77

Gospodaru, a gdje je Tvoja pravednost?

Piše: Amir Durmić

Jednom prilikom Musa, alejhis-selam, obratio se Uzvišenom Allahu i zamolio Ga da mu na primjeru pokaže Svoju pravednost. Uzvišeni Allah odazvao se njegovoj molbi i rekao mu da ode na određeno mjesto i tu prati šta će se dogoditi. Kada je otišao na naznačeno mjesto, vidio je jedno drvo i u njegovoj blizini izvor vode. Sjeo je ispod drveta i sakrio se da ga ljudi ne mogu primijetiti. Ubrzo nakon toga, na to mjesto dojaha neki jahač koji siđe s konja i uz sami izvor stavi vreću u kojoj je bilo hiljadu zlatnika. Kada se napio vode sa izvora, pope se na konja i odjaha zaboravivši vreću sa zlatnicima koja ostade pored bunara. Nakon određenog vremena, na izvor dođe neki dječak i uze vreću s novcem i ode, a nedugo zatim pojavi se i slijepac koji je na izvoru uzeo abdest. U međuvremenu, jahač se sjetio da je kod izvora zaboravio vreću s novcem i brzo se vrati nazad gdje zateče slijepca kojeg upita da li je pored izvora napipao vreću s novcem, a ovaj reče da nije. Ne vjerujući mu, jahač se lati sablje i na mjestu ga ubi, a potom odjaha.

Musa, alejhis-selam, s čuđenjem je posmatrao cijeli događaj pitajući se gdje je u svemu tome Allahova pravda. Tada mu je Uzvišeni Allah objavio: “Jahač je nedavno ukrao hiljadu zlatnika od oca dječaka koji je pored izvora pronašao novac i odnio ga, a što se tiče slijepca, on je nekada davno ubio jahačevog oca. Ono što si vidio bio je trijumf pravde, jer tako sam svakome vratio njegovo pravo i na najpravedniji način izmirio nepravdu.”

Ovo kazivanje u djelu Nuzhetul medžalisi ve muntehabun-nefais, 2/51, spominje Abdurrahman b. Abdusselam es-Safuri (umro 894 h. g.), a vrlo sličnu predaju u svome djelu Siradžul-muluk, str. 154, navodi i Ebu Bekr et-Turtuši (umro 520 h. g.), samo što se umjesto poslanika Musaa, alejhis-selam, navodi Isa, alejhis-selam, i u njegovoj verziji nije se radilo o slijepcu, već o starom čovjeku koji je na izvoru uzeo abdest i klanjao, a potom zaspao.

Gotovo je sigurno da ova predaja spada u israilijate, odnosno predanja iz tradicije sljedbenika Knjige, jevreja i kršćana, a prenositi i prepričavati ova kazivanja koji ne sadrže ono što je u suprotnosti sa islamskim vjerovanjem i općim i pojedinačnim propisima i postulatima, dozvoljeno je i u tome nema grijeha. O tome je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “…Pripovijedajte (pripovijesti koje ste čuli) od Benu Israila i u tome nema grijeha, a ko na mene namjerno slaže, neka sebi pripremi mjesto u Džehennemu.” (Buhari, Sahih, br. 3461, od Abdullaha b. Amra b. El-Āsa, radijallahu anhuma)

Poenta ove kratke priče podsjeća nas na kur’ansko kazivanje u suri Kehf, u kojem također poslanik Musa, alejhis-selam, prateći vjerovjesnika Hidra, svjedoči njegovim na prvi pogled krajnje čudnim i neobjašnjivim postupcima (probijanje lađe siromašnih ribara, ubijanje malog dječaka i činjenje usluge stanovnicima naselja koji su odbili da ih ugoste), međutim, nakon što je Hidr Musau pojasnio o čemu se radi, on shvata da se u svemu što se desilo krije neizmjerna Allahova mudrost, koja na kraju rezultirala velikim dobrom za sve sudionike događaja.

Zato neka i nama ovi događaji budu dodatni motiv da na aktuelna dešavanja u svijetu i kod nas, u kojima mi, obični smrtnici, gotovo da ne vidimo ništa pozitivno, gledamo kroz prizmu nedokučive Allahove mudrosti koja će, uz Allahovu pomoć, na koncu vjernicima i islamskom ummetu donijeti veliko dobro i na dunjaluku i na ahiretu. Rekao je Uzvišeni Allah:

“…Ne volite nešto, a ono može biti dobro za vas; nešto volite, a ono ispadne zlo po vas. A Allah zna, a vi ne znate.” (El-Bekara, 216)

 

Print Friendly  Gospodaru, a gdje je Tvoja pravednost? pf button bothX