Duhovna i materijalna snaga garancija su opstanka i uspjeha

Piše: Abdulvaris Ribo

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Snažan vjernik bolji je i draži Allahu od slabog i nejakog vjernika, ali u obojici je dobro. Drži se onoga od čega ćeš imati koristi, od Allaha pomoći traži i nemoj malaksati. Ako te nešto zadesi, nemoj reći: ‘Da sam uradio tako i tako’, nego reci: ‘Allah određuje i On čini šta hoće’, jer riječi ‘da sam’, otvaraju šejtanu prostor da djeluje.”

(Muslim, Sahih, br. 2664, Ibn Madža, Sunen, br. 79, i Ahmed, Musned, 2/366 i 370.)

Iako snaga nije jedini faktor uspjeha i pobjede, ipak je ona oduvijek bila i ostala jedan od najvažnijih faktora uspjeha, opstanka, moći i dominacije. Zato snaga u islamu zauzima vrlo visoko i uzvišeno mjesto, pa stoga Uzvišeni Stvoritelj zadužuje muslimane da poduzmu sve kako bi bili dovoljno jaki i snažni u promoviranju i zaštiti Istine. Osnovni izvori islama: Kur’an i hadis, nerijetko govore o snazi u pozitivnom kontekstu i podstiču muslimane da čine sve ono što će ih učiniti jakim i snažnim u svakom smislu, što potvrđuje i ovaj hadis o kojem govorimo.

Značenje snage u hadisu

Mnogi će na prvi pogled pomisliti da se u hadisu radi o fizičkoj, odnosno, tjelesnoj snazi, međutim, pod snagom se, prije svega, misli na snagu imana – vjerovanja, snagu znanja i pokornosti, snagu odlučnosti i ambicija, snagu volje i želje. Tek nakon svega ovoga možemo govoriti o vrijednosti i značaju fizičke snage, jer fizička snaga sama po sebi nije pohvalna, osim ako se upotrijebi za istinu, dobro i pravdu i u svrhe kojima je Allah zadovoljan.

Prema tome, pod pojmom “snažan vjernik” misli se na vjernika jakog uvjerenja – imana, odlučnog i ustrajnog u dobru i tek onda fizički jakog i snažnog. Tako je vjernik koji posjeduje snagu imana, snagu djela i snagu tijela, bolji od vjernika slabog imana, djela i slabašnog tijela, jer ovaj prvi bit će mnogo korisniji za dobrobit i interese islama i muslimana. U ovom je smislu snažan vjernik bolji od slabašnog vjernika, ali u obojici je dobro.

Hadis podstiče muslimane da budu jaki i da konstantno jačaju i u duhovnom i u materijalnom smislu, jer islam je vjera snage, ponosa i dominacije. Svakovrsna snaga je imperativ islama i ono što se od muslimana traži u svakom vremenu.

Da snaga sama po sebi nije vrlina i pohvalna i da se kao takva ne podrazumijeva u ovome hadisu, potvrđuje nam činjenica da je Uzvišeni Allah uništio mnoge narode i vladare silnike koji su posjedovali fizičku i materijalnu snagu i moć, a koji nisu vjerovali, nego su se uzoholili i svoga Stvoritelja zaboravili. Uzvišeni kaže: “Zar ne znaš šta je Gospodar tvoj sa Adom uradio, sa stanovnicima Irema, puna palata na stubovima, kojima ravna ni u jednoj zemlji nije bilo; i Semudom, koji je stijene u dolini klesao, i faraonom koji šatore imao, koji su na zemlji zulum provodili i poroke na njoj umnožili, pa je Gospodar tvoj bič patnje na njih spustio, jer Gospodar tvoj je, zaista, u zasjedi.” (El-Fedžr, 6–14)

Kako ostvariti duhovnu i materijalnu snagu

Put snage i moći koji nam islam nudi nije ni težak ni zahtjevan. Kako bismo kročili njime, potrebno je načiniti nekoliko sljedećih koraka:

