Akida

Ibadet koji dosljedno prakticiraju malobrojni ljudi

124pregledi
Piše: Dr. Nasir Sulejman el-‘Umer  Preveo: Smail L. Handžić

Uzvišeni Allah stvorio je stvorenja kako bi Mu činila raznovrsna djela ibadeta. U tom smislu rekao je: ”Džinne i ljude stvorio sam samo da Mi ibadet čine!” (Prijevod značenja Ez-Zarijat, 56.) Na osnovu ovoga saznajemo da je ibadet osnovni cilj i smisao našeg postojanja. Katastrofalna je greška ograničavati suštinski cilj našeg postojanja na samo odreðena bogougodna djela, kao što su namaz, post mjeseca ramazana, hodočašće Kabe i sl.

Ibadet uistinu ima mnogo šire i obuhvatnije značenje od onoga sa čime se prethodno ograničio. Meðu ibadete prema kojima su mnogi ljudi postali nemarni svakako se ubraja i ibadet zahvalnosti sa svojim općim značenjem u sklopu kojeg su sadržana i spomenuta respekta vrijedna djela.

Zbog važnosti koju ima zahvalnost u okviru Allahove vjere, svi vjerovjesnici, alejhimus-selam, a oni su predvodnici i uzor daijama, podsjećali su svoje narode i opominjali da budu zahvalni na Allahovim blagodatima koje im ukazuje. Podsjećali bi ih na plodove koje će moći ubirati u svom ovosvjetskom i ahiretskom životu ukoliko ispoštuju obavezu zahvalnosti.

Rekao je Uzvišeni Allah: ”A Semudu – njegova brata Saliha. ‘O narode moj’ – govorio je on – “Allahu se klanjajte, vi drugog boga osim Njega nemate! Evo vam znak od Gospodara vašeg: ova Allahova kamila za vas je znak. Pustite je neka pase po Allahovoj zemlji i ne zlostavljajte je pa da vas patnja nesnosna stigne! I sjetite se da ste Njegovom voljom postali nasljednici Ada i da vas je On na Zemlji nastanio; u ravnicama njezinim palate gradite, a u brdima kuće klešete. I neka su vam uvijek na umu Allahove blagodati, i ne činite zlo po Zemlji nered praveći!”’ (Prijevod značenja El-‘Araf, 73, 74)

Et-Taberi, Allah mu se smilovao, kazao je: ”Njegove riječi: ‘I neka su vam na umu Allahove blagodati’, tj. sjetite se Allahovih blagodati kojima vas je darovao!” (Džami’ul-bejjan, 5/537.)

Rekao je El-‘Alusi, Allah mu se smilovao: ”I neka su vam na umu Allahove blagodati”, odnosno Njegove blagodati kojima vas je darovao!” (Ruhul-me’ani, 8/164.)

El-Kurtubi, Allah mu se smilovao, rekao je: ”Podsjećanje na blagodat je učinkoviti uzrok za iskazivanje zahvalnosti. Onaj koji bude zahvalan, bit će spašen!” (El-Džami’u li ahkamil-Kur’an, 2/317.)

U ovom plemenitom ajetu primjetna je velika opomena koju je uputio Salih, alejhis-selam, jer je naredio svome narodu da budu zahvalni, s obzirom da se sa zahvalnošću postiže Allahovo zadovoljstvo. Ibadetom zahvalnosti potvrðuje se zadovoljstvo osobe sa onim ko joj je blagodat darovao, te da je to zadovoljstvo podstiče da na ukazanu blagodat uzvrati sa zahvalnošću i sviješću o darovanom. Takoðer, njime se ukazuje na čistoću čovjekovog srca, s obzirom da nemarna osoba ne obraća pažnju na Allahove blagodati i na njima ne zahvaljuje.

Uzvišeni je, govoreći o Nuhu, alejhis-selam, kazao: ”Allah vas od zemlje poput bilja stvara, zatim vas u nju vraća i iz nje će vas sigurno izvesti. Allah vam je Zemlju učinio ravnom, da biste po njoj hodili putevima prostranim.” (Prijevod značenja Nuh, 17-20)

Hud, alejhis-selam, rekao je svome narodu: ”Sjetite se da vas je On nasljednicima Nuhova naroda učinio; to što ste krupna rasta – Njegovo je djelo. I neka su vam zato uvijek na umu Allahove blagodati, da biste postigli ono što budete željeli.” (Prijevod značenja El-‘Araf, 69.)

Šuajb, alejhis-selam, rekao je: ”I sjetite se kada vas je bilo malo i da vas je On umnožio…” (Prijevod značenja El-‘Araf, 86.)

A Musa, alejhis-selam, rekao je: ”I kad Musa reče narodu svome: ‘Sjetite se Allahove blagodati kad vas je izbavio od faraonovih ljudi koji su vas najgorim mukama mučili, koji su vam mušku djecu klali, a žensku u životu ostavljali – to vam je bilo veliko iskušenje od Gospodara vašega – i kad je Gospodar vaš objavio: ’Ako budete zahvalni, Ja ću vam, zacijelo, još više dati; budete li nezahvalni, kazna Moja doista će stroga biti.”’ (Prijevod značenja Ibrahim, 6.-7-)

Osim ovih, i svi ostali vjerovjesnici podsjećali su svoj narod na blagodati koje im je Allah darovao, i svi su upozoravali na važnost zahvaljivanja.

