Obilježavanje noći Lejletul-regaib – sunnet ili novotarija?

Priredio: Sead Kumro

Obilježavanje noći Lejletul-regaib - sunnet ili novotarija? upitnik1U izmišljenim hadisima spominje se podsticaj na obavljanje namaza u ”noći regaib“, a to je noć prvog četvrtka u mjesecu redžebu. U toj predaji se spominje da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Ko posti taj dan (misli se na prvi četvrtak u redžebu), a potom nakon jacija-namaza klanja dvanaest rekata učeći na svakom rekatu Fatihu, te Inna enzelnahu fi lejletil-kadr tri puta i Kul huvallahu ehad dvanaest puta, donoseći selam nakon svaka dva rekata, a zatim nakon namaza donese na mene salavat sedamdeset puta, izgovarajući na sedždi sedamdeset puta ‘Subbuhun kuddusun rabbul-melaiketi ve-r-ruh’, a između dvije sedžde ‘Rabbigfir verham ve tedžavez amma talem, inneke entel-Aziz el-Eazam’, a zatim učini drugu sedždu izgovarajući na njoj isto, a potom od Allaha moli ono što hoće…” Na kraju hadisa Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: ”Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, rob neće klanjati ovaj namaz a da mu Allah neće oprostiti sve grijehe, pa makar ih bilo koliko morske pjene, zrna pijeska, težine brda, listova drveća. I on će na Sudnjem danu biti šefadžija za sedam stotina članova svoje porodice kojima je bio obavezan ulazak u Vatru.” (Vidjeti: ”Ihja ulumid-din, 1/202; ”Tebjinul-adžeb fi ma verede i fadli redžeb“, str. 22)

Mišljenja učenjaka o ovoj predaji

Imam Nevevi, rhm., rekao je: ”Ovo je ružna novotarija i nije je dozvoljeno činiti.“ (Fetve imama Nevevija, str. 57)

Rekao je Ibn Nuhas: ”Hadis o vrijednosti namaza u noći prvog četvrtka (mjeseca redžeba) je izmišljen po konsenzusu hadiskih stručnjaka.“ (Tenbihul-gafilin, str. 496)

Rekao je Ibn Tejmijje: ”Što se tiče salatul-regaiba, on nema osnove. Takav postupak je novotarija i nije ga pohvalno obavljati kako u džematu, tako ni pojedinačno. Imam Muslim zabilježio je u svom ‘Sahihu’ da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio izdvajanje noći uoći petka sa namazom i petka sa postom. A predaja o salatul-regaibu je izmišljena po konsenzusu islamskih učenjaka.“ (Fetve Ibn Tejmijje, 23/132, i 23/134)

Et-Turtuši spominje nastanak ove novotarije i kaže: ”Pričao mi je Ebu Muhammed el-Makdisi da u Kudsu nije nikada bilo salatul-regaiba (namaz u noći regaib) koji se klanja u redžebu i šabanu. Prvi koji je to kod nas uveo bio je čovjek iz Nabulsa, poznat kao Ibn Ebu Hamra, 448. godine po Hidžri. Tada je klanjao samo u noći polovine mjeseca šabana… a što se tiče namaza u noći mjeseca redžeba, to je kod nas uvedeno poslije 480. godine po Hidžri. Nikada ranije nismo ni vidjeli ni čuli (za taj namaz).“ (El-Havadis vel-bid’a, str. 103)

Kakav je propis ovog namaza s ciljem pridobijanja ljudskih srca?

U vezi s tim, Ebu Šame je rekao: ”Koliko mi je imama reklo da ovaj namaz ne klanjaju ni zbog čega drugog osim zbog čuvanja ljudskih srca, te kako bi ih sakupili u mesdžidu iz straha da se ne odvoje od njega. Oni ovaj namaz klanjaju sa neispravnim nijjetom, i da je u ovoj novotariji prisutno samo ovo, bilo bi dovoljno. Svako onaj ko bude vjerovao u ovaj namaz ili ga smatrao dobrim, on je uzročnik da ljudi vjeruju u ovaj namaz, pri tome lažući na šerijat zbog tog razloga. Rekao je Uzvišeni: ‘A teško onima koji rukama svojim pišu Knjigu, a zatim govore: ‘Evo, ovo je od Allaha’, da bi zato korist neznatnu izvukli. I teško njima zbog onoga što ruke njihove pišu i teško njima što na taj način zarađuju’ (Prijevod značenja El-Bekare, 79).“ (El-Bais ala inkaril-bid’a vel-havadis, str. 105)

Print Friendly  Obilježavanje noći Lejletul-regaib - sunnet ili novotarija? pf button bothX