Da li ste znali

Da li ste znali (11 dio)

2.48Kpregledi
Priredio: Elvedin Pezić

1- Da li ste znali da islamski učenjaci imaju jednoglasan stav da u osnovi nije dozvoljeno počiniti abortus nakon što dijete oživi u utrobi majke? Islam taj čin smatra ubistvom. Svi argumenti koji zabranjuju bespravno ubistvo mogu se koristiti kao dokaz u ovom pitanju. Abortus je jedino dozvoljen u iznimnim situacijama, ako to sugeriraju povjerljive, stručne osobe u oblasti medicine, npr. da nastavak trudnoće u velikoj mjeri ugrožava zdravlje majke, dovodi njen život u pitanje i sl. (Pogledaj: Propisi o abortusu u islamskom pravu – Ahkamul-idžhad fi fikhil-islami, str. 320)

2- Da li ste znali da je vjerodostojan hadis u kojem je spomenuto da je Allahov Poslanik jedne večeri u snu vidio mnoge stvari, blagodati Dženneta i patnje Džehennema, pa je vidio žene kojima su zmije grizle i sisale grudi, pa je upitao ko su te žene. Rečeno mu je: ”To su one koje su svojoj djeci zabranjivale majčinsko mlijeko?!” (Hadis je zabilježio imam Ibn Huzejme, br.1986, od Ebu Ummame, r.a., njegovu vjerodostojnost potvrdio je šejh Albani u ”Sahih Ibn Huzejme”)

3- Da li ste znali da je Allahov  Poslanik kazao: ”Ko bude molio Allaha da oprosti mu’minima i mu’minkama, Allah će mu za svakog mu’mina i mu’minku upisati dobro djelo?” (Taberani, od Ubade ibn Samita, r.a., njegovu vjerodostojnost potvrdio je šejh Albani u ”Sahih El-Džami’a”, br. 6026)

4- Da li ste znali da je Uzvišeni Allah obećao, a Njegovo obećanje je apsolutna istina, da će bez pomena ostaviti one koji mrze i preziru Allahovog miljenika Muhammeda, alejhis-selam? Rekao je Uzvišeni: ”Mi smo ti uistinu rijeku Kevser dali, pa klanjaj Gospodaru svome i kurban kolji, onaj koji tebe mrzi sigurno će bez pomena ostati.” (Sura El-Kevser 1-3 ajet)

5- Da li ste znali da je Uzvišeni Allaha zaprijetio prokletstvom na dunjaluku i na ahiretu onima kojima budu uznemiravali Allahovog Poslanika? Kazao je Uzvišeni Allah: ”One koji Allaha i Poslanika Njegova budu vrijeðali Allah  će ih i na ovom i na onom svijetu prokleti, i sramnu im patnju pripremiti.” (Sura El-Ahzab, 57.)

6- Da li ste znali da je jedan u dugom nizu pokazatelja savršenstva i praktičnosti ove vjere i to što podstiče da se ljudi meðusobno pomažu davanjem (beskamatnih) pozajmica jedni drugima? Kazao je Allahov Poslanik: ”Ko pozajmi bratu muslimanu dva puta novac, kao da je jednom udijelio sadaku.” (Ibn Madže i dr., od Abdullaha ibn Amra, r.a., a vjerodostojnim ga je smatrao šejh Albani ”Sahih Et-Tergib”, br. 901.)

7- Da li ste znali da je dozvoljeno da čovjek (dobrovoljno, iz zahvalnosti) kada vraća pozajmicu, vrati vlasniku novca više od onoga što mu je pozajmio, pod uvjetom da to nije uvjetovao vlasnik novca niti se to podrazumijevalo prilikom ugovora o pozajmici. Da je bilo uvjetovano u ugovoru  ili se podrazumijevalo, to bi bila kamata. Na to nam ukazuje dogaðaj sa Allahovim Poslanikom kada mu je došao čovjek kojem je Poslanik bio dužan mladu devu, pa je Poslanik naredio ashabima da kupe devu i da mu daju, pa su kazali da ne mogu naći takvu, već da ima samo bolja od nje, pa je naredio da mu je daju i kazao je: ”Najbolji meðu vama su oni koji najljepše vraćaju pozajmice.” (Buharija i Muslim)

