Vjerovanje u poslanike

Ko su Behaije?

213pregledi
Odgovorio: hfz. Dževad Gološ
Pitanje: Selam alejkum! Surfajući po internetu, našao sam jednu stranicu, koja promovira religiju koju je osnovao Bahaullah sredinom prošlog vijeka. Jasno mi je da je to lažna religija s ciljem da napravi smetnju u islamu, ali navode da čak u Kur’anu piše da Muhammed nije posljednji Božiji poslanik. Čitajući 81. ajet sure Ali Imran: “Allah je od svakog vjerovjesnika kome je Knjigu objavio i znanje dao – obavezu uzeo: ‘Kad vam, poslije, dođe poslanik koji će potvrditi da je istina ono što imate, hoćete li mu sigurno povjerovati i sigurno ga pomagati? Da li pristajete i prihvatate da se na to Meni obavežete?’ – Oni su odgovarali:’Pristajemo!’ – ‘Budite, onda, svjedoci’ – rekao bi On – ‘a i Ja ću s vama svjedočiti.”
Zar riječ “…od svakog poslanika…” ne obuhvata i Muhammeda? Hvala unaprijed na potkrijepljenom odgovoru, i da vas Allah nagradi svakim dobrom! Selam alejkum.
 
Odgovor:Na samom početku dat ćemo jedan kratki uvid u ovu vjeru kako bi bilo jasnije i drugim čitaocima o kakvoj vjeri se radi. Behaije za sebe kažu da su posebna nebeska vjera koja ima posebnu svetu knjigu. Smatraju da je Behaullah poslanik od Allaha. Sebe ne smatraju pripadnicima islama, nego, kao što sam spomenuo, zasebnom nebeskom vjerom. Međutim, kažu da je njihova vjera u odnosu na islam poput kršćanstva u odnosu na judaizam, jer je Behaullah odrastao kao musliman i  u islamskoj porodici, kao što je Isa, a.s., odrastao u židovskoj.Vjeruju u Jednog  Boga i kažu da priznaju sve nebeske knjige i vjere. Kada govore o islamu, kažu da je islam vjera od Allaha, da je Kur’an knjiga od Allaha, i da je Muhammed, s.a.v.s., poslanik! Sa idejom da je islam vjera od Allaha i da je Muhammed, s.a.v.s., Allahov poslanik, žele da se približe muslimanima i na takav način ih pridobiju za svoju vjeru. U tom kontekstu behaije koriste ajete iz Kur’ana i hadise Allahovog Poslanika, s.a.v.s., ali im iskrivljuju značenje.Tako npr. 85. ajet sure Ali Imran: ‘’A onaj ko želi neku drugu vjeru osim islama, neće mu biti primljena, i on će na onom svijetu nastradati“, tumače tako što kažu da ‘’islam“ u ajetu ne podrazumijeva vjeru sa kojom je došao Muhammed, s.a.v.s., nego to podrazumijeva predanost Bogu pa makar se manifestovalo i kroz druge religije i pravce. To je samo jedan primjer kako iskrivljuju značenje ajeta i hadisa.
 
Behaullah, koga smo već spomenuli, je osnivač ove vjere i njegovi sljedbenici vjeruju da mu je došla objava od Allaha. Njegovo pravo ime je Husein Mirza Ali en-Nuri. Rođen je 1817. godine u Teheranu, a umro je 1892. u Palestini. Behaije kažu da ih ima oko pet miliona. Većina ih se nalazi u Iranu, ali veliki broj ih je i u Americi.
Svi islamski učenjaci i vijeća za fetve saglasni su da su behaije zasebna vjera i da nisu nikakav pravac unutar islama. U tom kontekstu smatraju se nevjernicima kao i sljedbenici svih drugih vjera i pravaca mimo islama!
 
Vezano za pitanje, da li spomenuti kur’anski ajet podrazumijeva i Muhammeda, s.a.v.s., možemo reći sljedeće: Ako bismo rekli da ajet podrazumijeva i Muhammeda, s.a.v.s., onda bi to značilo da je Uzvišeni Allah uzeo obavezu od Muhammeda, s.a.v.s., da vjeruje u ‘’nekog poslanika koji će doći“, što je suprotno temeljnim učenjima islama.
Komentatori Kur’ana – mufessiri po pitanju 85. ajeta, imaju dva mišljenja.
Prvo je da ovaj ajet znači da je Allah uzeo obavezu od svakog poslanika da će povjerovati i potvrditi poslanstvo poslanika koji dođe poslije njega! Tavus, Hasan el-Basri i Katade kažu:  
“Al¬lah  je  uzeo obavezu od vjerovjesnika da potvrđuju is¬tinitost  jedni drugima”.
Drugo je da je Allah uzeo obavezu od svih poslanika da će povjerovati u Muhammeda, s.a.v.s., i da će ga slijediti ako ga zateknu!
 
Alija i Ibn Abbas, r.a., kažu: “Allah nije poslao nijednog vjerovjesnika a da nije od njega uzeo obavezu da će, kada pošalje Muhammeda, ako bude živ, obavezno ga prihvatiti i podržati.”
Ahmed navodi predanje od Abdullaha ibn Sabita, koji kaže: ‘’Omer je došao Vjerovjesni¬ku,  sallallahu  alejhi ve sellem, pa mu je rekao: ‘Alla-hov Poslaniče, naredio sam svome bratu jevreju iz plemena Kurejza, pa mi je prepisao sentence iz Tevrata. Hoćeš li da ti ih pokažem?’, pa se promije¬nilo lice Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sel¬lem! Abdullah ibn Sabit kaže: ‘Ja sam mu rekao: ‘Jesi li vidio što na licu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem?’ Omer je rekao: ‘Allah mi je Gospo¬dar, islam mi je vjera, Muhammed mi je poslanik!’ To je obradovalo Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, pa je rekao: ‘Tako mi Onoga u čijim je rukama moj život, da je među vama osvanuo Musa, a.s., i da ste počeli slijediti vjerovjesnika, a mene ostavili, bili biste na stranputici! Vi ste, doista, moja sudbina među narodima, a i ja sam vaša sudbina među vjerovjesnicima!’”  
 
U suštini ne postoji kontradiktornosti između ova dva mišljenja jer oni ustvari iznose da je od svakog vjerovjesnika uzeta obaveza da će vjerovati u poslanika koji dođe poslije i da će također povjerovati u Muhammeda, s.a.v.s., i pomagati ga ako ga zateknu, kao što je pojašnjeno u navedenim predajama, tako da ni u kom slučaju ne ostaje prostora ni za bilo kakva mišljenja koja kažu da spomenuti ajet upućuje na mogućnost dolaska poslanika poslije Muhammed, s.a.v.s.!
 
(Vidjeti: Tefsir Ibn Kesir, 1/492,493, Tefsirul Kurtubi, 4/132,Tefsirul-Kasimi, 2/81, Zadul-Mesir, 1/414, Refsiru Dželalejn, 1/60, El-Mevsua el-Mujessera fil-Edjani vel-Mezahibil Muasare, 61.)

Odgovorio: hafiz Dževad ef. Gološ

X