ismir

Ismir Karaga: „Ako želimo da promijenimo zajednicu, prvo izgradimo sebe!“

Piše: Nedim Botić

U dvorani kina Igman na Ilidži je u nedjelju, 11.01.2015. godine, održano veoma zanimljivo predavanje profesora Ismira Karage na temu: „Tri Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, upute za izgradnju čestite generacije“. Organizatori tribine su UG Svjetlo i OU Sehara iz Sarajeva.

Iako su vremenski uvjeti otežavali dolazak, to ipak nije spriječilo brojne zainteresovane da se odazovu pozivu stjecanja šerijatskog znanja.

  1. Karaga je kroz analizu jednog hadisa ukazao na tri stvari koje moramo liječiti kako bismo izgradili jako društvo. Koje su to stvari, jasno nam je ukazao Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekavši da Uzvišeni kod nas prezire: rasipanje imetka, mnoštvo zapitkivanja i traženja od drugih, te prenošenje glasina i priče ‘rekla-kazala’. Naizgled sitne, ove boljke su danas zadobile epitet epidemije u islamskom ummetu i kao rak-rana nagrizaju temelje naše zajednice. Rasipanje imetka uništava ekonomski kapacitet društva, širenje glasina i prenošenje priča uništava međusobnu ljubav i povjerenje, a pretjerano zapitkivanje troši vrijeme i dovodi do preokupiranosti teorijom i slabljenjem praktičnog rada na terenu. Popravak društva stoga kreće od manjih promjena, baš kao što je i velika planina sazdana od hiljada i miliona sitnih kamenčića.

Zbog aktuelnosti teme i brojnih pouka kojima obiluje, u nastavku donosimo kratki presjek ključnih poruka kojima nas je počastio prof. Karaga, da ga Allah obilato nagradi:

„Kako izgraditi čestitu zajednicu je pitanje koje sebi muslimani postavljaju vijekovima. Poslanikova, sallallahu alejhi ve sellem, metoda je na tom planu najbolja jer je njega Uzvišeni Allah poslao kao milost i upućivača. Samo onaj ko bude slijedio ono s čime je došao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, moći će se snaći u ovim turbulentnim vremenima.

U hadisu kojeg bilježe imami Buhari i Muslim od Ebu Hurejre, radijallahu anh, stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Allah je zadovoljan da se pri vama nađu tri stvari, a prezire vam druge tri stvari. Zadovoljan je da obožavate samo Njega, da Mu ni u čemu ne pripisujete sudruga i da se svi čvrsto držite Allahovog užeta i od njega ne odvajate, a prezire rekao-kazao, mnogobrojna pretjerana pitanja i rasipništvo.“

Mnogo smo puta čuli ovaj hadis. U njegovom prvom dijelu se spominju stvari s kojima je Allah zadovoljan kod nas. Na prvom mjestu je ibadet. Ibadet Allahu je svrha zbog koje je On stvorio ljude. Znamo li zbog čega smo stvoreni, koja je naša svrha?

Bez ibadeta ništa nije slatko. Istinska ljepota je činjenje ibadeta Gospodaru. Jer duša traži smiraj, a smiraj duši daje samo Onaj Koji ju je stvorio.

Muslimani danas površno shvataju vjeru ili je tumače na svoju ruku. Upravo se zbog toga javljaju razna dešavanja po svijetu kojima smo svjedoci.

Ibadet danas znači da odem klanjati u džamiju i idem kući. Naprotiv, islam je cijeli život. Ibadet je sve od trenutka kad ujutro ustaneš iz postelje, pa sve dok naveče ne legneš. Ibn Kajjim, rahimehullah, kaže da je najbolji ibadet shodno kako to vrijeme zahtijeva: ako imaš bolesnog brata – obiđi ga, kad je vakat namaza – otiđi u džamiju i obavi ga, ako je neko siromašan – pomozi ga. Ako zanemarimo ovo, postoji bojazan da ili zanemarimo neke dijelove vjere, ili da odemo drugu krajnost i pretjeramo.

Koja je veza između spomenutog hadisa i teme o kojoj govorimo? Čitajući literaturu, vidimo da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, koristio razne metode podučavanja. Imate knjige koje pristupaju Poslanikovim, sallallahu alejhi ve sellem, pedagoškim i psihološkim metodama. Recimo, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi neke stvari ponavljao po tri puta želeći privući pažnju slušalaca, postavljao je pitanja i navodio primjere kako bi ljudi bolje razumjeli temu govora.

Hadis koji smo naveli je tako došao u više različitih verzija, u kojima je zajedničko da Allah prezire tri stvari koje smo nabrojali. Zanimljivo je da je fraza ‘qile we qale – rekao-kazao’ došla u muškom rodu, a ne u ženskom kao što je kod nas uobičajeno ‘rekla-kazala’. Danas su mnogi muškarci postali veće haber-kutije od žena. Kad god se neko dešavanje desi, on ima komentar. Posebno je to izraženo na društvenim mrežama.

