Da li ste znali

Da li ste znali (12 dio)

1.26Kpregledi
Piše: Elvedin Pezić

Da li ste znali da je većina islamskih učenjaka, od kojih su i tri pravne škole – hanefijska, malikijska, hanbelijska – zastupala stav da ne postoji razlika između muža i supruge u pogledu obaveze odazivanja u postelju radi spolnog odnosa, osim ako za to postoji validan šerijatski razlog, kao što je bolest, period mjesečnice, boravak u ihramima?

Kao što muž ima pravo da od supruge traži spolni odnos, to isto pravo ima i supruga. To su argumentovali sa više argumenata, jedan od njih je hadis Abdullaha ibn Amra ibn el-Asa, da mu je Poslanik, alejhis-selam, kazao: ”Tvoje tijelo ima pravo kod tebe, tvoje oko ima pravo kod tebe, tvoja supruga ima pravo kod tebe.” (Buharija i Muslim)

Da li ste znali da je šejh Albani slabim (daif) ocijenio hadis Omera, r.a.: ”Allahov Poslanik zabranio je da se ejakulira izvan rodnice slobodne žene osim sa njenom dozvolom” ( Ibn Madže, daif – slabim ga je ocijenio šejh Albani)? Na osnovu ovog hadisa većina islamskih učenjaka, od kojih su i tri pravne škole, hanefijska, malikijska, hanbelijska, te jedan dio učenjaka šafijske pravne škole, zastupali su stav da muškarcu nije dozvoljeno da ejakulira izvan rodnice supruge koja je slobodna (suprotno robinja) osim sa njenom dozvolom.

Da li ste znali da šejhul-islam Ibn Tejmijje spominje u svojim fetvama da je obaveza skrušenost u namazu, a ne pohvalna stvar? Na spomenuto mišljenje ukazuju mnogi argumenti, jedan od njih je hadis Allahovog Poslanika: ”Zaista čovjek završi sa namazom a nije mu upisano (primljeno) od tog namaza ništa više od njegove desetine, devetine, osmine, sedmine, šestine, petine, četvrtine, trećine, polovine.” (Ebu Davud, od Ammara ibn Jasira, r.a., a dobrim – hasen ga je ocijenio šejh Albani.) Kazao je Ibn Abbas, r.a., u tom kontekstu: ”Od namaza ćeš imati onoliko koliko si bio prisutan u njemu.”

Da li ste znali da je Allahov Poslanik neupotpunjavanje namaskih ruknova, te nemarno obavljanje namaza nazvao najvećom kraðom? Kazao je Allahov Poslanik: ‘’Najgori lopovi su oni koji kradu od svog namaza!’’ ‘’Allahov Poslaniče, kako da neko krade od svoga namaza?’’ Rekao je: ‘’Tako što ne upotpuni ruku’ u namazu niti sedždu niti skrušenost.“ (Ahmed, Taberani i dr., od Ebu Seida, r.a., i Ebu Hurejre, r.a. Šejh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim u više svojih knjiga) Koliko je u našim džamijama onih koji potpadaju pod ovaj hadis, najvećih lopova?

Da li ste znali da je od sunneta da klanjač tokom cijelog namaza gleda u mjesto sedžde, osim kada je na sjedenju gdje će gledati u kažiprst koji  pomjera? Kazala je Aiša, r.a.: ”Allahov Poslanik, kada bi počeo klanjati, sageo bi svoju glavu, a svoj pogled bi usmjerio ka zemlji.” (Hakim, vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani) Takoðer, kada je Allahov Poslanik ušao u Kabu, nije podigao svoj pogled sa mjesta sedžde. (Hakim, vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani) Dok je gledanje u kažiprst koji pomjera prilikom sjedenja u namazu izuzeto hadisom Ibn Omera u kojem kaže: ”Allahov Poslanik, alejhis-selam, kada bi sjeo na tešehhudu, pokazivao bi kažiprstom u pravcu Kible, usmjeravajući svoj pogled prema njemu.” (Nesai, Ibn Huzejme, od Abdullaha ibn Omera, r.a., vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani)

Da li ste znali da je Allahov Poslanik preporučio sljedbenicima svoga ummeta da bježe od Dedždžala, ako čuju za njega, i da ne priželjkuju susret sa njim, znajući koliko je velika njegova smutnja? Kazao je Allahov Poslanik: ”Kada neko od vas čuje za Dedždžala, neka se udalji od njega, tako mi Allaha, čovjek će mu doći smatrajući da je mu’min, pa će mu se odazvati, zbog onoga što mu spomene od šubhi – nejasnoća, ili kada mu spomene svoje šubhe.” (Ebu Davud, od Imrana ibn Husajna, r.a., a vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani)

Da li ste znali da je Uzvišeni Allah iz počasti prema Svojim poslanicima zabranio zemlji da uništi (pojede) tijela poslanika? Kazao je Allahov Poslanik: ”Allah je zabranio zemlji da uništava (pojede) tijela poslanika.” (Ebu Davud, Ibn Madže i dr., od Ebu Derdaa, r.a., i Uvejsa ibn Uvejsa, r.a., a vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani)

Da li ste znali da vrijednost jednog namaza obavljenog u Mesdžidul-haramu u Mekki odgovara klanjanju pedeset pet godina u kojima čovjek svakim danom klanja pet namaza? Naime, namaz obavljen u Mesdžidul-haramu vredniji je od stotinu hiljada namaza obavljenih na drugom mjestu. Od Džabira, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik kazao: ”Namaz u mojoj džamiji (u Medini) bolji je od hiljadu namaza obavljenih u drugim džamijama, a namaz u El-Mesdžidul-haramu (u Mekki) bolji je od sto hiljada namaza obavljenih na drugom mjestu.” (Ahmed, Tirmizi, njegovu vjerodostojnost potvrdio je šejh Albani) Ebu Bekr en-Nekkaš kaže: “Računao sam vrijednost jednog namaza u El-Mesdžidul-haramu i došao do rezultata da vrijedi kao životni vijek u kojem se klanja pet dnevnih namaza u trajanju od pedeset pet godina, šest mjeseci i dvadeset dana.”
Da li ste znali da je oprost grijeha nagrada koju je Allahov Poslanik obećao onima koji budu dodirivali dva ćoška Kabe (tzv. jemenski ćošak i onaj u kojem se nalazi Crni kamen) prilikom obavljanja tavafa? čovjek je vidio Ibn Omera, r.a., kako rukom dodiruje samo dva ćoška Kabe, pa mu je kazao: ”Ja sam primijetio da dodiruješ samo dva ćoška Kabe?” Pa mu je kazao: ”čuo sam Allahovog Poslanika da kaže: ‘Njihovo dodirivanje briše grijehe’ i čuo sam da kaže: ‘Ko obiðe sedam puta oko Kabe kao da je oslobodio roba.”’ (Nesai, vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani)

Prvi put objavljeno: ponedjeljak, 07 Srpanj 2008 02:00

X