8- Da li ste znali da je vjerodostojna ova priča: Kada su objavljene riječi Uzvišenog Allaha: ”Ko je taj koji će Allahu drage volje zajam dati, pa da mu ga On mnogostruko vrati? – A Allah uskraćuje i obilno daje i Njemu ćete se povratiti.” Kazao je Ebu Dahdah el-Ensari: ”Allahov Poslaniče, Uzvišeni Allah želi od nas pozajmice?” Rekao je:  ”Da, Ebu Dahdah.” Rekao je: ”Pruži mi svoju ruku, Allahov Poslaniče”, pa mu je Poslanik pružio svoju ruku, a on reče: ”Ja dajem Gospodaru u zajam svoj palmovik.” Kazao je Ibn Mes’ud, r.a.: ”U njegovom palmoviku bilo je više od šest stotina palmi. U palmoviku su bili njegova supruga Ummu Dahdah i njegova djeca, pa je došao Ebu Dahdah i zovnuo: ‘O Ummu Dahdah!’ ‘Odazivam ti se i pokoravam ti se’, rekla je ona. ‘Izlazite iz palmovika, ja sam ga dao Gospodaru kao pozajmicu.”’ (Vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani u knjizi ”Tehridž muškiletu el-fekr”, br.120)

U predaji Ibn Hibbana spomenuto je da je čovjek došao Poslaniku i kazao: ”Allahov Poslaniče, taj i taj čovjek ima jednu palmu, koja mi smeta da upravim zid svoga palmovika, možeš li mu narediti da mi je daruje kako bih upravio zid palmovika?” Poslanik reče vlasniku palme: ”Daruj mu tu palmu za palmu u Džennetu.” Pa je odbio da mu je daruje. Nakon toga dolazi mu Ebu Dahdah i kaže: ”Hoćeš li mi prodati tu palmu za čitav moj palmovik?” Pa je pristao. Nakon toga Ebu Dahdah je došao Poslaniku i kazao: ”Allahov Poslaniče, ja sam prodao čitav palmovik za jednu palmu, pa je ti dodijeli onom čovjeku koji ograðuje palmovik, ja ti je darujem.” Poslanik reče: ”Koliko će Ebu Dahdah u Džennetu grozdova palmi imati.” Neprestano je to ponavljao. Pa je došao Ebu Dahdah kući i kazao supruzi: ”Iznesi naš imetak iz palmovika, ja sam ovaj palmovik prodao za palmu u Džennetu.” ”To je uspješna trgovina”, reče ona. (Ovu predaju vjerodostojnom je ocijenio šejh Mustafa Adevi u knjizi ”Sahih El-Musned min fadailis-Sahabeti”, Mustafe Adevija, str. 322)

9- Da li ste znali da je nije vjerodostojan hadis: ”El-Fikru nisfu ‘aibadeti” – Razmišljanje je polovina ibadeta? (Šejh Albani u knjizi ”Es-Silsiletu ed-daifetu”, br. 249, kazao je  za ovaj hadis da je batil – neistinit, ništavan)

10- Da li ste znali da je jako slab (daif džiden) hadis: ”Men temesseke bi sunneti ‘ande fesadi ummeti fe lehu edžru mietu šehidi” – Ko se bude pridržavao mog sunneta u vremenima smutnje i fesada imat će nagradu stotine šehida? (Šejh Albani je u knjizi ”Daif  Et-Tergib”, br. 30, kazao za ovaj hadis da je jako slab – daif džiden, a poznato je da niko od učenjaka nije dozvoljavao dokazivanje bilo čega u vjeri sa hadisima koji su jako slabi.)
Allah najbolje zna!

Prvi put objavljeno: srijeda, 23 Travanj 2008 08:14

X