Alimi

Čuo sam imama Šafiju r.h. kako kaže….

108pregledi
Priredio: Sead ef. Jasavić

Rebi’a rhm., prenosi: Èuo sam imama Šafiju rhm., kako kaže: “Stjecanje znanja i uèenje je preèe od nafila namaza!” (Pogledaj: Tefsirul-Kurtubi, 8/266.) Rebi’a b. Sulejman rhm., prenosi: Èuo sam imama Šafiju rhm., kako kaže: “Nije mi poznato da je i jedan islamski propis bio dozvoljen a potom zabranjen pa zatim dozvoljen pa opet zabranjen izuzev “Mut’ah” braka.” (Pogledaj: Tefsirul-Begavi, 1/192.)

Ibnu ‘Abdul-Hakem prenosi: Èuo sam imama Šafiju rhm., kako kaže: “Od Ibnu Abbasovog r.a., tefsira kur’anskih ajeta je sigurnim putem prenešeno samo negdje oko stotinu hadisa!” (Pogledaj: el-Itkan, 2/498.)

Ebu ‘Abdullah Ibnu Vehb rhm., prenosi: Èuo sam imama Šafiju rhm., kako kaže: “Rijeè ummet, koja se spominje u kur’anskim ajetima, ima tri znaèenja: “Mi smo zatekli pretke naše na ummetu” (Zuhruf, 22.) tj. na vjeri/dinu; “I tada, poslije toliko ummeta, sjeti se jedan od one dvojice, onaj koji se spasio…” (Jusuf, 45.) tj. poslije toliko vremena; “Ibrahim je bio ummet, pokoran Allahu…” (el-Nahl, 120.) tj. uèitelj.” (Pogledaj: Ahkamul-Kur’an od imama Šafije, 1/42.)

Ebu Sevr rhm., kaže: Èuo sam imama Šafiju rhm., kako kaže: “Rjeèitost je najzdravija kada se koristi u pokornosti i ta’atu, najbolja je kada se koristi u svjedoèenju i tumaèenju, i najsvrsishodnija je kada je u pitanju opravdavanje.” (Pogledaj: Ahkamul-Kur’an od imama Šafije, 2/179.)

Rebi’a b. Sulejman rhm., prenosi: Èuo sam imama Šafiju rhm., kako kaže: “Ko od dobrih ljudi bude tvrdio da vidi/gleda, džinne nije više jedan od dobrih!” (Pogledaj: Ahkamul-Kur’an od imama Šafije, 2/194.)

Rebi’a rhm., prenosi: Èuo sam imama Šafiju rhm., kako je jednom èovjeku iz Iraka koji se, raspravljajuæi se s njime, latio kelama/filozofiranja i apologetike, pa mu reèe: “Ova prièa je pravi kelam/filozofiranje i apologetika, proði se toga!” (Pogledaj: I’itikadu Ehlis-Sunneh, 1/145.)

Rebi’a b. Sulejman rhm., prenosi: Èuo sam imama Šafiju rhm., kako kaže: “Da Alah dž.š., jednog èovjeka iskuša svim vrstama grijeha mimo širka, bolje mu je nego li da bude iskušan kelamom – filozofiranjem i apologetikom!” (Pogledaj: I’itikadu Ehlis-Sunneh, 1/146.)

Ebu Sevr rhm., prenosi: Èuo sam imama Šafiju rhm., kako kaže: “Nisam vidio ikoga da se upustio u kelam – filozofiranje i apologetiku, a da se spasio!?” (Pogledaj: I’itikadu Ehlis-Sunneh, 1/146.)

Rebi’a b. Sulejman rhm., prenosi: Èuo sam imama Šafiju rhm., kako kaže: “Ko bude smatrao da je Kur’an stvoren ta osoba je nevjernik!” (Pogledaj: I’itikadu Ehlis-Sunneh, 2/252.)

Ebu Šu’ajb el-Masri rhm., prenosi: Èuo sam imama Šafiju rhm., kako kaže: “Kur’an je Allahov dž.š., govor, koji nije stvoren!” (Pogledaj: I’itikadu Ehlis-Sunneh, 2/255.)

Rebi’a b. Sulejman rhm., prenosi: Èuo sam imama Šafiju rhm., kako kaže: “Ko bude rekao moje izgovaranje Kur’ana ili Kur’an u mom izgovoru – je stvoren, ta osoba je džehmijja!” (Pogledaj: I’itikadu Ehlis-Sunneh, 2/354.)

