Propisi braka

Ženidba djevojke koja nema mahrema-staratelja?

114pregledi
            
Pitanje: Imam djevojku s kojom sam u vezi već dvije godine, meðutim, sad sam se okrenuo vjeri, hvala Allahu, i saznao da nema ašikovanja, druženja, razgovora s djevojkom, ništa prije braka. Stoga me zanima da li mogu da oženim djevojku bez staratelja, mahrema, jer ona je iz šehidske porodice? Možemo li stupiti u brak po šerijatu i kome se obratiti ako može? Znam da majka ne može biti zastupnik u bračnom ugovoru, ali ona nema nikog drugog od svojih mahrema koji se drže propisa vjere. Allah vas nagradio!
 
Odgovor: Es-selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu! Molim Uzvišenog Allaha da vam podari ustrajnost na Pravom putu i da vas učini od onih sa kojima je On, s.v.t.,  zadovoljan.
Većina islamskih učenjaka je na stanovištu da djevojci nije dozvoljeno da se uda bez staratelja. Ovo mišljenje temelji se na hadisu Allahovog Poslanika, s.a.v.s., u kojem kaže: “Nema braka bez velijja i dva pravedna svjedoka.“  Hadis je zabilježio Bejheki u svom Sunenu od Imrana i od Aiše, r.a., a šejh Albani kaže da je hadis vjerodostojan.  Ovo mišljenje zastupaju hanbelijska, šafijska i malikijska pravna škola, a temelji se na već citiranom vjerodostojnom hadisu. Ovo je mišljenje i Ebu Jusufa i Muhammeda, učenika Ebu Hanife. Kaže imam Tahavi u svom djelu ”Šerhu meanil-asar”:
”I ovo je mišljenje Ebu Jusufa i Muhammeda ibn Hasana“, tj. da je staratelj uvjet za ispravnost braka.
Meðutim, ono na što ovdje treba ukazati jeste da otac nije jedini koji biva staratelj. U slučaju da nema oca, strateljstvo prelazi na drugu osobu. U islamskom pravu te osobe su precizno spomenute. Redoslijed staratelja identičan je redoslijedu osoba koje se nazivaju asaba u nasljednom pravu. Taj redoslijed je sljedeći:
1) otac, djed, pradjed,
2) sin, zatim unuk,
3) brat (po ocu i majci), zatim brat po ocu, zatim sin od pravog brata, zatim sin od brata po ocu,
4) amidža, zatim sin od amidže.
Tako ako, npr., nema oca, starateljstvo prelazi na djeda, ako nema djeda, starateljstvo prelazi na sina, ako nema sina, na brata i tako dalje, shodno redoslijedu koji smo naveli. A Allah najbolje zna!

Odgovorio: hfz. Dževad ef.Gološ
Izvori: Sahihul-džami, 7557; Šerhu meanil-asar, 3/7;

X