Zakletve i iskup

Propis onogo koji se zakleo da će razvesti ženu pa nije uradio?

128pregledi
            
Pitanje: Da li mi možete reći da li postoji iskup za zakletvu kada se čovjek zakune da će nešto uraditi, a ne uradi to, npr. da će razvesti ženu, a ne učini to? Džezakellahu hajr!

Odgovor: Uzvišeni Allah je pojasnio propis iskupa nakon zakletve u sljedećem ajetu: ”Allah vas neće kazniti ako se zakunete nenamjerno, ali će vas kazniti ako se zakunete namjerno. Iskup za prekršenu zakletvu je: da deset siromaha običnom hranom kojom hranite čeljad svoju nahranite, ili da ih odjenete, ili da roba ropstva oslobodite. A onaj ko ne bude mogao – neka tri dana posti. Tako se za zakletve vaše iskupljujete kada se zakunete; a o zakletvama svojim brinite se! Eto, tako vam Allah objašnjava propise Svoje da biste bili zahvalni.” (El-Maide, 89.)
Dakle, onaj ko se zakune da će uraditi neko dobro djelo, treba da ga uradi, izvršavajući tako zavjet koji je dao Allahu. A onaj ko se zakune da će učiniti neki grijeh, neće učiniti taj grijeh nego će se iskupiti za zakletvu, tako što će odabrati jednu od tri stvari koje se spominju u ajetu:
– da nahrani deset siromaha hranom kojom hrani svoju porodicu, može nahraniti jednu osobu deset puta, a količina hrane iznosi približno 1,5 kg  brašna, riže itd.,
– ili da obuče deset osoba odjećom, koja pokriva stidna mjesta u namazu,
– ili da oslobodi roba
A onaj ko nije u stanju ni jedno od ove tri stvari, taj će postiti tri dana uzastopno.
Islamski učenjaci su složni da se iskup za zakletvu ne može davati u novcu.
Kaže Ibn Kudame: ”Nije dozvoljeno da se kao iskup za prekršenu zakletvu (kefaret) daje novac, jer je Uzvišeni Allah u ajetu dao ljudima mogućnost da  nahrane deset siromaha, ili da ih odjenu, ili da oslobode roba, a da je dozvoljeno davati vrijednost u novcu, ovaj izbor ne bi imao svrhu…” (El-Mugni, Ibn Kudame, 11/256.)

Odgovorio: Sadik Turković, prof.

X