Ebu Ibrahim el-Muzeni rhm., prenosi: Èuo sam imama Šafiju rhm., kako u komentaru ajeta: “Uistinu, oni æe toga dana od milosti Gospodara svoga, zaklonjeni biti.” (el-Mutaffifun, 15.) – kaže: “U ovom ajetu je dokaz da æe Allahovi dž.š., miljenici i štiæenici gledati u svoga Gospodara na Sudnjemu Danu!” (Pogledaj: I’itikadu Ehlis-Sunneh, 3/468.)

Junus b. ‘Abdul-E’ala rhm., prenosi: Èuo sam imama Šafiju rhm., kako kaže: “Ako èuješ nekog èovjeka kako kaže ime (Allahovo – ism), ne ukazuje na nešto što je imenovano (musemma tj. Allah) – posvjedoèi mu da je zindik!” (Pogledaj: el-I’itikad, 1/72.)

Rebi’a b. Sulejman rhm., prenosi: Èuo sam imama Šafiju rhm., kako kaže: “Iman je rijeè i djelo, raste i opada!” (Pogledaj: el-I’itikad, 1/181.)

Rebi’a b. Sulejman rhm., prenosi: Èuo sam imama Šafiju rhm., kako kaže: “Licemjerstvo u stjecanju znanja èini srce osorim i grubim i uraða zavišæu!” (Pogledaj: el-I’itikad, 1/239.)

Rebi’a b. Sulejman rhm., prenosi: Èuo sam imama Šafiju rhm., kako u vezi islamskog hilafeta kaže: “Poèinjemo sa Ebu Bekrom, zatim Omerom, zatim Osmanom zatim Alijom r.a..” (Pogledaj: el-I’itikad, 1/336.)

Hurmula b. Jahja rhm., prenosi: Èuo sam imama Šafiju rhm., kako kaže: “Bid’at/novotarija, se dijeli na dvoje: pohvaljenu i pokuðenu. Sve što je u skladu sa sunnetom Poslanika s.a.w.s., to je pohvaljeno, a sve što je u suprotnosti sa sunnetom Poslanika s.a.w.s., to je pokuðeno!” (Pogledaj: el-Ba’is ‘ala Inkaril-Bide’i vel-Havadis, 1/22.)

 
ČUO SAM IMAMA ŠAFIJU KAKO KAŽE (2 dio)  

Rebi’a rhm., prenosi: Čuo sam imama Šafiju rhm., kako, kada je naveo jedan hadis, na koji mu prigovori jedan čovjek riječima: “Postupaš li po tom hadisu o Ebu Abdullahu?” – kaže: “Ako budem prenosio hadis od Allahovog Poslanika s.a.w.s., i ne budem postupao po njemu – uzimam vas za svjedoke da sam pobudalio i da sam razum izgubio!” (Pogledaj: el-‘Uluw lil-‘Alijj el-Gaffar, br.445., imam Zehebi rhm.)
Muhammed b. Abdullah b. Abdul-Hakem rhm., prenosi: Čuo sam imama Šafiju rhm., kako kaže: “Kada bi ljudi znali koliko grešaka ima u kelamu/filozofiji i apologetici, bježali bi od njeg’ isto kao što se bježi od lava!” (Pogledaj: Tebjinu Kezinil-Mufteri, 1/336., imam Ibnu ‘Asakir rhm.)

Junus b. Abdul-E’ala rhm., prenosi: Čuo sam imama Šafiju rhm., kako kaže: “Allah dž.š., ima Svoja imena i svojstva o kojima nam prvashodno zbori Njegova Knjiga, i o kojima je ummet direktno obavijestio Njegov Poslanik s.a.w.s., i niko od Allahovih stvorenja, nad kojima je dokaz uspostavljen, ih ne smije odbiti i neprihvatiti, zbog toga što je Kur’an došao sa tim imenima i svojstvima, i sahih putem se od Poslanika s.a.w.s., prenose riječi o njima, a prenose ih vrlo povjerljive osobe, pa ko se suprostavi tim imenima i svojstvima, nakon uspostave dokaza nad njime, ta osoba je nevjernik, a ako to učini prije uspostave dokaza nad njime ta osoba je opravdana neznanjem, jer se poznavanje istog ne temelji na razumu niti na razmišljanju i zaključivanju. Zbog neznanja po pitanju imena i svojstava niko se ne proglašava nevjernikom izuzev onih do kojih su doprli haberi o njima. Potvrđujemo Allahova dž.š., svojstva i negiramo njihovo bilo kakvo poistovjećivanje sa svojstvima stvorenja (tešbih), isto kao što je Allah dž.š., zanegirao tešbih riječima: “Nema ništa nalik Njemu; On sve čuje i sve vidi!”” (Pogledaj: el-Tuhfa el-Medenijja, 1/92., šejh Hamed b. Nasir b. Osman Alu Mu’ammer)

