ISTAKNUTOSira

Bićeš sa onim koga voliš!

11kviews

Priredio: Sead ef. Jasavić

Ljubav je najuzvišenija veza, najvisočiji položaj; ljubav je srčana opna, miris duše; ljubav je hladovina bogatstva, prostrana sjena; ljubav je iskrenost, čistoća i bistrina… Pomoću ljubavi život postaje čistiji i ljepši, sunce baca svoje tople zrake, srce igra i pleše… Zbog ljubavi se praštaju greške, ne zamjeraju pokliznuća, i uzdiže na visoke stepene i deredže.

Da nije ljubavi ne bi se grana uz granu svila, niti bi oblaci plakali nad suhom zemljom, niti bi se zemlja grohotom smijala cvijetu proleća… Kada nestane ljubavi i zagubi se – duše pocrne, prsa se stijesne… Samo Allah zna koliko je ljubav uništila vremena, koliko srca zarobila, koliko pameti je skrenula!? Ima li šta ljepše od ljubavi; mnogo li joj se svijeta pripisuje…

Enes b. Malik r.a., prenosi da je neki čovjek došao Allahovom Poslaniku s.a.w.s., upitavši ga: „O Allahov Poslaniče, kada će Sudnji Dan!?“ Reče mu: „A šta si to pripremio za Sudnji Dan!?“ Odgovori: „Ništa posebno izuzev toga što volim Allaha i Njegovog Poslanika s.a.w.s.!“ Allahov Poslanik s.a.w.s., mu reče: „Bićeš sa onim koga voliš!“ (Buhari) Enes r.a., kaže: Nakon pojave i prihvatanja islama, ničemu se nismo obradovali kao ovim riječima Poslanika s.a.w.s.: „Bićeš sa onim koga voliš!“ (Muslim, Ahmed)

Enes r.a., prenosi da je neki čovjek došao Allahovom Poslaniku s.a.w.s., i upitao ga: „Kada će Sudnji Dan? Poslanik s.a.w.s., ga upita: Šta si ti pripremio za njega!? Reče: Nisam pripremio mnogo namaza, ni posta ni sadake izuzev što volim Allaha i Njegova Poslanika! Poslanik s.a.w.s., reče: Bićeš sa onim koga voliš!“ (Buharija)

To je prava ljubav, a ne ljubav koja je lažna i truhla. To je prava ljubav – ona koja te približava Allahu i Njegovom Poslaniku s.a.w.s.. Ljubav je ta koja je svoga vlasnika natjerala da izgovori presvijetle riječi onda kada je Allahov Poslanik s.a.w.s., poslao jednu grupu ashaba u kojoj je bio čuveni Zejd b. El-Desineh (brat Benu Bejada b. Amir) – kojeg mušrici zarobiše i sprovedoše u Mekku. Safvan b. Umejje ga posla sa robom po imenu Nistas, van harema Mekke, u mjesto Ten’im, kako bi ga tamo ubio.

Oko njega se okupi jedna grupa Kurejšija među kojima bi i Sufjan b. Harb, koji mu reče: „Zejdu, tako ti Allaha, da li bi volio da je Muhammed sada na tvome mjestu, da bude ubijen a da si ti među tvojom familijom sada!? Zejd r.a., reče: „Tako mi Allaha, ne bih volio da Muhammeda ubode samo jedan trn tamo gdje se nalazi sad, a da ja sjedim miran među mojim ukućanima!“ Ebu Sufjanu ne bi milo to što ču, pa prokomentarisa riječima: „Do sada nisam vidio da iko ikoga voli kao što ashabi Muhammedovi vole Muhammeda!“ – nakon čega rob po imenu Nistas ubi Zejda r.a..“ (Ma’arifetul-Sahabe, Ebul-Nu’ajm, br.2751.)

Šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm., kaže: „Ljubav prema Allahu dž.š., tj. prema Allahu i Njegovom Poslaniku s.a.w.s., je jedna od najveličanstvenijih vjerskih obaveza, najveći je njen temelj, i najdivnije pravilo. Ljubav prema Allahu dž.š., i Njegovom Poslaniku s.a.w.s., je osnova svakog postupka i djela vjere (imana i dina).“ (Pogledaj: el-Tuhfa el-‘Irakijja, str.57.)

Allah dž.š., kaže: „Reci: “Ako su vam očevi vaši, i sinovi vaši, i braća vaša, i žene vaše, i rod vaš, i imanja vaša koja ste stekli, i trgovačka roba za koju strahujete da prođe neće imati, i kuće vaše u kojima se prijatno osjećate – miliji od Allaha i Njegova Poslanika i od borbe na Njegovu putu, onda pričekajte dok Allah Svoju odluku ne donese. A Allah grješnicima neće ukazati na Pravi put.” (el-Tevba, 24.)

