Zabava

Slušanje radio emisija u kojim ima muzike?

197pregledi
Pitanje: Da li je dozvoljeno slušati radio emsije u kojima se emituju ilahije sa muzikom? Kako to da ulema kod nas i u mnogim muslimanskim  zemljama ne zabranjuju ilahije sa muzikom?

Odgovor: Alejkumus-selam. Što se tiče islamskih programa koji se organizuju putem medija: gledanih – TV, slušanih – Radija kao i čitanih – internet, novine itd. – prvo što se mora naznačiti jeste to da je ono drugorazredno učenje i stjecanje znanja o islamu, dok je prvorazredni i glavni stepen islamskog učenja izravno i direktno stjecanje znanja od učene osobe (alima, šejha…). Drugo: mediji će se pratiti i njima ćemo se koristiti onda ako te „islamske programe“: predavanja, dersove, kvizove… organizuju pouzdani ljudi, sljedbenici sunneta i džemata, za razliku od onih programa koje organizuju ljudi – haridžije, šije ili sufije – kojih je bolje i vrijednije, a nekada i obavezno, kloniti ih se!!!

Dakle nije sporno što će neka islamska emisija ili možda ders ići sa kanala ili stanice ili novine koja u osnovi nije islamska – konkretno taj islamski program je dozvoljeno pratiti – a ostale programe koji se tu nalaze a nisu islamski jednostavno ćeš ih izgasiti i nećeš ih pratiti!

Što se tiče inferiornog odnosa prema muzici od strane većeg djela naše uleme, ali i od dobrog djela uleme stranih zemalja – razlog tome možemo tražiti u džehlu i nepoznavanju dokaza na kojima se temelji islamska zabrana „konzumiranja muzičkih sredstava“, a od kojih je i hadis od Ebu Amira el-Eš’arija koji tvrdi da je čuo Allahova Poslanika s.a.w.s., kako kaže: „U mom ummetu će se pojaviti ljudi koji će ohalaljivati blud, svilu, alkohol i muzičke instrumente – me’azif…“ (Pogledaj: Sahihul-Buhari, br.5268.)

Šta ih tjera da se dublje ne angažuju po tom pitanju – ne znam sigurno ali pretpostavljam. Mi ćemo im i ovom prilikom pomoći da se upoznaju s hadisima Allahova Poslanika s.a.w.s., po ovom pitanju, ne bi li se što prije otarasili ovoga zla:

1. Prenosi se od Ebu-Amira el-Eš’arija radijallahu anhu da je rekao Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme: “Biće u mome ummetu skupina ljudi koji će dozvoljavati (ohalaljivati) blud, svilu (muškarcima), alkohol i muzičke instrumente.” (Sahihul-Buhari)

2. Prenosi se od Enesa ibn Malika, radijallahu anhu, da je rekao Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme: “Dva su zvuka prokleta i na ovome i na onome svijetu: zvuk frule u blagostanju i zvuk cviljenja u nedaći.” (hadis je zabilježio imam Bezzar u “Musnedu”, 1/377, Ebu-Bekr eš-Šafi’i u “Ruba’ijjatu”, 2/22, Ed-Dijaa el-Makdisi u “El-Ehadisu-l-muhtare”, 6/188). Hadis je vjerodostojan prema ocjeni šejha El-Albanija rhm..

3. Prenosi se od Abdullaha ibn Abbasa da je rekao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Allah mi je zabranio alkohol, kocku, bubanj i svako opojno piće.” (hadis su zabilježili  Ebu-Davud, pod brojem 3696, Bejheki, 10/221, Ahmed u “Musnedu”, 1/274, Ebu-Ja’la u “Musnedu” pod brojem 2729, Ibn-Hibban u “Sahihu”, pod brojem 5341, Et-Taberani u “Mudžemu-l-kebiru”, 12/101,102, a vjerodostojnim ga je ocjenio šejh Ahmed Šakir u komentaru “Musneda” od imama Ahmeda).

4. Prenosi se od Abdullaha ibn Amra ibn el-Asa da je rekao Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme: “Allah, dželle šenuhu, je zabranio alkohol, kocku, bubanj, gubejru (opojno piće od prohe), i svako opojno piće.” (hadis su zabilježili Tahavija u “Šerhu meani-l-asari”, 2/325, Ebu-Davud pod brojem 3685, Bejheki, 10/221-222, Ahmed u “Musnedu”, 2/158,170, Ibn-Abdu-l-berr u “Temhidu”, 5/165). Šejh Nasiruddin el-Albani je ocjenio hadis vjerodostojnim.

