Alimi

Kratka biografija šejha Ebu Bekra Džezairija Allah ga sačuvao

128pregledi
Priredio: Mithad R. Ćeman

Uvaženi šejh Džabir b. Musa b. Abdul-Kadir b. Džabir Ebu Bekr Džezairi roðen je u Alžiru 1921. Znanje je počeo  stjecati u rodnom mjestu gdje je naučio Kur’an plemeniti i neke metnove iz arapskog jezika i fikha malikijskog mezheba. Zatim seli u veći grad gdje nastavlja sa učenjem tradicionalnih i racionalnih nauka koje su se izučavale u tadašnjim školskim ustanovama.

Sa svojom porodicom čini hidžru u Medinu gdje u Medinskom haremu nastavlja stjecati znanje, ali na tradicionalni način, sjedeći pred ulemom, čime dolazi do mnogobrojnih idžaza i postaje predavač u Poslanikovom mesdžidu. Držao je predavanja iz tefsira, hadisa i dr.

Istovremeno je bio profesor u zvaničnim školskim ustanovama kao što je Darul-hadis u Medini, a pošto je 1380. h.g. otvoren Islamski univerzitet u Medini, bio je jedan od prvih predavača i profesora na njemu sve dok nije penzionisan 1406. h.g.

čovjek kome su posvećeni ovi redovi jedan je od učenjaka kome pripada ogromna zasluga u misionarstvu i poduci sinova ummeta. Imao je misionarske posjete mnogim zemljama svijeta gdje je radio na dostavljanju poslanice islama. čak i sada dok radimo na ovoj biografiji (1429. h./2008.), šejh i dalje ima svoja redovna predavanja u Poslanikovom mesdžidu kojima prisustvuje veliki broj slušalaca. Redovna dova koja se može čuti na kraju predavanja jeste da Allah učini mesdžide školama ummeta u kojima će se svakodnevno slušati predavanja izmeðu akšama i jacije, i da Allah ne ostavi ni jednog muslimana na Zemlji neznalicom. Ova dova je pokazatelj šejhovih želja i nastojanja, tako da je u tom smjeru napisao veliki broj knjiga od kojih su:

1. ”Minhadžul-muslim” – ”Put pravog muslimana”, knjiga obraðuje teme iz akide, norme ponašanja, ibadat i muamelat. Knjiga je prevedena i na bosanski jezik i izdana od strane AIO, Zenica,
2. ”Akidetul-mumin” – ”Vjerovanje vjernika”,
3. ”Ejsirul-tefasir lil-Kur’anil-kerim”, u 4 toma,
4.”El-Meretul-muslimeh” – ”Žena muslimanka”,
5.”Ed-Devletul-Islamijetu” – ”Islamska država”,
6. ”Hazal-habib Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem”, sira,
7. ”Kemalul-ummeti fi silah akidetiha” – ”Savršenstvo ummeta je u ispravnosti njegove akide”,
”Haulai humul-Jehud”, o Židovima…

Prvi put objavljeno: ponedjeljak, 22 Rujan 2008 11:24

X