Hadis

Hadis

Četrdeset hadisa o Mekki (1 dio)

Allah je iz Svoje neizmjerne mudrosti odlikovao jedne narode nad drugima, određena vremena i mjesta nad drugim vremenima i mjestima, tako da su na osnovu toga postavljeni i određeni sunneti i propisi.Mjesto koje je Uzvišeni odlikovao nad svim drugim mjestima jeste Ummul-Qura – Mekka el-Mukkerrema – prvi hram sagrađen za...
Hadis

Potiranje lica dlanovima nakon proučene dove – sunnet ili bid’at?

Obraćanje Allahu dž.š., dovom sa podignutim rukama, okrenutih dlanova, prema nebu, je jedan od opšte poznatih propisa islama, i znak je pobožnosti i iskrene bogobojaznosti prema Allahu dž.š., i u vezi ovog pitanja nema razilaženja među islamskom ulemom. Ono oko čega se islamski učenjaci razilaze kada je učenje dove u...
Hadis

Oni kojima će se Milostivi smilovati…

Piše: Smail L. Handžić Od Abdullaha ibn Amra ibn el-Asa, radijallahu 'anhuma, se prenosi da je rekao: „Rekao je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi we sellem: „Oni koji su milostivi, njima će se Milostivi smilovati! Budite milostivi prema onima koji su na Zemlji, smilovat će vam se onaj koji je na...
Hadis

Sunnet kao dokaz u vjeri

Priredio: Ismir KaragaUkratko ćemo navesti činjenice koje nedvojbeno potvrđuju da je sunnet dokaz u vjeri i da se iz njega crpe propisi kao iz jednog od osnovnih izvora šerijata. 1.IMAN: U ispravnost vjerovanja u Poslanika dolazi prihvatanje svih propisa vjere na koje je uputio Allahov Poslanik. Allah Uzvišeni odabrao je...
Hadis

Komentar hadisa o ljubavi u ime Allaha

Piše: Smail L. Handžić U predislamskom vremenu, vremenu neznanja i odsutnosti zdravog poimanja pokornosti Allahu (džahilijjetu), ljudi ne poznavaše, niti su ikada uopće čuli za pojam „ljubav u ime Allaha“. Svaki vid međuljudskih odnosa u tom vremenu, a sve češće i u ovom našem, bijaše zasnivan na osnovu njihovog mjesta...
Hadis

Značaj i uloga sunneta u islamu

Priredio: Ismir Karaga Muslimani su od prvih generacija ulagali maksimalan trud u pamćenju svoje vjere, tj. Kur’ana i sunneta, što nije bio slučaj kod prijašnjih naroda i civilizacija. Oni su, učeći napamet i pišući u mushaf, pamtili Kur'an i mutevatir predajom prenijeli nam od Poslanika ajet po ajet, riječ po...
Hadis

Granice Allahova šerijata

Preveo: Mithad R. Ćeman, student Medinskog univerzitetaOd Ebu Se’alebe el-Hušenijja Džursuma b. Našira, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Uzvišeni Allah propisao je farzove pa ih ne zanemarujte, a odredio je i granice pa ih ne prekoračujte, oharamio je neke stvari pa ih...
Hadis

Poslanikova, s.a.v.s., briga za njegovim ummetom

Piše: Abdulvaris Ribo Prenosi se od Džabira, neka je Allah sa njim zadovoljan, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Primjer mene i vas je kao primjer čovjeka koji je naložio vatru, pa su u vatru počeli upadati insekti, a on ih odgoni od nje. Ja vas držim...
Hadis

Koristi i mudrosti izvedene iz hadisa o iskrenosti u traženju znanja

Piše: Hfz. Amir Smajić (Islamski univerzitet u Medini)Zahvala pripada Uzvišenom Allahu, dželle dželaluh, donosimo salavat i selam na našeg poslanika Muhammeda, njegovu časnu porodicu, ashabe, i one koji ih budu slijedili u dobročinstvu do Sudnjega dana. Bilježi imam Ahmed u ''Musnedu'' (8457), Ebu Davud u ''Sunenu'' (3664), i Ibn Madže...
Hadis

Deset zapostavljenih sunneta

Piše: Smail L. HandžićSunnet, praksa Allahovog poslanika, sallallahu 'alejhi we selleme, treba da ima veliko mjesto u srcu svakog vjernika. Osim što je on drugi glavni izvor islama, te da o njegovoj dosljednosti uveliko ovisi harmonija i sreća ovosvjetskog i budućeg života, mi kao muslimani trebamo posebno imati na umu...
1 5 6 7 8 9 10
Page 7 of 10
X