PITANJA I ODGOVORI

Da li je dužnik obavezan obaviti hadž?

882views

Pitanje: Je li dužnik obavezan obaviti hadž?

Odgovor: Ako čovjekov dug iznosi onoliko koliko on imaimetka, on nije obavezan obaviti hadž, jer je Svevišnji Allah obavljanje hadža stavio u obavezu samo onom ko ima mogućnosti da ga obavi: “Hodočastiti Hram dužan je, Allaha radi, svaki onaj koji je u mogućnosti…” (Alu Imran, 97). Onaj čiji dug toliko iznosi nije jedan od onih što su u mogućnosti obaviti hadž.Takav će prvo izmiriti dug pa će kasnije, kad bude mogao, obaviti hadž. Međutim, ako je dug manjiod vrijednosticijelog imetka koji čovjek posjeduje, u tom će slučaju vratiti dug i obaviti hadž, bez obzira na to radilo se o obaveznom ili o dobrovoljnom hadžu, s tim da obavezni hadž ne smije odlagati, za razliku od dobrovoljnog hadža, koji ne mora obaviti.

Šejh Muhammed b. Usejmin