Dawa

Dawa

Metode pozivanja u Allahovu vjeru

Preveo: Amir DurmićPod ovim podrazumijevamo metode preko kojih pozivalac ljudima dostavlja Allahovu vjeru, a generalno postoje tri vrste tih metoda i svaka od njih ima svoje prednosti: 1- Direktno verbalno obraćanje, tj. da se pozivalac direktno susretne sa onima koje poziva u vjeru, te da im se neposredno obrati, pojašnjavajući...
Dawa

O Ti čija vlast ne prestaje, oprosti onome čija vlast je prošla

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić Kur’an nas obavještava da postoje tri stanja ljudi na smrti, a ta stanja su zapravo posljedica čovjekovog odnosa prema Allahu i vjeri koju je objavio preko Svog posljednjeg Poslanika, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Tako u suri El-Vakia’ stoji: „I ako bude jedan od onih koji...
Dawa

Težnja vjerovjesnika za uputom ljudi

Prijevod: Smail L. HandžićKada su meleki došli Ibrahimu, alejhi-s-selam, da mu prenesu radosnu vijest, muštuluk, o skorom rođenju Ishaka – a to je bio isti onaj muštuluk koji se spominje u ajetu iz sure el-Ankebut: „I kad izaslanici naši Ibrahimu radosnu vijest donesoše...“ (Prijevod značenja, el-Ankebut, 31), ili na drugom...
Dawa

Ko bude požurivao sa rezultatima svoga rada, ostat će uskraćen za te rezultate

Piše: hfz. Imad el-MisriPogrešno je ljude vezivati za određenu personu, umjesto da ih se veže za islamske principe Ljudi će biti i nestati, a islam i njegovi principi i pravila su trajni. Upravo zbog nerazumijevanja ovog važnog aksioma, vidimo da nakon smrti nekih istaknutih islamskih ličnosti (daija),  njihovi sljedbenici napuštaju...
Dawa

Praksa i osobine kojima se treba okititi pozivalac u Allahovu vjeru

Preveo: Amir DurmićPozivalac u Allahovu vjeru na sebe preuzima vrlo važnu i odgovornu ulogu. To je uloga predvodnika i vođe, pa je stoga neophodno da spozna svoje mogućnosti i posveti veliku pažnju onome što će mu pomoći u zadaći koju je preuzeo. Da bi u tome uspio, treba obratiti pažnju...
Dawa

Sličnost palme i mu’mina

Piše: Haris Hećimović (Univerzitet Ummul-Qura, Mekka el-Mukerrema)Imam Muslim bilježi hadis od Abdullaha ibn Omera, radijallahu anhuma, u kojem se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednoga dana kazao svojim ashabima: “Obavijestite me o drvetu čiji primjer je kao primjer vjernika!” Ashabi su počeli da spominju drveća koja...
Dawa

Korak napred, dva unazad

Piše: Hafiz Imad el-MisriDivno je rekla Aiša, r.a: "Prvo što  je objavljeno iz Kur'ana bio  je govor o Džennetu i Džehennemu. Kad su ljudi počeli prihvatati islam, počela je objava o dozvoljenim i zabranjenim stvarima. Da  je objava počela riječima 'nemojte piti', ljudi bi rekli "nećemo ostaviti piće nikada", isto ...
Dawa

Na koji način riješiti problem nesloge i razjedinjenosti?

Preveo: Amir DurmićOvaj problem riješit ćemo onda kada mu budemo prilazili na način kako su to činili ashabi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Trebamo znati da nije problematično ono razilaženje koje nastane kao produkt idžtihada, ukoliko se idžtihad po tom pitanju tolerira, već da je takva vrsta razilaženja ustvari...
1 2 3 4 5 6 12
Page 4 of 12
X