Ostalo

Raspolaganje sa imetkom djeteta?

109pregledi
Pitanje: Imam li pravo raspolagati ili pak uzeti određene stvari koje su mome maloljetnom sinu poklonile druge osobe?

Odgovor:Hvala Allahu, neka je mir i spas na Njegovog Poslanika, njegovu porodicu i časne ashabe. Nema smetnje da raspolažeš imetkom svoga sina u onome što će njemu koristiti, jer si ti odgovoran za njega, a samim tim i za njegov imetak. Shodno tome, roditelj je obavezan da čuva i pazi imetak svoga malodobnog sina.
S druge strane, raspolaganje njegovim imetkom u lične koristi zahtijeva podrobniju analizu. Naime, ako imetak bude korišten u neophodne svrhe, kao što je kupovina osnovnih životnih namirnica i tome slično, onda je takvo raspolaganje dozvoljeno uz napomenu da se radi o dozvoljenosti raspolaganja, ali ne i posjedovanja, jer Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, veli: ”Ti i tvoj imetak pripadate tvome ocu.” (Imam Ahmed i Ibn Madže)
Udjeljivanje imetka koji pripada sinu, ili raspolaganje njime kao da se radi o ličnoj svojini, nije dozvoljeno osim u spomenutim granicama koje dozvoljavaju korištenje imetka, ali ne i posjedovanje, shodno mišljenju većine islamskih učenjaka.

Preveo: Fahret Kadrić, apsolvent Šerijatskog fakulteta u Kuvajtu

Izvor:
http://islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=31108

X