Imam el-Kurtubi rhm., kaže: „U ovom ajetu je dokaz tome da je ljubav prema Allahu i Poslaniku obaveza, u čemu se Ummet ne razilazi, i da se toj ljubavi daje prednost nad bilo čim drugim.“ (el-Džami’ li-Ahkamil-Kur’an, 8/95.)

U dva Sahiha se bilježi od Enesa r.a., da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Niko od vas neće biti vjernik sve dok mu ne budem draži od roditelja, djeteta i cijeloga svijeta!“ (Buharija, br.15.; Muslim, br.44.)

Od znakova ljubavi prema posljednjem božijem poslaniku Muhammedu s.a.w.s., jeste i žudnja za njegovim viđenjem i pod cijenu gubljenja svog imetka, porodice i djece shodno predaji od Ebu Hurejre r.a., u kojoj Poslanik s.a.w.s., kaže: „Od mog ummeta najviše me vole ljudi koji će doći nakon mene, koji bi dali svoju porodicu i svoj imetak samo da su me mogli vidjeti!“ (Muslim, br.2832.)

Enes b. Malik r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Volio sam da sam sreo moju braću! Ashabi poslanikovi s.a.w.s., rekoše: Pa zar ti mi nismo braća!? Reče: Vi ste moji ashabi-drugovi, a moja braća su oni koji su povjerovali u poslanstvo moje a nisu me vidjeli!“ (Musned, Ahmed, br.12339.)

Ashabi Allahovog Poslanika s.a.w.s., su bili iskreni u ljubavi prema Poslaniku s.a.w.s. – pa je ta iskrena ljubav polučila plodom – doslovnim slijeđenjem i dobrim djelima, postala Svjetlom koje im je obasjavalo put u mrklim tminama, i Pravim Putem koji ih je doveo do spasa.

Alija r.a., je bio upitan o kakvoći njihove ljubavi prema Allahovom Poslaniku s.a.w.s., pa je rekao: „Tako mi Allaha, bio nam je draži od naših imetaka, i djece, i od očeva i majki, i od hladne vode na vreloj žezi!“ (Kitabul-Šifa’, 2/40-568., Kadi Ijad rhm.)

Amr b. El-As r.a., je rekao: „Niko mi nije bio draži od Allahovog Poslanika s.a.w.s., i niko mi nije ispunjavao oko kao on. Nikada ga se nisam mogao nagledati, iz respekta i poštovanja prema njemu.

Kada bi me pitali da ga opišem ne bih to mogao, jer ga se nikada nisam ni nagledao!“ (Muslim, br.121.)

Ljubav je ta koja je osvojila srca čistih i odabranih ashaba, čineći ih takvim da su davali prednost Allahovom Poslaniku s.a.w.s., nad svojim životima i imecima: „O Allahov Poslaniče, naši imetci su pred tobom, čini s njima šta god hoćeš. Naši životi su pred tobom – čini sa njima šta hoćeš. Da si nas doveo pred more – mi bi smo u njega ušli. Borićemo se pred tobom i iza tebe, i sa tvoje desna i sa tvoje lijeve strane!“ (Muslim, br.1739.)

Ljubav prema Allahovom Poslaniku s.a.w.s., je bila ta koja ih je navela da kažu: „O Allahov Poslaniče, tako nam Allaha, mi ti nećemo reći ono što su Musa’ovi sljedbenici rekli Musa’u a.s.: „Idite ti i tvoj Gospodar pa se borite, mi odavde ne pomjeramo!“ – već ti kažemo: „Borićemo se s tvoje desne strane i lijeve, i s prijeda i s traga!“ – što ozari lice Allahovog Poslanika s.a.w.s., i obradova ga!“ (Hakim – Mustedrek, Kitab Ma’arifetul-Sahabe, 349.)

Sa’ad b. Rebi’a r.a., je učesnik bitki na Bedru i na Uhudu. Na kraju bitke na Uhudu, Allahov Poslanik s.a.w.s., reče: „Ko će da mi vidi šta se desilo sa Sa’ad b. Rebi’om r.a.!?“ Ubejj b. Ka’ab r.a., (ili Zejd b. Sabit r.a.) reče: Ja – pa ode obilaziti leševe sve dok ne pronađe Sa’ada b. Rebi’u r.a., ranjena, u zadnjim izdisajima, pa mu reče: O Sa’ad, Poslanik s.a.w.s., me je poslao da te potražim jesi li mrtav ili živ. Sa’ad reče: Ja sam među mrtvima, poselamićeš mi Poslanika i poručićeš mu sljedeće: „Allah te nagradio najboljom nagradom kakvom samo Allah zna nagraditi Poslanika od njegovog ummeta!“ Obavijesti ga da sam proboden 12x, i da sam se zamijenio. Poselami svoj narod od mene i reci im sljedeće: Sa’ad b. Rebi’a vam poručuje: „Nećete imati opravdanja kod Allaha dž.š., ako se mušrici domognu Poslanika a među vama ima oko koje trepće!“ Vratih se Poslaniku s.a.w.s., i prenijeh mu haber od Sa’ada b. Rebi’a r.a., pa Poslanik s.a.w.s., reče: „Allah mu se smilovao, savjetuje o Allahu i o Njegovom Poslaniku, i živ i mrtav!“ (Pogledaj: Sijer E’alamil-Nubela’, Sa’ad b. Rebi’a)