Ovaj hadis gradi generacije. U verziji koju prenosi Mugire ibn Šu’be ovaj hadis dolazi u kontekstu Muavijinog traženja savjeta od Mugire, našto mu je ovaj ashab oporučio ovaj hadis. Mugire, radijallahu anhu, je razumio da se traženje savjeta odnosi na izgradnju jake zajednice, jer je Muavija tada gradio jaku emevijsku državu. Nažalost, muslimani su zaboravili ove naoko sitne vrijednosti. Svi smo se zabavili velikim temama, ali tako se ne riješavaju problemi. Zajednica se neće promijeniti sve dok od sebe ne otklonimo loše osobine. Često čujemo riječi: „Ne mogu se promijeniti, takav sam i gotovo.“ Da je tako, Allah ne bi slao poslanike, ne bi bio Kur’an objavljen, ne bi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, radio na odgoju ashaba. Cilj je da se promijenimo.

Tri stvari o kojima govorimo su temelj zdravog društva. Prenošenjem riječi čovjek gubi vrijeme, najdragocjeniji kapital. Rasipanjem imetka se gubi ekonomski potencijal društva. Puno zapitkivanja takođe troši vrijeme koje treba iskoristiti za ibadet.

Politika opstoji na tri stvari: ispravnom shvatanju vjere; postojanju opozicije; jedinstvu ummeta.

Kako doći do jedinstva? Bez napretka nema jedinstva, a ono zahtijeva da se trebamo oko nečega okupiti. To nije dunjaluk. Jedinstvo se gradi na Allahovoj riječi.

Koji je razlog nejedinstva? Možemo navoditi različite uzroke, ali jedan je glavni – griješenje. Koliko se budemo Allaha bojali, toliko ćemo biti jedinstveni. Islamski ummet ne pati zbog manjka klanjača, već smo u krizi osjećaja da se na svakom mjestu Allaha bojimo. Islam je cijeli život. Da ne bude razlike između tvog namaza i života među ljudima. Allah, dželle še’nuhu, kaže: „Mi smo zavjet prihvatili i od onih koji govore: “Mi smo kršćani”- ali su i oni dobar dio onoga čime su bili opominjani zaboravili, zato smo među njih neprijateljstvo i mržnju do Sudnjega dana ubacili; a Allah će ih, sigurno, obavijestiti o onome što su radili.“ Kur’an, El-Maide, 14.

Ostavljanjem Kur’ana i sunneta, Allah će spustiti mržnju i neprijateljstvo među muslimane. To se desi kada nas obzme materijalizam, kada nam dunjaluk bude ispred svega, a teško nam bude ono što nam Allah naređuje.

Što se tiče pretjeranog zapitkivanja, ulema je pojasnila koja su to pitanja od kojih nema koristi:

  • Kontekst hadisa se odnosi i na pokuđenost pretjeranog traženja dunjalučkih stvari od drugih ljudi, prosjačenje i traženje milostinje.
  • Pokuđeno je pretjerano ispitivanje uleme o stvarima koje se još nisu desile.
  • Pokuđeno je pretjerano ispitivanje ljudi o privatnim detaljima iz njihovih života.
  • Pokuđeno je postavljati pitanja od kojih nema koristi.

Što se tiče rasipanja imetka, halal imetak je ono zbog čega stojimo uspravno, kao što stoji u Kur’anu. Musliman treba da imetak nosi u rukama, a ne u svom srcu. Čovjek mora biti svjestan da mu je Allah podario imetak, da nije on njegov pravi vlasnik, mora paziti kako ga je zaradio, i potrošio.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Neće se pomjeriti stopala roba na Sudnjem danu, sve dok ne bude upitan za petero: o njegovom životu – u čemu ga je proveo, o njegovoj mladosti – kako ju je iskoristio, o njegovom znanju – šta je uradio s njim, o njegovom imetku – kako ga je stekao i u šta ga je utrošio, i o njegovom tijelu – u šta ga je iskoristio.” (Bilježi Tirmizi, hasen – sahih)

Šta sve potpada pod rasipništvo? Islamski učenjaci navode više stvari:

  • Pretjerivanje u griješenju.
  • Rasipanje u hrani i piću.
  • Rasipanje tokom uzimanja abdesta, rasipanje vode.
  • Da čovjek u svim potrepštinama rasipa, poput struje, vode, i svega što posjeduje. Za sve ćemo ovo biti pitani kako smo ih koristili.“

Ismir Karaga: „Ako želimo da promijenimo zajednicu, prvo izgradimo sebe!“ ismir1

Ismir Karaga: „Ako želimo da promijenimo zajednicu, prvo izgradimo sebe!“ ismir2

Ismir Karaga: „Ako želimo da promijenimo zajednicu, prvo izgradimo sebe!“ ismir3

Ismir Karaga: „Ako želimo da promijenimo zajednicu, prvo izgradimo sebe!“ ismir4

Print Friendly  Ismir Karaga: „Ako želimo da promijenimo zajednicu, prvo izgradimo sebe!“ pf button bothX