Uzvišeni Allah naredio je svojim plemenitim vjerovjesnicima da budu privrženi prakticiranju ovog velikog ibadeta. U tom smislu je i naredba Musau, alejhis-selam, da bude zahvalan. Analogno tome, ova naredba ukazuje da je drugim ljudima, mimo njega, još preče da budu zahvalni. Uzvišeni Allah rekao je Musau, alejhis-selam: ”Ono što ti dajem uzmi i zahvalan budi!” (Prijevod značenja El-‘Araf, 144.)

Naš Gospodar rekao je: ”Sjećajte se vi Mene, i Ja ću se vas sjetiti, i zahvaljujte Mi, i na blagodatima Mojim nemojte neblagodarni biti!” (Prijevod značenja El-Bekare, 152.)

 Stanovnicima Sabe rekao je: ”Jedite hranu Gospodara svoga i budite Mu zahvalni; kakvo divno mjesto i Gospodar Koji mnogo prašta!” (Prijevod značenja Saba’, 15.)

Našem plemenitom Vjerovjesniku i njegovim ashabima rekao je: ”I sjetite se kada vas je bilo malo, kad ste na Zemlji bili potlačeni – bojali ste se da vas ljudi ne pohvataju, pa vam je On sklonište dao i Svojom pomoći vas pomogao i plijenom vas opskrbio da biste bili zahvalni.” (Prijevod značenja El-Enfal, 26.)

I rekao je: ”O vjernici, jedite ukusna djela koja smo vam podarili i budite Allahu zahvalni, ako Mu, uistinu, ibadet činite!” (Prijevod značenja El-Bekare, 172.)

Rekao je: ”…i Njemu se klanjajte i Njemu zahvalni budite! – Njemu ćete se vratiti.” (Prijevod značenja El-‘Ankebut, 17.)

I rekao je: ”A Mi smo Lukmanu mudrost darovali: ‘Budi zahvalan Allahu! Ko je zahvalan, čini to u svoju korist, a ko je nezahvalan – pa, Allah je, zaista, neovisan i hvale dostojan.”’ (Prijevod značenja Lukman, 12.)

Takoðer je kazao: ”Mi smo naredili čovjeku da bude poslušan roditeljima svojim. Majka ga nosi, a njeno zdravlje trpi, i odbija ga u toku dvije godine. Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim, Meni će se svi vratiti.” (Prijevod značenja Lukman, 14.)

Zahvalnost je jedna od mnogobrojnih Allahovih osobina. Štaviše, Eš-Šekur je jedno od Allahovih lijepih imena kojim je sam Sebe nazvao. To je zbog toga što je osobina zahvalnosti, ustvari, osobina koja se vezuje za savršenstvo i ljepotu, a Uzvišeni Allah opisan je najljepšim imenima i najsavršenijim osobinama!

Zbog toga On kaže: ”Ako Allahu drage volje zajam date, On će vam ga mnogostruko vratiti i oprostit će vam, a Allah je mnogo zahvalan i blag.” (Prijevod značenja Et-Tegabun, 17.) Ovim je obznanio da je zahvalan dobročiniteljima na njihovim djelima koja čine, te da će ih zbog toga lijepim nagradama darovati.

Uzvišeni je rekao: ”…ko bude dobra djela činio i uz to vjernik bio, trud mu neće porečen ostati, jer smo mu ga sigurno Mi pribilježili.” (Prijevod značenja El-Enbija’, 94.)

Uzvišeni je pojasnio da poznaje onoga ko Mu robuje ovim veličanstvenim ibadetom, ibadetom zahvalnosti, s obzirom da je zahvalnik dobro poznat Uzvišenom Gospodaru na osnovu ove njegove lijepe osobine koju posjeduje. Onaj kod koga Uzvišeni Allah prepozna osobine koje voli, takvome će posebne počasti ukazati i učiniti ga Sebi bliskim. Izjavljujući to, Allah je rekao: ”A zar Allah dobro ne poznaje one koji su zahvalni!” (Prijevod značenja El-En’am, 53.)

I pored toga, obznanio je da će Njegovi robovi biti sigurni od Njegove kazne ako budu vjerovali i bili zahvalni: ”Zašto bi vas Allah kažnjavao ako budete zahvaljivali i vjerovali? Allah je zahvalan i sveznajući.” (Prijevod značenja En-Nisa’, 147.)

Ako ibadet zahvalnosti zaista uživa ovolike vrijednosti, zbog čega su svi vjerovjesnici brižljivo njemu pozivali, potvrðivali njegovu važnost i podsticali na približavanje Allahu upravo putem ovog ibadeta, onda zahvaljivanje doista i zaslužuje da mu se bude privrženo, da se o njemu razmišlja i na njega podstiče! Treba znati da se ovaj veliki ibadet ne očituje samo verbalnim izgovorom. Naprotiv, potpuna dosljednost njemu bit će tek onda kada se bude pridržavalo Allahovog šerijata i kada se Allahu njime bude podjednako robovalo, kako riječima, tako i djelima i sa ubjeðenjem.
Uspješan je onaj koga Allah pomogne na tom putu i kome olakša faktore koji njemu odvode! Allahu moj, mi Te molimo da nas pomogneš da Te se stalno sjećamo, da Ti se zahvaljujemo i da Ti ispravno ibadet činimo!!!

Prvi put objavljeno: četvrtak, 27 Ožujak 2008 08:23

X