Hadis-ocjene

Vjerodostojnost hadisa o šefa’atu

111pregledi

Pitanje: Koliko je verodostojan hadis od Poslanika s.a.w.s. koji glasi: “Ko na mene donese deset salawata kad osvane i omrkne,stici ce ga moj shefa’at na Sudnjem Danu” i ako bih mogao znati ko ga i gdje biljezhi i prenosi…

 

Odgovor: Citirani hadis bilježi imam Taberani u El-kebiru, 10/120 (Medžmeuz-zevaid) i 1/491-492 (Kenzul-ummal). Imam Munziri i Hejsemi su ovaj hadis ocijenili dobrim. Šejha Albani je u prvo vrijeme citirani hadis smatrao dobrim, potom ga je ocijenio slabim pred kraj svoga života. Lanac prenosilaca ovoga hadisa, po preferirajućem mišljenju, je slab (prekinut) kako tvrde hafiz Iraki i Sehavi i Albani. (Vidjeti: Dželaul-efham, str. 213 (Mešhur), Sahihul-džamia, 2/1088 i Daifut-tergib, 1/200) , a Allah najbolje zna.

 

mr. Safet Kuduzović

X