Akida

Akida Imama Ahmeda ibn Hanbela

603pregledi
Preveo: Sead ef. Jasavić
 
Imam Ahmed b. Hanbel el-Šejbani rhm. Rivajet od Museddeda b. Muserhida rhm. Bilježi – Kadi Ebu Ja’ala Muhammed b. Muhammed b. el-Husejn b. Halef el-Ferra’ u djelu "el-Tabekat"; hafiz Ebul-Feredž Abdurrahman b. ‘Ali b. el-Dževzi el-Hanbeli u djelu "Menakibul-imam Ahmed"; Kadi Burhanuddin Ibrahim b. Muflih u djelu "el-Maksad el-Eršed" – da je Ebu Bekr Ahmed b. Muhammed el-Berde’i el-Temimi rekao:

Kada je Musedded b. Muserhid postao zbunjen od smutnji i fitne u vezi "(Ne)stvorenosti Kur’ana", i od svega ostalog u šta su muslimani zapadali poput razilaženja po pitanju kadera, refda-ši’izma, i’itizala-haridžizma, (ne)stvorenosti Kur’ana, i irdža’a, napisao je pismo Ahmed b. Hanbelu rhm., od kojeg je tražio da mu ukaže na Sunnet Allahovog Poslanika s.a.w.s., u ovim pitanjima.

Kada je pismo stiglo do Ahmed b. Hanbela rhm., zaplakao se i rekao: "Mi smo Allahovi, i Allahu se vraćamo". Ovaj čovjek iz Basre je toliko novca utrošio na stjecanje znanja, i još se nije uputio sunnetu Poslanika s.a.w.s. – pa mu napisa:

Bismillahir-rahmanir-rahim

Neka je hvala Allahu dž.š., koji je dao da u svakom vremenu preostane neko od učenjaka i uleme koji će pozivati uputi one koji su zalutali, braneći im da lutaju; oni koji Allahovom Knjigom oživljavaju mrtve, a sunnetom Allahovog Poslanika s.a.w.s., podučavaju džahile-neznalice. Koliko li su ubijenih žrtvi od strane Iblisa oni oživjeli, i koliko li su lutajućih zabludnjaka uputili. Ljepšeg traga na ljude niko nije ostavio do uleme; oni su ti koji od ove vjere odstranjuju iskrivljavanja ekstremista i fanatika, obrede neispravnih kao i tumačenja zalutalih – koji su svi odreda razvili bajrake bid’ata i novotarija, sijući fitnu i smutnju na sve strane, kontrirajući Allahovoj Knjizi, govoreći o Allahu dž.š., i u ime Allaha dž.š.. Neka je uzvišen On i visoko od onoga što bez znanja govore nepravedni zulumćari o Njegovoj Knjizi. Utječemo se Allahu dž.š., od svake fitne-smutnje koja vodi u zabludu. Neka je salevat i selam na poslanika Muhammeda s.a.w.s., i na njegovu porodicu.

Allah dž.š., da nas pomogne u svemu onome u čemu je Njegovo zadovoljstvo i pokornost, i da nas sačuva od svega onoga u čemu je Njegova srdžba. Molimo Ga da nas uputi djelu skrušenih, koji Njega znaju, i od kojeg se plaše; sve navedeno se samo od Njega traži.

Ostavljam vam u oporuku a i meni da se bojite Allaha dž.š., Uzvišenog, i da se držite sunneta i džema’ata. Dobro vam je poznato šta snalazi one koji se ne drže sunneta i džema’ata, i šta sve čeka one koji se sunneta i džema’ata drže. Poslanik s.a.w.s., je rekao: "Allah dž.š., će u džennet uvesti čovjeka zbog sunneta kojeg se čvrsto držao!"

Naređujem vam da ne dajete prednost ničemu nad Kur’anom – on je Allahov govor a ono što Allah dž.š., zbori nije stvoreno, kao ni ono što zbori o minulim generacijama ni to nije stvoreno. Sve što je u Levhi-Mahfuzu – Knjizi Pomno Čuvanoj – i ono što je u Mushafu kao i učenje-tilavet od strane ljudi, uz svaki drugi opis – sve je to Allahov dž.š., govor koji nije stvoren. Ko bude rekao da je Kur’an stvoren on je kafir-nevjernik u Allaha dž.š., i ko ga ne smatra nevjernikom sam je nevjernik.

Nakon Allahove Knjige na red dolazi sunnet Allahova Poslanika s.a.w.s., i Njegov hadis, kao i hadis halifa nakon njega, njegovih ashaba i tabi’ina nakon njih, uz vjerovanje u ono s čime su došli poslanici. Slijeđenje sunneta je spas, a sunnet je ono što je ulema prenosila od učenjaka preko učenjaka!

