Akida

AkidaISTAKNUTONekategorizirano

Allahovo ime El-Džebbar

Priredio: Hajrudin Tahir Ahmetović Jedno od Allahovih lijepih imena jeste i El Džebbar. Ovo Allahovo lijepo ime spominje se jedanput u Kur’anu, u suri El Hašr: “On je Allah – nema drugog boga osim Njega, Vladar, Sveti, Onaj koji je bez nedostataka, Onaj koji svakoga osigurava, Onaj koji nad svim...
AkidaISTAKNUTO

Važnost poznavanja Allahovih imena i svojstava

Piše: Hajrudin Tahir Ahmetović Uzvišeni Allah na mnogim mjestima u Kur’anu odlikuje učene ljude nad onima koji nemaju znanja. Tako Svevišnji kaže: “Reci: ‘Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju?’ Samo oni koji pameti imaju pouku primaju!” (Ez-Zumer, 9.) Također, rekao je: “I Allah će na...
AkidaISTAKNUTONekategorizirano

Šejtan – vjernikov najvećineprijatelj (1. dio)

Priredio: Bilal Dervišić Šejtan je najveći neprijatelj ljudskog roda, onaj koji izaziva probleme svim ljudima na Zemlji: muškarcima, ženama, djeci, starijim osobama, i to je tako sve od prvog čovjeka Adema, alejhis-selam, pa do dan-danas, i tako će ostati do Sudnjega dana. To je šejtan Iblis, neka je na njega...
AkidaISTAKNUTO

Osobine Allahovih poslanika i naše dužnosti prema njima

Priredio: Amir Durmić, prof. U svom djelu Metnu durretil-bejan fi usulil-iman, egipatski učenjak dr. Muhammed Jusri, na sažet način, u vidu teza, natuknica i pravila, ukazao je na osnovne postulate vjerovanja muslimana ehli-sunnetske provenijencije, želeći na taj način, prvenstveno učenicima i studentima koji izučavaju islamske nauke, ali i drugim muslimanima,...
AkidaISTAKNUTO

Metodologija Kur’ana u temeljima vjerovanja

Pripremio: Mr. Osman Smajlović Uvaženi učenjak i mufesir Abdurrahman Sa’di, Allah mu se smilovao, u svojoj knjizi Kavaidu hisan mutealliketu bi tefsiri Kur’an spomenuo je niz pravila koja čitaocu tefsira olakšavaju tumačenje i razumijevanje Kur’ana. Pravila koja ćemo spomenuti jesu tri temelja vjerovanja: tevhid – monoteizam, poslanstvo i ahiret. Autorov...
AkidaISTAKNUTO

Allahove dž.š., kazne i opomene

Priredio: Sead ef. Jasavić Sve hvale i zahvale pripadaju Allahu dž.š., koji je poslanike Svoje slao kao vid milosti prema stvorenjima Svojim, kao poziv Istini, znacima i smjernicama Upute, i opomenu spram svake vrste zla. Poslanici su ljudima obećavali ljepote zbog dobra kojeg čine, i plašili ih grozotama zbog zla...
AkidaISTAKNUTO

Nestanak znanja, zemljotresi, fitne, krvoprolića…

Priredio: Sead ef. Jasavić Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Neće nastupiti Sudnji dan, sve dok znanje ne nestane, dok zemljotresi ne učestaju, dok se vrijeme ne okrati, dok ne učestaju fitne – smutnje i neredi, dok se ubijanja ne prošire na sve strane, i dok...
AkidaISTAKNUTO

Oholost, kriminal i širenje nereda po zemlji!

Piše: Sead ef. Jasavić Odvraćanje ljudi od Allahovog dž.š., puta (4.dio) 4. Oholost, kriminal i širenje nereda po zemlji! Ova nepočinstva su međusobno povezana, i jedno drugo iziskuju, mada i svako ponaosob može da bude dovoljan razlog odbijanju ljudi od Allahovog dž.š., puta. Ohola osoba se ponosi činjenjem određenih grijeha...
AkidaISTAKNUTO

Uputa

Priredio: Ersan Grahovac Allah Uzvišeni u Kur’anu kaže: A zašto ne razmisle sami o sebi? Allah je stvorio nebesa i Zemlju i ono što je između njih - sa ciljem i do roka određenog. A mnogi ljudi ne vjeruju da će pred Gospodara svoga doista izići. (Er-Rum, 8.) Uzvišeni Allah...
AkidaISTAKNUTO

Odvraćanje od Allahovog dž.š., puta (3.dio)

Priredio: Sead ef. Jasavić Nifak – licemjerstvo Nifak (licemjerstvo, pretvaranje), je opasna bolest, vrlo štetnih posljedica, i ona je drugo lice iste kovanice – kufra/nevjerstva, u ovom slučaju skrivenog, prikrivenog, potajnog – i jedno je od glavnih faktora borbe i odvraćanje ljudi od Allahovog dž.š., puta, čak mnogo opasnije i...
1 2 3 4 34
Page 2 of 34
X