Slučaj koji se desio između ashaba Ukkaše b. Mihsana r.a., i Allahovog Poslanika s.a.w.s., u vezi traženja halala i vraćanja eventualnih dugova Poslanika s.a.w.s., prema drugima, pred svoju smrt, je priča koja jednostavno ostavlja bez daha! (Da’if. Taberani, Mu’udžemul-Kebir; Ebu Nu’ajm, Hilja, br.473..) Pogledaj: http://www.n-um.com/ashab-koji-je-trazio-da-bicuje-poslanika-saws/

Ashabi su iskreni bili u onome što su govorili, pa je s njima Allah dž.š., uzdigao ovu vjeru. Sve skupo i jeftino što su imali dali su za ovu vjeru, s čime su pronjeli bajrak islama istokom i zapadom, spašavajući ljude o tmina idolopoklonstva, neznanja, idolatrije i nevjerstva, što ih je ujedno činilo i najsrećnijim ljudima na zemlji!

Ljubav je ponajmanje priča koja se priča, niti riječi kićane, niti stihovi koji se pjevuše. Ljubav nije ono što se zbori jezikom, niti zanos duševni. Prava ljubav je pokornost Allahu i Njegovom Poslaniku s.a.w.s.. Ljubav je postupati u skladu sa menhedžom Poslanika s.a.w.s. – instrukcijama, porukama, podukama i poukama, što se mora prepoznati u našem ponašanju, riječima i djelima.

Slijeđenje Muhammeda s.a.w.s., i pokornost njemu, je najjači dokaz iskrene ljubavi prema njemu, i u tome se inače ogleda ljubav prema bilo kome tj. onaj koji nekoga voli on mu se i pokori, i ako takve pokornosti nema onda je u pitanju lažna ljubav. Ako je slijeđenje Muhammeda s.a.w.s., toliko jako da izaziva Allahovu dž.š., ljubav, onda u ljubav Muhammeda s.a.w.s., ne treba nikako sumnjati!

Hasan el-Basri rhm., je rekao: „Ljudi tvrde da Allaha dž.š., vole – pa ih je Allah dž.š., iskušao sa ovim ajetom: „Reci: Ako Allaha volite – onda mene slijedite, Allah će vas zavoljeti i grijehe oprostiti!“ (Alu Imran, 31.)

Abdullah b. Hišam r.a., pripovjeda: Bili smo sa Allahovim Poslanikom s.a.w.s., jedne prilike, kada je držao za ruku Omer b. El-Hattaba r.a., koji mu reče: „O Allahov Poslaniče, od svega si mi draži izuzev od samoga sebe! Allahov Poslanik s.a.w.s., reče: Ne, tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša – nećeš biti pravi vjernik sve dok ti ne budem draži i preči od samoga sebe! Kada za to ču, Omer r.a., reče: „Sada si mi draži i od samoga sebe!“ Poslanik s.a.w.s., mu reče: „Sada može, Omere!““ (Buhari, br.6257.)

Kako ostvariti ljubav prema Muhammedu s.a.w.s.

 1. Imati na umu to da je ljubav prema Muhammedu s.a.w.s., ibadet i kurbet prema Allahu dž.š..
 2. Iskrenošću prema Allahu dž.š., i dosljednim slijeđenjem Njegovog Poslanika s.a.w.s., u krupnim i sitnim pitanjima!
 3. Davati prednost ljubavi prema Poslaniku s.a.w.s., nad našom ljubavi prema roditelju, djetetu i cijelome svijetu.
 4. Upoznati njegov stepen i vrline s.a.w.s..
 5. Takvaluk i bogobojaznost spram Allaha dž.š., uz imanje straha da se ne raziđemo sa Muhammedom s.a.w.s., na Sirat-ćupriji.

Kako povećavati našu ljubav prema Muhammedu s.a.w.s.

