Hadis

Hadis

Ibn-Hazmov komentar Buharijinog hadisa o muzici

Pripremio: Adnan Maglić, prof.Razlike u mišljenjima i oprečni stavovi islamske uleme u fikskim pitanjima imaju svoju osnovu u ovoj vjeri. Oni proučavaju i studiraju ajete i hadise da bi na kraju objasnili ljudima šta od njih traži njihov Gospodar. Neuki svijet je dužan slušati ulemu i njima se ''slijepo'' pokoravati....
Hadis

Komentar hadisa – ”garib” (stranac) na dunjaluku

Piše: Abdulvaris Ribo Od Omera, radijalllahu anhu se prenosi da je rekao: « Jedne prilike Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, me je uhvatio za ramena i rekao mi: « Budi na ovome svijetu kao da si stranac ili prolaznik.»Ibn Omer, radijallahu anhu je govorio: « Kada omrkneš ne očekuj...
Hadis

Hadiske poruke (1 dio)

Piše: Maglić Adnan Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Allah je Savršen i ne prima osim ona djela koja su lijepa i potpuna. Allah je naredio vjernicima ono što je naredio poslanicima pa kaže Subhanehu ve teala: ''O poslanici, jedite lijepa jela i radite...
Hadis

Briga i zalaganje ashaba u očuvanju sunneta

Piše: Abdulvaris Ribo Ashabi Allahova Poslanika, neka je na njega Allahov mir i blagoslov, su prva generacija muslimana koju je on lično odgojio. Tim odgojem koji je bio popračen božanskom objavom, očistile su se njihove duše i srca. Gledali su na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kao na voðu, upućivaća,...
Hadis

Nastanak lažnih (apokrifnih) hadisa

Piše: Abdulvaris Ribo Hvaljen neka je Uzvišeni Allah Koji je Kur' an kao vječnu istinu objavio, i neka je salavat i selam na Njegova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji je Pravi put detaljno ljudima pojasnio. Jedna od pojava s kojom je ovaj Ummet iskušan od početka islama, s pojavom...
Hadis

Komentar izabranih hadisa

Piše: Abdulvaris Ribo Allahove evlije (bogougodnici) Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Uzvišeni Allah je rekao: “Ko se neprijateljski postavi prema Mome evliji (štićeniku), Ja sam mu objavio rat. Najdraže djelo kojim Mi se Moj rob približava je ono što sam...
Hadis

Povodi hadisa

Piše: Abdulvaris Ribo                  Važnost povoda hadisa za njegovo ispravno razumijevanjeIspravno razumijevanje tekstova objave, Kur'ana i Sunneta, je neophodno da bi ispravno shvatili cilj i svrhu poruke koju nam Uzvišeni šalje preko Svojih poslanika, odnosno, da bi ispravno razumjeli intencije Šerijata. Kao što je poznavanje povoda objave kur'anskih sura i...
Hadis

Razlika između hadisa i sunneta

Piše: Abdulvaris Ribo Kod islamskih učenjaka po ovome pitanju postoje dva stajališta. Prvo je da su sunnet i hadis su dva različita termina i po ovome mišljenju sunnet je obuhvatniji od hadisa. Neki od onih koji zastupaju ovo mišljenje kažu da je hadis sve ono što je preneseno od Poslanika,...
Hadis

Definicija sunneta

Piše: Abdulvaris Ribo SUNNET U ETIMOLOŠKOM SMISLU U etimološkom smislu označava, put, pravac, običaj, tradiciju i način, bez obzira bio dobar ili loš. Na ovu definiciju se odnose riječi Allahova Poslanika, sallallahu alejhi we sellem,:« Ko uvede u islam lijep sunnet (običaj) imat će za to nagradu, a i nagradu svih...
1 8 9 10
Page 10 of 10
X