Hadždž i umra

Može li zet biti u pratnji punice prilikom obavljanja hadždža?

160pregledi
               
Pitanje: Es-selamu alejkum! Pitanje glasi da li može zet da bude u pratnji punice prilikom obavljanja hadždža, tj. punica nema nikoga od bliže familije, sve je pobijeno u Srebrenici? Da li joj je hadždž ispravan i da li zet može da zamijeni mahrema?
 
Odgovor: Zet je punici mahrem i ona može sa njim putovati na hadždž i druga putovanja, kao što može sa njom da se rukuje, da je vidi otkrivenu i slično. Radi koristi samom pitaocu, a i drugima koji budu čitali ovaj odgovor, spomenut ćemo koje se osobe smatraju mahremima i šta znači mahrem.
Rekao je Ibn Kudame u svom djelu “El-Mugni”:
“Mahrem je svaka osoba sa kojom ti je zabranjeno sklopiti brak, trajnom zabranom, svejedno bila ta zabrana po krvi, mlijeku ili tazbinstvu.” (9/304)
 
Zabrane po krvi:

1) Majka, pod izrazom majka podrazumijevaju se takoðer i majke od roditelja i njihovih roditelja, ili da kažemo njihova “ulazna loza”, i kao što je zabranjena majka, zabranjena je i svaka nena.
2) Kćerka, zabrana kćerke podrazumijeva takoðer i zabranu i svih njenih kćeri i unuka, tj. njene silazne loze.
3) Sestra, pod izrazom sestra podrazumijeva se kako sestra po oba roditelja, tako i sestra po samo jednom roditelju, ili kako se to kod nas kaže “polusestra”.
4) Očeva sestra, “el-amme”, a takoðer se pod ovim izrazom podrazumijevaju sestre od djedova.
5) Majčina sestra, “el hale”, ili, podrazumijeva se kao i u prethodnom, sestre od nena.
6) Bratove kćerke, takoðer i njihove kćerke i unuke, tj. njihovu “silaznu lozu”.
7) Sestrine kćerke, takoðer i njihove kćerke i unuke, tj. i njihovu “silaznu lozu”. (Tefsirul Kurtubi, 5/114)

b) Zabrane po mlijeku

1) Majka po mlijeku, ako neka žena doji neko dijete, ta žena spomenutom djetetu postaje «majka po mlijeku».
2) Dijete po mlijeku, ono dijete koje je žena dojila, postalo je spomenutoj ženi «dijete po mlijeku», kao što je postalo «dijete po mlijeku» i njenom mužu koji je uzrok tog mlijeka.
3) Sestra po mlijeku, dijete koje je žena dojila smatra se kao pravo dijete toj ženi, tako da su sva djeca te žene, po krvi ili mlijeku, »braća i sestre po mlijeku» spomenutog dojenčeta.
4) Sestra oca po mlijeku, otac po mlijeku je muž majke po mlijeku koji je bio uzrok tog mlijeka, njegova braća i sestre postaju dojenčetu «tetke i amidže po mlijeku».
5) Sestra majke po mlijeku, sestre i braća dojilje smatraju se «tetke i daidže po mlijeku».
6) Kćeri braće po mlijeku.
7) Kćeri sestara po mlijeku.

Zabrane po mlijeku najlakše ćemo shvatiti ako dojenče zamislimo pravim djetetom i sve što se odnosi na pravo dijete kada su u pitanju zabrane, odnosi se i na dijete po mlijeku.

c) Zabrane po tazbinstvu

1) očeva žena ili jednog od djedova,
2) sinova žena, takoðer podrazumijeva i žene od unuka,
3) ženina majka, takoðer podrazumijeva i ženine nene.
Sve tri prethodno spomenute osobe postaju zabranjene samim aktom vjenčanja, ne uzimajući u obzir da li je došlo do spolnog odnosa ili ne. (El-Mudžella, 1/431)
4) Ženina kćerka, takoðer podrazumijeva i ženine unuke. Spomenuta osoba ne postaje zabranjena osim nakon «spolnog odnosa» sa njenom majkom.
 
Odgovorio: Hfz. Dževad ef. Gološ

X