Čuvajte se džehmijskog stava; on se bavi proizvoljnim mišljenjima (re’j), praznom pričom (kelam), i svađama (husumat). Što se džehmija tiče, učenjaci koje smo mi zatekli su bili složni na tome da su se džehmije podjelile na tri sekte. Jedna od tih sekti smatra da je Kur’an Allahov govor koji je stvoren. Drugi su rekli da je Kur’an Allahov govor nakon čega su zašutjeli; to su proklete el-vakife. Treća sekta je rekla naše izgovaranje Kur’ana je ono što je stvoreno. Sve su ovo džehmije nevjernici koji će se pozvati na tewbu-pokajanje, a ako se ne pokaju biće ubijeni. Učenjaci koje smo zatekli su također bili složni na tome da osoba koja zastupa prije navedene stavove i nije se pokajala od njih – da se neće stupati u brak sa njom, i nije mu ispravno sudstvo i neće se jesti ono što zakolje!

Iman-vjerovanje, je riječ i djelo, raste i opada; raste kada radiš dobra djela, a opada kada radiš loša djela. Čovjek će izaći iz imana i preći u islam zbog grijeha kojeg počini, a ako se pokaje opet će se vratiti u okrilje imana. Iz islama će čovjeka izvesti samo širk u Allaha dž.š., ili negiranje neke od obaveza islama. Ako čovjek, neku od islamskih obaveza, ne bude izvršavao iz lijenosti ili nemara potpašće pod Allahovu dž.š., volju – ako bude htio kazniće ga, a ako bude htio oprostiće mu.

Što se mu’utezila tiče, učenjaci s kojima smo se susreli su složni na tome da su mu’utezile te koje proglašavaju nevjernikom muslimana zbog grijeha kojeg počini a isti je slučaj i sa nekim od njih koji to počini. Tvrde da je Adem a.s., postao nevjernikom zbog onoga što je učinio, i da su braća jusufova a.s., postali nevjernici onda kada su slagali Ja’akuba a.s.. Mu’utezile su složne na tome da je osoba koja ukrade trunku jednu – nevjernik, u drugom stavu: u vatri. Njegova žena će se odvojiti od njega, a hadždž će morati nanovo da obavi ako ga je već obavljao. Oni koji zastupaju ovakve stavove – oni su nevjernici, i s njima se neće razgovarati, niti će se s njima stupati u brak, niti će se jesti ono što kolju, niti će im se svjedočenje prihvatati sve dok se ne pokaju od takvih stavova.

