Alimi

Biografija šejha Ahmeda el-Kadija

430pregledi
Priredio: Mithad R. Ćeman, student Medinskog univerziteta

Uvaženi učenjak Ahmed b. Abdur-Rahman b. Usman el-Kadi roðen je 12. ša’bana 1378. h.g. u gradu Unejza, pokrajina Kasim, središnji dio Saudijske Arabije. Završio je Fakultet šerijata i usuli-dina (islamsko pravo i osnove vjerovanja) na Univerzitetu “Imam Muhammed b. Saud el-Islamijeh” odsjek u Kasimu, 1403. h.g.

Nakon završetka fakulteta, upisuje magistrat iz oblasti akide i savremenih ideoloških pravaca, i magistrira odličnom ocjenom 1414. h.g. na temu “Mezhebu ehlit-tefvid fi nususis-sifat; ard ve nakd / Pravac zalutalih po pitanju tekstova sifata”. Potom doktorira 1421. h.g., takoðer iz oblasti akide i savremenih ideoloških pravaca, na  temu “Da’vetut-takribi bejnel-edjan; dirasetu nekdijetu fi dev’il-akidetil-islamijeti / Poziv u zbližavanje religija; njegovo pobijanje kroz prizmu islamskog vjerovanja”, i ovaj doktorat ocijenjen je najvećom ocjenom uz preporuku za štampanje i razmjenu izmeðu univerziteta.

U toku svog stjecanja znanja, učio je pred uvaženim šejhovima, kao što su: šejh Muhammed b. Salih el-Usejmin, rhm., pred kojim je učio više od 20 (dvadeset) godina, zatim šejh Abdul-Aziz er-Radžihi i uvaženi šejh Abdullah b. Džibrin, Allah ih sačuvao.

Zanimanje / angažman

Bio je predavač na Naučnom institutu (El-Mahedul-‘ilmi) u Unejzi od 1403. do 1412. h.g. Takoðer je bio angažiran u administraciji Naučnog instituta (El-Mahedul-‘ilmi) u Unejzi od 1412. do 1417. h.g. Osim toga, bio je član Odjeljenja za naučno istraživanje Univerziteta “Imam Muhammed b. Saud el-Islamijeh” od 1417. do 1427. h.g., kao i član Nastavničkog vijeća (Odjel za Akidu / Fakultet šerijata i usulid-dina) Univerziteta u Kasimu od 1427. h.g.

Opće aktivnosti:

1. Članstvo i učešće u osnivanju škole Kur’ana plemenitog od 1405. h.g., gdje je bio zamjenik ove asocijacije dok je njom predsjedavao šejh Muhammed b. Salih el-Usejmin, rhm.

2. Učestvovao je u mnogobrojnim dobrotvornim i naučnim asocijacijama od kojih su:

– predsjedavajući Škole Kur’ana plemenitog, Unejza,
– članstvo u komisiji Dobrotvorne organizacije (Muesesetul-hajrijeh) “Šejh Muhammed b. Salih el-Usejmin, rhm.”,
– članstvo u Komisiji za reformiranje / popravljanje, Unejza,
– opće članstvo u Asocijaciji “Hejetul-Igasetil-Islamijetil-alemijeti”,
– članstvo u “Hejetul-Igasetil-Islamijetil-alemijeti” za pokrajinu Kasim,
– član Savjetodavnog vijeća Dobrotvorne organizacije “Sulejman b. Abdul-Aziz er-Radžihi”, Unejza,
–  predsjedavajući je Savjetodavnog vijeća pokrajine Kasim za Organizaciju “Vakuf Islami”,
– član je saudijske Asocijacije za proučavanje savremenih ideja (lid-dirasatil-fikrijetil-muasireti).

3. Takoðer je učestvovao u mnogobrojnim islamskim skupovima, šerijatskim seminarima i misionarskim putovanjima kako unutar Kraljevine S. Arabije, tako i van nje: zemljama Halidža, Jemen, Indonezija, Sudan, Kenija, Britanija, Njemačka, Holandija, Italija, Španija, SAD.
4. Držao je naučna predavanja u mesdžidima kao i opće tribine, pisao je za islamske časopise, a bitnoi je spomenuti i njegov angažman u nadzoru / nadgledanju internetske stranice www.al-aqidah.com, kao i nadzor / nadgledanje Centra za naučno-obrazovno i odgojno savjetovanje.

Pisani radovi:

1. “Mezhebu ehlit-tefvid fi nususis-sifat; ard ve nakd / Pravac zalutalih po pitanju tekstova sifata”, Darul-Asimeti, Rijad. Prvi put štampana 1416., Dar Ibnul-Dževzi, Dammam,
2. “Da’vetut-takribi bejnel-edjan; dirasetu nekdijetu fi dev’il-akidetil-islamijeti / Poziv u zbližavanje religija; njegovo pobijanje kroz prizmu islamskog vjerovanja”, Dar Ibnul-Dževzi, Dammam. Prvi put štampana 1422., u 4 (četiri) toma.
3. Dvije brošure: Hadisi vezani za Dedždžala i Fitna Jedžudža i Medžudža, od šejha Abdur-Rahmana es-Sadija, rhm. (Valorizacija i kratak osvrt). Dar Ibnul-Dževzi, Dammam. Prvi put štampane 1424.
4. “Dijalog sa sljedbenicima drugih vjera”, tema je prezentovana na četvrtom godišnjem islamskom skupu, Rabitatul-alemil-Islamije, u Mekki časnoj, 1423.
5. “Pojednostavljena akida iz Knjige veličanstvene i Sunneta čistog”, serijal štampan po pokroviteljstvom časopisa Bejan. Prvi put štampano 1427.
6. Istraživanja, naučni radovi i članci objavljivani u islamskim časopisima.

Prvi put objavljeno: četvrtak, 31 Srpanj 2008 02:00