Da li ste znali

Da li ste znali (14 dio)

1.08Kpregledi
Piše: Elvedin Pezić

Da li ste znali da mnogi ljudi pogrešno razumiju riječi Allahovog Poslanika: ”Ženu udaju četiri stvari: imetak, porijeklo, ljepota, i vjera. Ti odaberi vjernicu – moralnu, ruke ti se uprašile.” (Buharija i Muslim)? Mnogi shvataju da ovaj hadis isključuje svaku drugu osobinu djevojke, osim vjere – morala. Da nije tako i da je to neispravno shvatanje, ukazuje činjenica da su učenjaci u komentaru ovog hadisa kazali da je pohvalno da prošena žena bude lijepa.

Kazao je hafiz Ibn Hadžer: ”Ovaj hadis ukazuje na pohvalnost ženidbe lijepom ženom.” Da, ovaj hadis ukazuje da je vjera najprioritetnije svojstvo zbog kojeg se prosi djevojka, ali to ni u kom pogledu ne isključuje da muškarac prilikom odabira supruge posveti pažnju i drugim svojstvima kao što su: ljepota, porijeklo, bogatstvo.

2-Da li ste znali da je bilo učenjaka koji su savjetovali prosca da prvo pita o ljepoti prošene djevojke, a potom o vjeri? Kazao je imam Ahmed: ”Kada muškarac zaprosi djevojku, prvo će pitati o ljepoti, pa ako mu se svidi – bude rečeno da je lijepa, tada će pitati o vjeri, pa ako odgovor bude pozitivan, oženit će je, a ako drugi odgovor bude negativan pa je ostavi, ostavio ju je zbog vjere. Neće prvo pitati o vjeri, pa ako odgovor bude pozitivan, potom će  pitati o ljepoti, pa ako odgovor bude negativan i ostavi je, ostavio ju je zbog ljepote, a ne zbog vjere.” (Mufesal fi ahkamil-merati, 6 tom, str. 47)

3-Da li ste znali da se islamski učenjaci ne spore da li je proscu dozvoljeno da vidi kod prošene djevojke lice i ruke (šake) na osnovu predaje Mugire ibn Šu’be, r.a., u kojoj se navodi da je prosio djevojku, pa mu je Allahov Poslanik kazao: ”Idi i pogledaj je, to će vam pomoći da ustrajete u braku.” (Tirmizi, vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani) Ali se spore oko toga šta je proscu dozvoljeno više od toga da vidi, kao: stopala, glavu, vrat, ruke, potkoljenice.

4-Da li ste znali da islamska prosidba (hitbe) ne uzrokuje promjenu drugih propisa, kada su u pitanju veze izmeðu prosca i prošene djevojke, osim dozvole pogleda? Prosac samom prosidbom, bez sklapanja braka, nije postao muž niti suprug prošenoj djevojci, što znači da njima i dalje nije dozvoljeno da se osamljuju, sami zajedno izlaze u grad, kupovinu, kino. Na njih se i dalje odnose riječi Allahovog Poslanika: ”Neće se osamiti muškarac sa ženom a da šejtan neće biti treći sa njima.” (Tirmizi od Omera, r.a., vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani)

5-Da li ste znali da je dozvoljeno osobi koja bude upitana o proscu ili prošenoj djevojci da otkrije i spomene njihove mahane i nedostatke i da se to ne smatra ogovaranjem koje je strogo zabranjeno načelima islama? I ne samo da je dozvoljeno, već to može biti i obaveza, shodno riječima Allahovog Poslanika: ”Šest je prava brata muslimana kod drugog”, pa je izmeðu ostalog spomenuo: ”…da ga posavjetuješ kada traži savjet.” (Muslim) Kazao je šejh Salih Fevzan: ”Onaj ko bude konsultovan u pogledu prosca ili djevojke koju želi prositi, obaveza – vadžib mu je da spomene ono što zna o njemu i mahanama, i to se ne smatra ogovaranjem.” (Mulehas El-Fikhi, 2 tom, str. 261) Da je to dozvoljeno, ukazuje nam dogaðaj sa Fatimom Bint Kajs, r.a., u kojem je spomenuto da je ona nakon pričeka došla Poslaniku i obavijestila ga da su je prosili Muavija ibn Ebi Sufijan i Ebu Džehm, pa je kazao Allahov Poslanik: ”Što se tiče Ebu Džehma, on ne spušta svoj štap sa ramena (u rivajetu Muslima: ”mnogo tuče žene”), a Muavija je siromašan, ne posjeduje imetak”, pa je zatim rekao: ”Udaj se za Usamu ibn Zejda” (U rivajetu Nesaija: ”…a ja ga nisam voljela, pa mi je ponovo kazao: ‘Udaj se za Usamu’, i ponovio to tri puta”), pa sam se udala za Usamu s kojim sam bila sretna i Allah mi je dao u braku sa njim mnogo dobra.” (Buharija i Muslim)