Što se rafidija-šija tiče, učenjaci koje smo zatekli su složni na tome da rafidije smatraju da je Alija r.a., bolji od Ebu Bekra r.a., i da je Alija r.a., primio islam prije Ebu Bekra r.a.. Ko bude smatrao da je Alija r.a., bolji od Ebu Bekra r.a., taj je odbio Kur’an i Sunnet: "Ako ga vi ne pomognete, pa – pomogao ga je Allah onda kada su ga oni koji ne vjeruju prislili da ode, kada je s njime bio samo drug njegov, kada su njih dvojica bila u pećini i kada je on rekao drugu svome: »Ne brini se, Allah je s nama!« – pa je Allah spustio pouzdanje Svoje na njega, i pomogao ga vojskom koju vi niste vidjeli i učinio da riječ nevjernika bude donja, a Allahova riječ, ona je gornja. Allah je silan i mudar." (el-Tevba, 40.); ili: "Da sam uzimao sebi halila-prijatelja, uzeo bih Ebu Bekra za prijatelja; Allah dž.š., je vašeg poslanika već uzeo sebi za prijatelja. Nema vjerovjesnika nakon mene!" Ko bude tvrdio da je islam Alije r.a., stariji od islama Ebu Bekra r.a. – pogriješio je, zbog toga što je Ebu Bekr r.a., imao 35 godina kada je primio islam, dok je Alija r.a., tada imao 7 godina tj. bio je maloljetan i nije bio obveznik.
Vjerujemo da su od Allaha dž.š., kader/odredbe, i kada’/sprovedbe, bile one dobre ili loše, sladke ili gorke.
Vjerujemo da je Allah dž.š., stvorio džennet prije nego je stvorio stvorenja. Pripremio je stvorenja za džennet čija su uživanja vječita. Ko bude smatrao da će džennet nestati ta osoba je nevjernik. Allah dž.š., je stvorio džehennem prije nego li je stvorio stvorenja. Pripremio je stvorenja za džehennem čije su patnje vječite. Allah dž.š., će vaditi iz džehennemske vatre ljude zbog šefa’ata-zauzimanja Muhammeda s.a.w.s.. Džennetlije će gledati u svoga Gospodara očima svojim!
Allah dž.š., je sa Musaom a.s., razgovarao, a Ibrahima a.s., je uzeo sebi za prijatelja.
Mizan-vaga je istina, i sirat-ćuprija je istina, a ‘Isa b. Merjem a.s., je Allahov rob, Njegov poslanik i Riječ Njegova. Vjerujemo u havd-vrelo, šefa’at-zauzimanje, ‘ard-stajanje, kursij-pijedestal, i u meleka smrti koji je zadušen za vađenje duša koje se kasnije vraćaju tijelima u grobove kada će biti pitane o imanu, tevhidu i poslanicima. Vjerujemo u Munkera i Nekira, i kabursku patnju, i vjerujemo u to da će se puhnuti u rog od strane meleka Israfila.
Vjerujemo da je kabur koji je u Medini – kabur Poslanika s.a.w.s., i da su uz njega Ebu Bekr i Omer r.a..
Vjerujemo da su srca robova između prstiju Milostivog, kao i to da će se Dedždžal neizostavno pojaviti u ovome ummetu, kada će ‘Isa a.s., sići na Zemlju i ubiti ga.
Ono što su učenjaci ehlu-sunneta osporili – u pitanju je zlo. Čuvajte se svih izmišljotina-bid’ata!
Nakon Poslanika s.a.w.s., oko nije moglo vidjeti boljeg čovjeka od Ebu Bekra r.a., zatim Omera r.a., zatim Osmana r.a., a zatim Alije r.a.. Ahmed b. Hanbel rhm., kaže: Bili smo govorili: Ebu Bekr, zatim Omer, zatim Osman a po pitanju Alije r.a., smo šutjeli sve dok nam nije stigao sahih hadis od Ibnu Omera r.a., koji govori o njegovoj vrijednosti nad drugima. Ahmed rhm., dalje nastavlja: Oni su, tako mi Allaha – pravovjerno napućene halife!
Svjedočimo za desetoricu ashaba da su džennetlije: Ebu Bekr, Omer, Osman, Alija, Talha, Zubejr, Sa’ad, Se’id, Abdurrahman b. ‘Avf, Ebu Ubejdeh b. el-Džerrah. Kome je Poslanik s.a.w.s., posvjedočio ulazak u džennet tome i mi svjedočimo da će ući u džennet!
Dizanje ruku pri izgovoru tekbira u namazu je dobro djelo kao i izgovaranje riječi "Amin" na glas onda kada imam u namazu kaže "ve led-dal-lin".
Klanjamo dženazu-namaz umrlim pripadnicima kible, a njihov krajnji račun je kod Allaha dž.š..
Smatramo da je propisano poći za svakim imamom-vođom u borbu, i na hadždž, i smatramo da je propisano klanjati namaz za svakim imamom bio on dobar ili loš, kao i džumu i bajrame.
Smatramo da treba doviti za dobro imama-vođa muslimana, i da se protivu njih neće ustajati sabljama. Nismo od onih koji će se protivu drugih muslimana boriti u danima fitni-smutnji.
Neoholimo se nad muslimanima i ne govorimo taj i taj je u džennetu i taj i taj je u džehennemu izuzev desetorice kojima je Poslanik s.a.w.s., posvjedočio ulazak u džennet.
Ustežemo se od kritikovanja nekih postupaka od strane nekih od ashaba. Govorite o njihovim dobrim djelima, i ne upuštajte se u raspravljanje o onome što je bio predmet spora među njima!
S novotarima se ne konsultuj u vjeri, i s njima ne polazi na put!
Allaha dž.š., opisujte onako kako je opisao Samoga Sebe, i negirajte Mu ono što je negirao Samome Sebi!
Čuvajte se raspravljanja s novotarima!
Nema braka osim iz dozvolu staratelja, prosca i dva pravedna svjedoka. Brak mut’ah je zabranjen do Sudnjega Dana.
Četri tekbira se izgovaraju prilikom klanjanja dženaze, a ako imam donese pet tekbira izgovori i ti peti tekbir sa njime kao što je radio i Alija b. Ebi Talib r.a.. Abdullah b. Mes’ud r.a., je rekao: Izgovaraj onoliko tekbira koliko ih donosi imam za kojim klanjaš.
Mesh-potiranje po mestvama je za musafira 3 dana i noći, a za mukima 1 dan i noć. Noćne i dnevne nafile se klanjaju dva po dva rekata, a prije bajram-namaza nema nafila. Ako uđeš u džamiju ne sjedaj sve dok ne klanjaš dva rekata tehijjetul-mesdžida. Vitr je jedan rek’at, a ikamet je neparan.

Neka vam je drago ono što ehlu-sunnet radi!
Molimo Allaha dž.š., da nas usmrti na islamu i sunnetu, i da nas opskrbi korisnim znanjem, i da nas pomogne u onome što On voli i s čime je zadovoljan!
Ovo je zadnje što nam je stiglo od imama Museddeda rhm..

Prijevod s arapskog jezika:
Sead ef. Jasavić, prof.fikha

Prvi put objavljeno: srijeda, 11 Veljača 2009 13:20