Za’aferani rhm., prenosi: Čuo sam imama Šafiju rhm., kako kaže: “Ljudi su se složili na hilafetu Ebu Bekra r.a., (idžma’-konsenzus), jer, nakon Poslanikove s.a.w.s., smrti, nisu mogli naći pod nebeskim svodom čovjeka boljeg od Ebu Bekra r.a.!” (Pogledaj: el-Sava’ik el-Muhrika, 1/40., imam Ibnu Hadžer el-Hejtemi rhm.)

Ebu Sevr el-Kelbi rhm., prenosi: Čuo sam imama Šafiju rhm., kako kaže: “Imam Malik rhm., bi, kada bi mu došao neki novotar, rekao: Što se mene tiče ja sam po pitanji dina/vjere, na čisto, a što se tiče tebe koji sumnjaš idi sebi sličnome, koji je isto tako sumnjivac, pa se s njime raspravljaj do mile volje!” (Pogledaj: el-‘Uluw lil-‘Alijj el-Gaffar, br.379., imam Zehebi rhm.)

Muzeni rhm., prenosi: Čuo sam imama Šafiju rhm., kako kaže: “Jedne prilike prođe pored mene Muslim b. Halid, a ja čitah jednu knjigu. Upita me koja je to knjiga, o Ebu Abdullahu? Rekoh mu: Hadis. Reče mi: “Nećeš na taj način uspjeti! (tj. hadis bez fikha nije od velike pomoći, op.prev.)” (Pogledaj: Tebjinu Kezinil-Mufteri, 1/338., imam Ibnu ‘Asakir rhm.)

Hasan b. Abdul-Aziz el-Džervi rhm., prenosi: Čuo sam imama Šafiju rhm., kako kaže: “Nisam volio da pogriješi iko od onih s kojima sam se u vezi nečega raspravljao izuzev novotara – volio sam da se razotkriju pred ostalim svijetom!” (Pogledaj: Tebjinu Kezinil-Mufteri, 1/340., imam Ibnu ‘Asakir rhm.)

Muhammed b. Abdullah b. Abdul-Hakem rhm., prenosi: Čuo sam imama Šafiju rhm., kako kaže: “Ljudi su stavljeni na iskušenje po pitanju vrijeđanja poslanikovih ashaba samo iz razloga kako bi ashabima tekli sevabi i nakon prestanka njihovih djela!” (Pogledaj: Tebjinu Kezinil-Mufteri, 1/424., imam Ibnu ‘Asakir rhm.)

Junus b. Abdul-E’ala rhm., prenosi: Čuo sam imama Šafiju rhm., kako kaže: “Kada vidim čovjeka koji slijedi hadis isto kao da vidim ashaba – čovjeka koji je slijedio Allahovog Poslanika s.a.w.s.!” (Pogledaj: Telbisu Iblis, 1/18.)

Ibnu Sa’id rhm., prenosi: Čuo sam imama Šafiju rhm., kako kaže: “Sufizam se temelji na neradu i ljenčarenju!” (Pogledaj: Telbisu Iblis, 1/389.)

Junus b. Abdul-E’ala rhm., prenosi: Čuo sam imama Šafiju rhm., kako kaže: “Ako čovjek postane sufija sa sabaha neće nastupiti podne a da neće pobudaliti!”; ili: “Ko se sa dervišima bude družio četrdeset dana takvome razum više ne dolazi!” (Pogledaj: Telbisu Iblis, 1/447.)

Rebi’a rhm., prenosi: Čuo sam imama Šafiju rhm., kako kaže: “Ako u mojoj knjizi naiđete na nešto što je u suprotnosti sa sunnetom Allahovog Poslanika s.a.w.s. – prihvatite se sunneta Allahovog Poslanika s.a.w.s., a prođite se onoga što sam ja rekao!”; ili: “Ako postoji sahih hadis koji se suprostavlja mom stavu – udrite mojim stavom o zid!” (Pogledaj: Fethul-Medžid, 1/374.)

