Vjerovanje u svijet džinna i šejtana

Od koga dolaze misli koje čovjeka progone i tjeraju na psovke?

1.04Kpregledi
              
Pitanje: Prvo da se zahvalim što ste se javili. Mnogo mi znači i hvala vam mnogo, da vas Allah nagradi! Od koga dolaze misli koje čovjeka progone u smislu da ga tjeraju na psovke koje se odnose na vjeru i Gospodara, i kako se riješiti takvih misli?
 
Odgovor: Spomenute misli za koje pitate dolaze od šejtana! Uzvišeni Allah u suri En-Nas kaže: ”Od zla šejtana napasnika, koji zle misli unosi u srca ljudi.” (En-Nas, 4-5) Ibn Abbas je, u komentaru ovog ajeta, rekao: ”To je šejtan koji je uz čovjeka, kada je čovjek nemaran, šejtan mu unosi loše misli, a kada čovjek spomene Allaha, šejtan pobjegne.” (Tefsir Ibn Kesir, 4/750)
čovjek musliman treba da zna da je na ovom dunjaluku kako bi bio iskušan. Najveća iskušenja za čovjeka muslimana jesu ona koja ga odvraćaju od Pravog puta. Kao što drugi ljudi muslimane pokušavaju da odvrate od Pravog puta na razne načine, tako isto i šejtani ljudima unose razne misli kako bi ih odvratili od islama. U svim tim slučajevima čovjek nije grješan sve dok se ne odazove onima koji ga pozivaju. Tako, ako se čovjek odazove čovjeku koji ga poziva da ostavi namaz, bit će grješan! Tako isto i kada su u pitanju ružne misli. Ako čovjeku npr. dolaze misli da, ne dao Allah, opsuje Allaha, čovjek nije grješan, jer su to iskušenja za koja zna da su od šejtana i zna kako da im se odupre, ali ako bi se čovjek  odazvao tim mislima pa opsovao Allaha, onda biva grješan.
Jedan broj islamskih učenjaka kaže da šejtan dolazi sa takvim mislima onome za koga je izgubio nadu da će ga odvratiti od Pravog puta, pa onda želi da ga na taj način prepada i zastrašuje.
Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže u hadisu koji su zabilježili Buharija i Muslim od Ebu Hurejre: “Zaista je Allah mom ummetu oprostio ono što im duše njihove govore, sve dok ne izgovore ili urade po tome.” (Buharija, 2391, Muslim, 327)
Takoðer u hadisu koji bilježe Buharija i Muslim od Ebu Hurejre, Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: “Nekome od vas doći će šejtan i govorit će mu: ‘Ko je stvorio ovo’, ‘ko je stvorio ovo’, sve dok mu ne kaže: “Ko je stvorio Allaha”. Pa kada mu to kaže, neka čovjek zatraži zaštitu kod Allaha od šejtana i neka se proðe.” (Buharija, 3102, Muslim, 343)
Imam Muslim u svom Sahihu zabilježio je hadis od Ebu Hurejre, r.a., u kojem se kaže da su neki ashabi došli Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., i rekli: ”Dolaze nam misli kojih se ustručavamo spomenuti?’’ Allahov Poslanik, s.a.v.s., im je rekao: ”Stvarno vam dolaze?”Ashabi rekoše: “Da!” Poslanik, s.a.v.s., im reče: ”To vam je čisti iman.”
Kaže imam Nevevi u komentaru: ”Smatranje tih misli nečim velikim i strah od toga da čovjek to izgovori, a kamoli da u to povjeruje, može se pojaviti samo kod nekoga čiji se iman upotpunio i od koga se udaljila svaka sumnja.” (Šerhu Sahihi Muslim, 1/59)
Dakle, iz navedenog možemo zaključiti da su takve misli samo nešto čime šejtan pokušava da odvrati muslimana sa Pravog puta i da ga zastraši i ožalosti. Stoga, kada ti doðu takve misli, treba da znaš od koga su, da zatražiš zaštitu kod Allaha, da Allaha što više spominješ, da znaš da čovjek radi njih nije grješan, da su takve misli dolazile i onima koji su bili u društvu Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i što je najvažnije, da znaš da je strah od takvih misli Poslanik, s.a.v.s., nazvao – čISTIM I PRAVIM IMANOM!
 A Allah najbolje zna!
 
Odgovorio: Hfz. Dževad ef. Gološ
X