5. Prenosi se od Kajsa ibn Sa’ada da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao isto ono što smo spomenuli u prethodnom hadisu. (hadis je zabilježio Bejheki, 10/222., i Et-Taberani u “El-Kebiru”, 13/15). Šejh El-Albani je ocjenio hadis dobrim.

6. Prenosi se od Imrana ibn Husejna da je rekao Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme: “U mome ummetu će se dogoditi padanje kamenja s nebesa, pretvaranje u majmune i svinje i propadanje kroz zemlju. Bi rečeno: “Kada Allahov Poslaniče?”. “Kada se pojave muzički instrumenti, pjevaljke i kada se bude konzumirao alkohol” – odgovori Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme.“ (hadis su zabilježili imam Tirmizi pod brojem 2213., Ibn-Ebi-d-Dunja “Zemmu-l-melahi”, 1/2). Vjerodostojnim ga je ocjenio Šejh el Albani.

Izjave ashaba po pitanju muzike

Rekao je Abdullah ibn Mes’ud, radijallahu anhu: “Pjesma pospješuje licemjerstvo u srcu, kao što voda pospješuje rast bilja. Za razliku od nje, spominjanje Allaha pospješuje iman u srcu kao što voda pospješuje rast bilja. (predaju je zabilježio imam Bejheki u svom “Sunenu”, 10/223 i Ibn-Ebi-d-Dunja u knjizi “Zemmu-l-melahi”, br. 13)

Prenosi Nafi’a, sluga Ibn-Omera, radijallahu anhu, da je Ibn-Omer, jedne prilike, dok su putovali zajedno, stavio prste u uši i iznenada skrenuo s puta, kako ne bi čuo glas frule koji je dopirao iz neposredne blizine. Neprestano je ponavljao: “Čuje li se još uvjek taj glas”, sve dok ga Nafi’ nije obavjestio da se ne čuje. Tada se ponovo vratio na put i rekao: “Vidio sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, da je isto ovako uradio” (predaju su zabilježili Ahmed, pod brojem 4535. i 4965., Ebu-Davud, 13/266 i Bejheki, 10/222).

Rekao je Enes, radijallahu anhu: “Najodvratnija i najgora zarada je zarada pjevaljke.”

Prenosi se da je Ibn-Omer prošao pored djevojčice koja je pjevala i rekao : “Da je šejtan ikoga ostavio na miru, ostavio bi ovu djevojčicu”. (predaju su zabilježili Buharija u “Edebu-l-mufredu”, 2/245 i Ibn-Ebi-d-Dunja, br. 16).

Rekao je Abdullah ibn Amr i Ka’b el-Ahbar, radijallahu anhuma: “Riječi Allaha, dželle šenuhu, : “O vjernici, zaista su vino, kocka,….”, su objavljene u Tevratu u sljedećoj formi: “Allah je poslao istinu da bi njome potisnuo neistinu i da bi njome potisnuo igru, svirku i ples”. (predaju su zabilježili Ebu-Ubejd, 4/277, El-Adžuri, br. 117, Bejheki 10/178, a Ibn-Kesir je, njen lanac prenosioca, ocjenio vjerodostojnim, 3/178).

Rekao je ibn Abbas radijallahu anhu: “Zabranjen je def, muzički instrumenti, a posebno su zabranjeni bubanj i frula.” (predaju je zabilježio Bejheki, 10/222).

Stav četiri mezheba prema muzici

Kaže šejhu-l-islam Ibn-Tejmijje rhm.: “Velika je laž i potvora reći da je neko od četverice imama dozvolio upotrebu muzičkih instrumenata. Naprotiv, oni su jednoglasno zabranili muzičke instrumente, kao što je bubanj i slično. Onaj ko bi razbio muzički instrument, nije obavezan nadoknaditi štetu a vlasniku instrumenta je zabranjeno uzeti nadoknadu.” (Pogledaj: “Minhadžu-s-sunneh”, 3/439.) …a Allah dž.š., najbolje zna!

Odgovorio: Sead Jasavić, prof.fikha

X