Buvejti rhm., prenosi: Čuo sam imama Šafiju rhm., kako kaže: “Nikome od racionalista (ehlu re’j), nije dozvoljeno da izdaju fetve, a ako bi se kome dozvolilo to bi bio Muhammed b. Hasen el-Šejbani rhm.!” (Pogledaj: Ehadis fi Zemmil-Kelami ve Ehlihi, 2/197., imam Ebul-Fadl el-Mukri’)

Rebi’a rhm., prenosi: Čuo sam imama Šafiju rhm., kako kaže: “Da nije uleme i učenjaka hadisa mi bi smo ti prodavali ful/pasulj!” (Pogledaj: Ehadis fi Zemmil-Kelami ve Ehlihi, 3/16., imam Ebul-Fadl el-Mukri’)

Rebi’a rhm., prenosi: Čuo sam imama Šafiju rhm., kako kaže: “Svaka mes’ela o kojoj sam zborio, a sahih putem kod uleme bude potvrđen hadis koji je oprečan mome stavu – ja se odričem od njega ne bitno jesam li živ ili mrtav!” (Pogledaj: Ehadis fi Zemmil-Kelami ve Ehlihi, 3/17., imam Ebul-Fadl el-Mukri’)

Buvejti rhm., prenosi: Čuo sam imama Šafiju rhm., kako kaže: “Držite se uleme hadisa, jer su to ljudi koji imaju najviše pogodaka!” (Pogledaj: Ehadis fi Zemmil-Kelami ve Ehlihi, 3/26., imam Ebul-Fadl el-Mukri’)

Hurmula b. Jahja rhm., prenosi: Čuo sam imama Šafiju rhm., kako kaže: “Nisam vidio ikoga opremljenijeg sa alatkama znanja od Ibnu ‘Ujejne, i nisam vidio ikoga da je bio upućeniji u tefsir Kur’ana od njega, i nisam vidio ikoga da se jače ustručavao, kada je izdavanje fetvi bilo u pitanju, od njega!” (Pogledaj: Ehadis fi Zemmil-Kelami ve Ehlihi, 3/171., imam Ebul-Fadl el-Mukri’)

Rebi’a rhm., prenosi: Čuo sam imama Šafiju rhm., kako kaže: “Da nije bilo imama Malika i imama Ibnu ‘Ujejne rhm., znanje Hidžaza bi nestalo!” (Pogledaj: Ehadis fi Zemmil-Kelami ve Ehlihi, 3/175., imam Ebul-Fadl el-Mukri’)

Rebi’a b. Sulejman rhm., prenosi: Čuo sam imama Šafiju rhm., kako kaže: “Jedne prilike sam bio kod Muhammeda b. Hasena Šejbanije rhm., (ebu hanifin učenik), pa spomenusmo imama Malika rhm., kojeg ja pohvalih, na šta Muhammed Šejbani rhm., reče: Vidio sam imama Malika, i upitao sam ga o nizu nekih stvari; njemu nije dozvoljeno da izdaje fetve! Rekoh mu: Allaha ti, ako te budem upitao o nečemu hoćeš li mi reći pravo? Reče: Hoću! Ko bolje poznaje Allahovu Knjigu – Malik ili Ebu Hanife? Reče: Malik. Ko bolje poznaje tefsir Allahove Knjige – Malik ili Ebu Hanife? Reče: Malik. Ko bolje poznaje arapski jezik – Malik ili Ebu Hanife? Reče: Malik. Čiji su ljudi i ravije pouzdaniji – malikovi ili ebu hanifini? Reče: Malikovi. Čiji je rivajet od Poslanika s.a.w.s., ispravniji – malikov ili ebu hanifin? Reče: Malikov. Ko bolje poznaje poslanikove s.a.w.s., pohode i bitke – Malik ili Ebu Hanife? Reče: Malik. Ko bolje poznaje sunnete Allahovog Poslanika s.a.w.s. – Malik ili Ebu Hanife? Reče: Malik. Na kraju rekoh: Ebu Hanifa onda može da daje fetve, a imam Malik ne može!?” (Pogledaj: Ehadis fi Zemmil-Kelami ve Ehlihi, 5/91., imam Ebul-Fadl el-Mukri’)

Husejh b. ‘Ali rhm., prenosi: Čuo sam imama Šafiju rhm., kako kaže: “Mekruh je čovjeku da govori: Resul/Poslanik, je rekao to i to. Neka kaže: Resulullah/Allahov Poslanik, je rekao to i to – iz poštovanja prema Allahovom Poslaniku s.a.w.s.!” (Pogledaj: Ehadis fi Zemmil-Kelami ve Ehlihi, 5/169., imam Ebul-Fadl el-Mukri’)

Prvi put objavljeno: subota, 13 Prosinac 2008 19:00 – 1 dio, i srijeda, 11 Veljača 2009 05:46 -2 dio.

X