Kupoprodaja

Mesdžid od kamatnog kredita i namaz u njemu?

73pregledi

Odogovor: Islam podstiće na izgradnju džamija i medžida i njihovo održavanje. Kaže Uzvišeni Allah: « Allahove džamije održavaju oni koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju i koji molitvu obavljaju i zekat daju i koji se nikoga osim Allaha ne boje; oni su, nadati je se na Pravome putu.» (Et-Tevba, 18.)

Prenosi se od Osmana, radijallahu anhu, da je rekao: « čuo sam Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: « Ko sagradi mesdžid (džamiju) radi Allaha, Allah će mu sagraditi kuću u Džennetu.» (Buharija i Muslim)

Allahove kuće (džamije) koje se grade, trebaju biti sagraðene od halal imetka, a ne od imetka koji je haram, poput kamatnih kredita, imetka zaraðenog igrama na sreću i slično. Imetak koji je stećen kamatnim kreditom je nečist i nedozvoljen imetak, jer je kamata jedan od najvećih grijeha i Allah prima samo ono što je dobro i lijepo, a imetak od kamate nije ni lijep ni dobar. Onaj ko uzima kamatne kredite nije od bogobojaznih, a Uzvišeni Allah kaže: « Allah prima samo od onih koji su bogobojazni.» (El-Maide, 27.)

Allahov Poslanik,sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: « Neće niko dati sadaku od halal i lijepog imetka, a Allah prima samo halal i lijepo, a da mu je Milostivi neće Svojom rukom primiti…» (Buharija i Muslim)

Prema tome, nije dozvoljeno da se džamije i mesdžidi grade i održavaju od haram imetka, jer je haram imetak nečist, a džamije treba čuvati od nečistoća, jer su to Allahove kuće koje se čiste i od najmanjih fizičkih nečistoća, pa je preče da se čuvaju od velikih duhovnih nečistoća u šta spada i haram imetak. Predislamski Arapi su imali običaj da i naviku da časnu Kabu čuvaju od bilo kakvog nedozvoljenog imetka.

Što se tiče namaza u džamiji ili mesdžidu koji je sagraðen od haram imetka, on je, akobogda, ispravan, jer klanjač nije odgovoran za to, odgovoran je onaj koji je to dozvolio i odobrio. Meðutim, ako u blizini postoji mesdžid koji je sagraðen od halal imetka, onda je bolje i sevapnije klanjati u tom mesdžidu. Manji broj savremenih učenjaka dozvoljava da se mesdžid sagradi od kamatnih kredita, ako nema nikakvog drugog načina da se doðe do novca za izgradnju. Prvi stav je ispravniji i bliži bogobojaznosti, a Allah, opet, najbolje zna.

Odgovorio: Abdulavris Ribo

X