Čistoća

Smije li žena koja ima hajz prisustvovati predavanjima u džamiji?

2.51Kpregledi
              
Pitanje: Es-selamu alejkum! Da li je dozvoljeno ženi koja ima hajz da prisustvuje predavanjima i halkama Kur’ana u džamiji, i da se zadrži u džamiji samo za vrijeme predavanja, nakon čega će odmah izaći? Potrebno je napomenuti da ona posjećuje ta predavanja u kontinuitetu i boji se da će joj ostati uskraćeno znanje koje može steći na tim predavanjima i koje je poslije teško steći ili naći na drugom mjestu. Allah vas nagradio!
 
Odgovor: Većina islamskih učenjaka, a meðu njima i četverica imama (Ebu Hanife, Malik, Ahmed i Šafija) smatraju da ženi koja ima hajz nije dozvoljen boravak u džamiji. Kao dokaz za svoje mišljenje uzimaju hadis koji bilježe Buharija (974) i Muslim (890) od Ummi ‘Atije koja je rekla: ”Naredio nam je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, da izvedemo mlade djevojke nabajramsku musallu iz njihovih odaja, a naredio je ženama u hajzu da se odmaknu od bajramske musalle.”
U ovom hadisu vidimo da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio ženama koje imaju mjesečnicu, tj. hajz, da prisustvuju na musalli te im naredio da se udalje od nje, jer musalla ima propis mesdžida, što ukazuje da je takvoj ženi zabranjen boravak u mesdžidu.
Kao dokaze sa svoju tvrdnju navodili su i druge hadise koji su slabi – daif, poput onoga u kojem Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: ”Nije dozvoljeno ući u džamiju ženi koja ima hajz i čovjeku koji je džunub.” Ovaj hadis bilježi imam Ebu Davud, a šejh Albani ocijenio ga je slabim – daif.   
Stalnoj komisiji za fetve u Saudijskoj Arabiji postavljeno je sljedeće pitanje:
Kakav je šerijatski propis za ženu koja u vremenu hajza ulazi u mesdžid kako bi slušala hutbu? Njihov odgovor je glasio: ”Ženi koja ima hajz ili nifas nije dozvoljeno da boravi u mesdžidu, s tim da joj je dozvoljeno da samo proðe kroz mesdžid ukoliko se za to ukaže potreba i bude sigurna da neće doći do prljanja mesdžida. Kaže Uzvišeni: ”…i kada ste džunubi – osim ako ste putnici – sve dok se ne okupate. (An-Nisa, 43.) Žena koja ima hajz je poput čovjeka koji je džunub.” (Fetve Stalne komisije: 10 tom, str. 143)
Upitan je šejh Usejmin, r.h.: Da li je dozvoljeno ženi koja ima hajz da prisustvuje predavanjima u džamiji, pa je odgovorio: ”Ženi koja ima hajz nije dozvoljeno da boravi u džamiji. Dozvoljeno joj je da proðe kroz džamiju pod uvjetom da je sigurna da krv koja izlazi iz nje neće uprljati džamiju. Dozvoljeno joj da sjedi pored vrata ili u blizini džamije ako do nje dopire glas predavača sa razglasa. Meðutim, nije joj dozvoljeno da uðe u džamiju radi slušanja predavanja ili učenja Kur’ana dok je u hajzu. U prilog ovome idu riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, na Oprosnom hadždžu, kada je saznao da je Safija (njegova supruga) dobila hajz, pa je rekao: ”A zar će nas zadržati”, tj. spriječiti naš planirani izlazak iz Mekke. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pomislio je da ona nije obavila tavaful-ifade i da će morati čekati da joj prestane hajz pa da opet može ući u Harem i obaviti obavezni tavaful-ifade oko Kabe. Prisutni rekoše: ”Ona je već obavila tavaful-ifadu.” Ovaj hadis ukazuje na to da ženi nije dozvoljeno ući u džamiju pa makar željela činiti ibadet. Zatim, u vjerodostojnim predajama stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio ženama da izaðu na bajramsku musallu radi zikra i namaza, a s druge strane naredio je ženama u hajzu da se udalje od te iste musalle.(Šejh Usejmin, Fetava tahare, str. 273.)
Govoreći o ovom pitanju, šejh Bin Baz je rekao: ”Nema smetnje da žene koje imaju hajz i nifas borave blizu džamije i tako slušaju predavanje, ali im nije dozvoljeno da uðu u džamiju.” (Fetve šejha Bin Baza, 10 tom, str. 220.)
Kaže šejh Muhammed el-Muhtar eš-Šenkiti: ”Ženi koja ima hajz nije dozvoljeno da boravi u mesdžidu. Dokaz za to je hadis u kojem je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dok je bio u džamiji, rekao Aiši, r.a.: ”Dodaj mi tu posteljinu”, a ona mu odgovori: ”Ja imam hajz.” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: ”Tvoj hajz nije u tvojoj ruci.” Ovaj hadis nam ukazuje na to da je ženi zabranjen ulazak u džamiju dok ima hajz, jer je Aiša, r.a., kada joj je rečeno: ”Dodaj mi tu posteljinu”, odgovorila: ”Ja imam hajz.” Sustegla se od izvršenja naredbe pravdajući to time da ima hajz (i da ne može ući u mesdžid). Ovo je bilo općeprihvaćeno mišljenje za vrijeme Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jer Aiša, r.a., neće sama od sebe izmišljati šerijatske propise.” (šerh Zadul-mustekna)
A Allah, dž.š., najbolje zna!
 
Odgovorio: Adnan Maglić

X