Akida

AkidaISTAKNUTO

Uputa

Priredio: Ersan Grahovac Allah Uzvišeni u Kur’anu kaže: A zašto ne razmisle sami o sebi? Allah je stvorio nebesa i Zemlju i ono što je između njih - sa ciljem i do roka određenog. A mnogi ljudi ne vjeruju da će pred Gospodara svoga doista izići. (Er-Rum, 8.) Uzvišeni Allah...
AkidaISTAKNUTO

Odvraćanje od Allahovog dž.š., puta (3.dio)

Priredio: Sead ef. Jasavić Nifak – licemjerstvo Nifak (licemjerstvo, pretvaranje), je opasna bolest, vrlo štetnih posljedica, i ona je drugo lice iste kovanice – kufra/nevjerstva, u ovom slučaju skrivenog, prikrivenog, potajnog – i jedno je od glavnih faktora borbe i odvraćanje ljudi od Allahovog dž.š., puta, čak mnogo opasnije i...
AkidaISTAKNUTO

Odvraćanje od Allahovog dž.š., puta (2.dio)

Priredio: Sead ef. Jasavić Razlozi Razlozi odvraćanja ljudi od Allahovog dž.š., puta su brojni i raznovrsni, a podrobno ih možemo spoznati iščitavajući kur'anske ajete koji govore na tu temu, kojih ćemo se ovom prilikom striktno držati kako se ne bi mnogo udaljili od teme. Nekada o jednom razlogu odvraćanja od...
AkidaISTAKNUTO

Odvraćanje ljudi od Allahovog dž.š., puta (1.dio)

Priredio: Sead ef. Jasavić Sva hvala i zahvala pripada Allahu dž.š., koji Furkan objavi robu Svome kako bi Opomena svim svjetovima bio. Salevat i selam donosimo na Poslanika koji je milost svim svjetovima, na njegovu porodicu i drugove, i sve koji ih slijede u dobru do Sudnjega Dana. Odvraćanje ljudi...
AkidaISTAKNUTO

Praznovjerje i pouzdanje u Allaha

Priredio: Emir Demir Sujevjerje je staro koliko je staro i čovječanstvo. Sujevjerje – praznovjerje definira se kao sklonost da se odreðeni postupci i dogaðaji neosnovano smatraju predskazanjem nastupajućeg zla ili dobra, dok pesimizam označava sklonost da se život i dogaðaji posmatraju s najgore strane, bez nade u bolje. U Kur'anu...
AkidaISTAKNUTO

Stav ehli-sunneta o instituciji imameta – vođstva u islamu

Priredio: Amir Durmić U svome djelu Metnu durretil-bejan fi usulil-iman, egipatski učenjak, dr. Muhammed Jusri, je na sažet i koncizan način, u vidu teza, natuknica i pravila, ukazao na osnovne postulate vjerovanja muslimana ehli-sunnetske provenijencije, želeći na taj način, prvenstveno učenicima i studentima koji izučavaju islamske nauke, ali i drugim...
AkidaISTAKNUTO

Vjerovanje ehli-sunneta u pogledu dužnosti i obaveza prema ehlul-bejtu i islamskim učenjacima

Priredio: Amir Durmić U svome djelu Metnu durretil-bejan fi usulil-iman, egipatski učenjak, dr. Muhammed Jusri, je na sažet i koncizan način, u vidu teza, natuknica i pravila, ukazao na osnovne postulate vjerovanja muslimana ehli-sunnetske provenijencije, želeći na taj način, prvenstveno učenicima i studentima koji izučavaju islamske nauke, ali i drugim...
AkidaISTAKNUTO

Oslanjanje na Allaha dž.š., kroz riječi prvih generacija

Oslanjanje na Allaha dž.š., predavanje Njemu, i vezanost srca za Njega – je glavni faktor i sebeb ostvarivanja svih naših želja i potreba, te otklanjanja svih neugodnosti i zla od kojeg strepimo. Putem tevekkula – iskrenog oslanjanja na Allaha dž.š., se ispunjavaju potrebe, i što su više značenja tevekkula ostvarena...
AkidaISTAKNUTO

Allahovo lijepo ime El-Habir

Piše: Hajrudin Tahir Ahmetović Jedno od lijepih Allahovih imena jeste i ime El-Habir – Onaj koji je o svemu obaviješten, koje se u Kur’anu spominje četrdeset pet puta. Ponekada se spominje zajedno s imenom El-Alim, nekad uz ime El-Hakim, a ponekad uz ime El-Besir i najčešće dolazi kao u riječima...
AkidaISTAKNUTO

Zadovoljstvo Allahovom odredbom

Da li vjernik mora biti zadovoljan sa svime što mu je Uzvišeni Allah odredio? Odgovor na ovu sumnju glasi: “Nije nam naređeno da budemo apsolutno zadovoljni sa svim onim što je kaderom odredio Uzvišeni Allah. Na obaveznost spomenutog ne ukazuje ni (Allahova) Knjiga, niti (Poslanikov) sunnet.” Ipak, pitanje je potrebno...
1 2 3 4 5 34
Page 3 of 34
X