1.Proučavanje Sire – životopisa Muhammeda s.a.w.s., i Selefa – prvih muslimana – je jedno od najboljih sredstava pomoću kojeg možemo produbiti našu ljubav prema Allahu i Njegovom Poslaniku, i u srcima našim je učvrstiti. Iščitavajući djela iz ove oblasti i slušanjem predavanja iz nje postajemo svjesniji stepena vrijednosti Muhammeda s.a.w.s., njegovog

šerefa i časti, visokog stepena, Allahovog čuvanja, podrške i pomoći prema njemu, spuštanja meleka i njihovog pomaganja u borbama i drugdje, raznoraznih mu’udžiza i nadnaravnih djela kojima ga je Allah dž.š., počastio. Od svih poslanika imao je najviše mu’udžiza, i najjači dokaz. Selef – prvi muslimani su pridavali veliki značaj Siri – životopisu Muhammeda s.a.w.s., i istoriji islama, tako da se bilježi od Ismaila b. Muhammeda b. Sa’ada b. Ebi Vekkasa r.a., da je rekao: „Otac me je podučavao bitkama prvih muslimana, i nabrajao bi nam ih redom, govoreći: Sinčiću moj, to su stope i staze očeva vaših – pa ih nemojte zagubiti!““ Imam Zuhri rhm., je rekao: „Znanje vezano za prve bitke i izvidnice u islamu je znanje dunjaluka i ahireta!“

 1. Donošenje salevata na Poslanika s.a.w.s. – je jedno od najvrijednijih i najljepših dobrih djela, i jedno je od najboljih sredstava produbljavanja ljubavi prema Muhammedu s.a.w.s., u našim srcima. Allah dž.š., nam, u Svojoj Knjizi, kazuje sljedeće: „Allah i Njegovi meleki blagosiljaju Poslanika! O vi koji vjerujete donosite salevate na njega i selame!“ (el-Ahzab, 56.)
 2. Prisjećanje detalja njegovog s.a.w.s., milosrđa i samilosti prema svome Ummetu, kako ovoga tako i budućeg svijeta – još više produbljuje i širi našu ljubav prema njemu. Duše su sklone tome da vole one koji ih vole, i koji im dobročinstvo čine a primjeri iz njegovog života su toliko raznovrsni i mnogobrojni i svi idu u pravcu potvrđivanja tog njegovog glavnoh svojstva. Allah dž.š., kaže: „Došao vam je Poslanik, jedan od vas, teško mu je što ćete na muke udariti, jedva čeka da Pravim putem pođete, a prema vjernicima je blag i milostiv.“ (el-Tevba, 128.)

Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Svaki poslanik je imao čast da mu je dova mustedžaba – primljena, pa ju je svaki i iskoristio na ovome svijetu, dok sam ja moju dovu pohranio za na Sudnji Dan, za šefa’at – zauzimanje, za moj Ummet, kojeg će steći, inšallah, svako pripadnik moga ummeta koji je umro ne obožavajući mimo Allaha dž.š., ikoga!“ (Buhari)

Naša djeca i ljubav prema Muhammedu s.a.w.s.

Naša djeca su stado koje nam je Allah dž.š., povjerio na čuvanje, i ono što nam je obaveza prema njima kada je Muhammed s.a.w.s., u pitanju jeste ostvarivanje ljubavi u njihovim srcima, ubjeđenjem, riječju i djelom prema Muhammedu s.a.w.s., još od malena, jer je djetinjstvo najbitnija faza u razvijanju ljudske ličnosti. Dijete, odgojeno na ljubavi spram Muhammeda s.a.w.s., na pravi i istinski način, kasnije lahko slijedi njegove stope i njegov Sunnet lahko sprovodi u praksi.

Ali b. El-Husejn r.a., kaže: „Podučavali su nas prvim bitkama u islamu isto onako kako su nas podučavali kur’anskim surama!“

Hafiz Ibnul-Kajjim rhm., kaže: „Ko ne posveti pažnju podučavanju djeteta onome što mu je od koristi, prepuštajući ga slučaju, nije mogao lošije prema njemu postupiti. Većina pokvarene djece je takva zbog toga što su ih roditelji zapustili, i nisu ih podučili farzovima i sunnetima vjere, tako da su ih od malena zagubili, pa, kao takvi, kasnije, neće valjati niti sebi niti svojim roditeljima!“ (Tuhfetul-Mevdud bi-Ahkamil-Mevlud)

Primjeri lošeg ophođenja prema Muhammedu s.a.w.s.

 1. Neslijeđenje njegovog Sunneta, ni javno ni tajno.
 2. Napuštanje njegovog Sunneta i pouka iz Sire – njegovog života.
 3. Nepoznavanje njegovih vrlina i mu’udžiza.
 4. Slijeđenje strasti uz izmišljanje novotarija u vjeri.
 5. Pretjerivanje u ljubavi prema Njemu.
 6. Ne donošenje salevata na njega riječima ili slovima.
 7. Nebranjenje njegovih ashaba od napada novotara, uz čuvanje svojih jezika od ružnog govora o njima.


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865