Hutbe

Dužnosti roditelja prema djeci (1 dio)

330pregledi
Hatib: Nezim Halilović Muderris   
Danas 19. džumade-l-uhra 1430.h., što odgovara 12, junu 2009. godine, hutbu sam naslovio sa „Dužnosti roditelja prema djeci“. Za pomenutu temu sam se opredijelio u vrijeme neispunjavanja roditeljskih obaveza prema djeci, što neminovno rezultira neposlušnošću djece prema roditeljima.
Djeca su braćo i sestre naši dunjalučki ukrasi, koji ispunjavaju naše duše i prema njima po islamskim propisima imamo velike obaveze. Djeca su emanet na našim plećima, koji moramo u potpunosti ispuniti ako želimo da živimo u sreći na ovom i budućem svijetu i ako želimo da naća djeca budu korisni članovi šire i uže društvene zajednice.

Kaže Allah, subhanehu we teala., u 46. ajetu Sure El-Kehf:
”Imetak i sinovi su ukras u životu na ovom svijetu, a dobra djela, koja vječno ostaju, biće od Gospodara tvoga bolje nagrađena i u njih se čovjek može bolje pouzdati.“ (Suretu El-Kehf, 46)
Prema citiranom ajetu, imeci i djeca su dunjalučki ukrasi, a dobra djela su trajna. Na nama je braćo i sestre da te dunjalučke ukrase uz Allahovu, subhanehu we teala, pomoć učinimo ukrasima na obadva svijeta, a to možemo učiniti na način što ćemo imetke sticati na dozvoljen način i trošiti ih na Allahovu, subhanehu we teala, putu, a djecu odgajati da budu iskreni vjernici, koji će se natjecati u dobru i koji će dobro koje prema njima činimo znati cijeniti i uzvratiti na najbolji način.

 
Kaže Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, u hadisu koji bilježi imam Ebu Davud:
Prenosi Abdullah ibn Amr ibn El-As, r.a., da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: „Vaša djeca su vaša najbolja opskrba!“ (Ebu Davud)
A u drugoj predaji stoji: Prenosi Aiša, r.a., da je Poslanik, sallallahu alejhi we selleme, rekao: „Vaša djeca su Allahov poklon vama!“ (Hakim)
Kada su nam naša djeca najbolja ospkrba i poklon, od Allaha, subhanehu we teala, dobro ih čuvajmo i budimo zahvalni našem Gospodaru!
Muhammed, sallallahu alejhi we sellem, nas podučava da sa puno ozbiljnosti pazimo na ono što nam je povjereno na čuvanje, pa u predaji koju bilježi imam Buharija stoji:
 
Prenosi Ibn Omer, r.a.,: “Čuo sam Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, kada je rekao: “Svi ste vi čuvari i svi ćete biti pitani za ono što čuvate; vođa (imam) je čuvar i biće pitan za ono što čuva, muž je čuvar svoje porodice i biće odgovoran za nju, žena je čuvarica u kući svoga muža i odgovorna je za ono što joj je povjereno na čuvanje i sluga je čuvar imetka svoga pretpostavljenog i odgovoran je za njegovo čuvanje.” (Buharija)
Da li i mi ispunjavamo preuzete obaveze i čuvamo li ono za što ćemo biti pitani? Da li naši vladari i imami ispunjavaju svoje obaveze ili vode računa samo o svojim pravima i privilegijama? Da li čuvamo svoje porodice ili smo brigu o njihovu čuvanju predali ulici i medijima? Da li su naše žene čobanice u našim kućama ili iste više znaju šta se dešava u Španiji i Meksiku, nego u vlastitim domovima? Da li pretpostavljeni vode računa da ne opterećuju potčinjene više nego što mogu podnijeti i da li potčinjeni ispunjavaju svoje obaveze?
Svako se dijete rodi u fitri (čistoj vjeri), kao što stoji u slijedećem hadisu:
 
Prenosi Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: “Svako dijete se rodi u fitri (čistoj vjeri), pa ga njegovi roditelji učine jevrejom, kršćaninom ili vatropoklonikom.” (Muttefek alejh)

Rođenje djeteta predstavlja istinsku radost za svakog roditelja. Ta radost se odmah po rođenju u skladu sa sunnetom Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, manifestuje kroz učenju ezana na desno i ikameta na lijevo uho, a potom nadijevanjem lijepog imena.
Ime ima veoma veliki značaj, jer ono označava ličnost i pripadnost vjerskoj i kulturnoj skupini. Vjernik zbog toga mora voditi računa o svom imenu i imenu svoga djeteta. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, preporučuje da se izabere lijepo ime novorođenčetu, pa kaže:

Prenosi Ebu Ed-Derda’, r.a., da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: “Vi ćete, na Sudnjem danu, biti prozivani po vašim imenima i po imenima vaših očeva, pa nadijevajte vašoj djeci lijepa imena!” (Ebu Davud)

Mislili smo da da je vrijeme u kojem su se Bošnjaci stidili svojih muslimanskih imena, pa zbog toga svojoj djeci nadijevali neislamska ili međunarodna imena, davno prošlo vrijeme, ali nije tako. I u ovom našem vremenu ima onih koji svojoj djeci nadijevaju nemuslimanska imena, po pjevačima, glumcima, fudbalerima, kriminalcima i slično, u nadi da će na taj način biti u trendu i da će njihova djeca imati bolju perspektivu. Kakva li ružna kompleksa i sramote?!
Sunnet je sedmi dan nakon rođenja djeteta klanje kurbana; dva za muško dijete, a jedan za žensko dijete, kada se novorođenčetu brije glava i dijeli sadaka u težini kose u srebru. Sunećenje muškog djeteta je po mišljenju većine uleme sunnet, dok ga neka ulema čak smatra vadžibom.

Kaže Poslanik, sallallahu alejhi we sellem:
Prenosi Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: „Odgajajte svoju djecu u znaku tri svojstva: da vole vašeg Poslanika (sallallahu alejhi we sellem), da vole njegovu porodicu i da vole učiti Kur’an!” (Ed-Dejlemi)
Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, naređuje svome ummetu, da svoju djecu odgajaju na tri principa, koji su temelj zdrave ličnosti, pa budimo od onih koji se odazivaju na naredbe njihova Poslanika, sallallahu alejhi we sellem!
Braćo i sestre, budimo pravi roditelji, koji prema svojoj djeci ispunjavaju sve svoje obaveze i nakon toga se nadajmo njihovoj poslušnosti i sreći na obadva svijeta!

Gospodaru, učvrsti nas na Tvome putu, sačuvaj nas iskušenja koja nećemo moći podnijeti, učini nas od onih koji odgajaju svoju djecu u skladu sa Tvojim propisima, očisti naša srca i jezike od ružnih misli i govora, uputi našu djecu i potomke i učini ih radostima naših očiju i srca, oprosti nam grijehe i počasti nas u džennetima, društvom sa poslanicima, šehidima i dobrim ljudima!

Sarajevo: 19. džumade-l-uhra 1430.h.  / 12. juni 2009. godine                      
Hutba: Džamija “Kralj Fahd”
Nezim Halilović Muderris
                                                        

X