6-Da li ste znali da je dozvoljeno je da se žena ponudi muškarcu za brak i to se ne smatra slabošću, čak štaviše, to se smatra vrijednošću. Buharija i Muslim zabilježili su predaju da je Allahovom Poslaniku došla žena i kazala: ”Allahov Poslaniče, imaš li potrebe za mnom?” Pa je rekla kćerka Enesa, r.a., koja je sjedila pored Enesa, r.a., kada je govorio o tom dogaðaju i kazala: ”Kako je bestidna!” Enes je kazao: ”Ona je bolja od tebe, ona je voljela Allahovog Poslanika pa mu se ponudila za brak.” Kazao je El-Kastalani u komentaru ovog hadis: ”Hadis je dokaz da je ženi dozvoljeno da se ponudi čestitom muškarcu za brak, i da to nije sramota, štaviše, to je pokazatelj njene vrijednosti. Da, to bi bilo odvratno ako se radi zbog dunjalučkih koristi.”

7-Da li ste znali da je zabranjeno – haram da muškarac prosi djevojku za koju zna da je prošena, a ona nije odbila tu ponudu, niti je prvi prosac to dozvolio, niti je prvi prosac odustao od prosidbe? Ovaj veličanstveni propis zasniva se na riječima Allahovog Poslanika: ”Neka ne prosi prosac na prošnju svoga brata.” (U rivajetu: ”…sve dok mu ne dozvoli.” U rivajetu: ”…sve dok ne ostavi prosidbu.”) U predaji imama Muslima zabilježeno je: ”Mu’min je brat mu’minu, nije dozvoljeno da mu’min prodaje na prodaju svoga brata, niti da prosi na prošnju svoga brata, sve dok ne prepusti.”

8-Da li ste znali da za nije dozvoljeno direktno – otvoreno prositi (kao da kaže: ja želim da te oženim) bilo koju ženu u periodu pričeka? Na to nam ukazuju riječi Uzvišenog Allaha: ”I nije vam grehota ako tim ž‍enama (onima čiji su muževi preselili) na znanje date (dvosmisleno, nejasno, aludirajući kažete) da ćete ih vi zaprositi ili ako to u dušama svojim krijete. Allah zna da ćete o njima misliti, ali im potajno ništa ne obećavajte, samo pošteno govorite. I ne odlučujte se na brak prije nego što propisano vrijeme za čekanje ne isteče; i imajte na umu da Allah zna šta je u dušama vašim, pa ga se pričuvajte, i znajte da On prašta i da je blag.” (Krava, 235.)

9-Da li ste znali da je dozvoljeno, po konsenzusu islamskih učenjaka, na osnovu spomenutog ajeta, da muškarac zaprosi aludirajući na prosidbu, dvosmisleno govoreći (kao da kaže: meni treba žena kao ti ili teško je naći ženu poput tebe), ženu čiji je muž umro?

10-Da li ste znali da nije dozvoljeno, po konsenzusu učenjaka, aludiranjem i na dvosmislen način prositi ženu koja  je razvedena opozivim razvodom (prvim ili drugim razvodom), zato što muž razvedene žene ima pravo da je vrati bez njene saglasnosti, ona se pravno još smatra njegovom ženom, tj. ona je pod njegovim pokroviteljstvom.

Prvi put objavljeno: subota, 08 Studeni 2008 12:14

X