je u suprotnosti sa praksom Allahovog Poslanika, koji je ukopavao ljude tako što bi ih stavio na desni bok dok bi lice i prednja strana bili okrenuti prema Kibli. Kazao je Allahov Poslanik: ”Sveti hram – Kaba je vaša kibla kada ste živi i mrtvi.” (Ebu Davud, sa dobrim lancem prenosilaca) Kada je uvaženi šejh današnjice Muhammed Salih Usejmin upitan o ukopavanju mejjita tako da se stavi na leđa, kazao je: ”Ispravno je da se mejjit ukopava tako što se stavi na desni bok, okrenut licem prema Kibli. Kaba je muslimanska kibla bez obzira bili u pitanju živi ili mrtvi, i kao što čovjek prilikom spavanja liježe na desni bok, po naredbi Allahovog Poslanika, tako isto i mejjita spuštaju na desni bok. Smrt i san imaju zajedničku karakteristiku – i jedno i drugo je vid usmrćivanja. Kazao je Uzvišeni Allah: “Allah uzima duše u času njihove smrti, a i oni koji spavaju, pa zadržava one kojima je odredio da umru, a ostavlja one druge do roka određenog. To su, zaista, dokazi za one koji razmišljaju.’’ (Ez-Zumer/Skupovi, 42.) Također, Uzvišeni Allah kaže: “On vas noću uspavljuje – a zna i šta ste preko dana griješili – zatim vas budi, sve dok ne dođe čas smrti. Na kraju, Njemu ćete se vratiti i On će vas o onome što ste radili obavijestiti.’’ (El-En’am/Stoka, 60.)
Propisano je da se mejjit prilikom ukopavanja položi na desni bok, okrenut licem u pravcu Kible.
Možda je to što je vidio i spomenuo pitalac nastalo kao plod neznanja – džehla onih koji preuzimaju na sebe ukopavanje mejjita, jer meni nije poznato da je neko od islamskih učenjaka kazao da se mejjit prilikom ukopa stavlja na leđa, a njegove ruke na stomak.“ (Fetava erkanul-islam, str. 412)

4-Da li ste znali da ne postoji validan dokaz koji potvrđuje praksu – prisutnu kod bošnjačke populacije – obilježavanja sedmine, četeresnice i godišnjice? Čak štaviše, islamski učenjaci današnjeg doba smatrali su obilježavanje spomenutih datuma novotarijom.

5-Da li ste znali da ne postoji validan dokaz da se duša mejjita vraća u kuću u kojoj je preselio mejjit, što znači da je to izmišljotina – gatka, jer se o stvarima gajba može govoriti samo na osnovu validnih dokaza. Velikom učenjaku današnjice Abdur-Rahmanu el-Berraku, Allah ga sačuvao,  postavljeno je pitanje sljedećeg sadržaja: ”Da li osoba koja umre osjeća šta se dešava sa njegovim rođacima – bližnjim? Da li osjeća kada su tužni, radosni, da li se prisjećaju mejjita ili ne?  Da li se duša vjernika nakon smrti vraća u ovaj svijet kako bi saznala šta se dešava u porodici? Ja sam čuo da se duša vraća četrdeset dana na mjesto preseljenja. Da li mi možemo osjetiti prisustvo duše nekog od naših rođaka koji su preselili? Koliko čovjek da vjeruje u snove u kojima je vidio nekog od mrtvih?”, pa je odgovorio: ”Kada insan umre, on se odlazi sa ovog svijeta na drugi svijet, a njegova se duša ne vraća na ovaj svijet niti se može osjetiti njeno prisustvo. To što je spomenuto da se duša vraća četrdeset dana u mjesto preseljenja su izmišljotine koje nisu zasnovane na validnim dokazima. Također, mejjit ne osjeća šta se dešava na ovom svijetu, zato što je on napustio dunjaluk i uživa u blagodatima ili se kažnjava. Da, može se desiti da Uzvišeni Allah nekima osobama koje su preselile podari da vide neke članove svoje porodice, ali bez preciziranja (tih osoba). Postoje određene predaje, koje se ne mogu koristiti kao validan šerijatski dokaz, da mrtvi znaju neke stvari koje se dešavaju u njihovim porodicama.

 
Što se tiče snoviđenja, treba znati da snoviđenje može biti istina kao i to da može biti  šejtansko. Živi ljudi putem snoviđenja, u nekim situacijama, mogu da saznaju nešto o mejjitu, ali je to uvjetovano sa iskrenošću onoga koji vidi san, samoga sna kao i onoga koji tumači snoviđenje. Uz sve to, nije ispravno da čovjek bezrezervno potvrđuje snoviđenje, osim za ono što je potvrđeno validnim dokazom. Može se desiti da živa osoba vidi u snu mejjita koji mu oporuči određene stvari i spomene mu nešto čija se istinitost može provjeriti u stvarnosti. U tom kontekstu dešavali su se određeni događaji; nekada se istinitost snoviđenja potvrdi, nekada snoviđenje ostane nerazjašnjeno, a nekada se potvrdi njegova neistinitost. Stoga je veoma bitno poznavati ova načela u pogledu našeg odnosa prema pričama i vijestima koje se vezuju za viđenja mrtvih u snu.”
(Abdur-Rahman el-Berrak / Izvor fetve; islam-qa.com)

X