– Naš prvi korak ka snazi jeste da budemo potpuno iskreni prema Allahu, i riječima i djelima, tako da svako dobro djelo činimo isključivo u ime Allaha i radi Njegovog zadovoljstva. Cijeli svoj život trebamo posvetiti Uzvišenom Allahu, povodeći se u tome za riječima Uzvišenog Allaha: “Reci: ‘Klanjanje moje, i obredi moji, i život moj, i smrt moja, doista, su posvećeni Allahu, Gospodaru svjetova.’” (El-En’am, 162)

Onaj ko svoju dušu preda i pokloni Allahu, On će ga u svemu pomagati, uvijek će biti uz njega i nikada ga neće prepustiti samome sebi. Jedan od dokaza za to jeste i slučaj “stanovnika pećine – ashabul-kehf”, koje spominje Kur’an. Uzvišeni kaže: “Ispričat ćemo ti povijest njihovu – onako kako je bilo. To su bili momci, vjerovali su u Gospodara svoga, a Mi smo im ubjeđenje još više učvrstili. Osnažili smo bili njihova srca kad su se digli i rekli: ‘Gospodar naš je Gospodar je nebesa i Zemlje, mi se nećemo pored Njega drugom bogu klanjati, jer bismo tada ono što je daleko od istine govorili.’” (El-Kehf, 13–14)

– Drugi korak ka postizanju snage jeste da se iskreno uzdamo samo u Allahovu moć i snagu. Onaj ko uspije postići ovaj stupanj vjere, uvijek će i u svemu imati Allahovu pomoć i podršku. Posebnu vrijednost imaju riječi – zikr “la havle ve la kuvvete illa billah – nema snage ni moći osim uz Allaha”, na što upućuje hadis u kojem Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Često izgovarajte riječi ‘la havle ve la kuvvete illa billah’, jer one su jedna od džennetskih riznica.” (Ahmed, Musned, 2/333, Buhari, Sahih, br. 8/101, Muslim, Sahih, br. 2704, i drugi)

– Osloboditi se osjećaja slabosti i nemoći, jer onaj ko ima taj osjećaj, gubi samopouzdanje, a time i mogućnost da bude koristan i produktivan. Na ovo ukazuju riječi iz hadisa o kojem govorimo: “…i nemoj malaksati.”

– Nastojati priskrbiti i ostvariti sve ono što je korisno i plodonosno, na što upućuju Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: “…nastoj da činiš ono od čega ćeš imati koristi…”

– Redovno obavljati islamske dužnosti, a posebno namaz, često činiti dobrovoljna djela (nafile), kao što su noćni namaz, dobrovoljni post, sadaka, zikr, dova, istigfar i učenje Kur’ana. U jednom hadisi-kudsijju navodi se da je Uzvišeni Allah rekao: “Meni najdraže djelo preko kojeg Mi se Moj rob približava jeste ono što sam mu naredio (farzovi). Moj rob Mi se približava nafilama sve dok ga ne zavolim, a kada ga zavolim, postajem njegov sluh kojim sluša, vid kojim gleda, ruka kojom hvata i noga kojom hodi. Ako šta od Mene zatraži, sigurno ću mu dati, a ako kod Mene zaštitu zatraži, sigurno ću ga zaštititi.” (Buhari, Sahih, 8/131, i Ahmed, Musned, 6/256)

– Čitati životopis prvih generacija muslimana – selefa, kako bismo se upoznali sa poteškoćama i iskušenjima kroz koje su oni prolazili i kako su ih strpljivo podnosili. Tako će oni postati veliki u našim očima i više ćemo ih poštivati i uvažavati, i uzet ćemo ih za svoje uzore i pokušati ih slijediti i oponašati ili, u najmanju ruku, biti im slični.

– Prisustvovati vjerskim predavanjima, halkama i dersovima, jer ćemo na taj način upoznati slabosti svoje duše i načine kako ih se osloboditi. Samo prisustvo na takvim duhovnim skupovima i druženjima donosi smiraj, spokoj, Allahovu milost i duhovnu snagu. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Kad god se u nekoj Allahovoj kući (džamiji) okupe ljudi da čitaju Allahovu Knjigu i da je zajedno izučavaju, na njih se spuste smirenost i spokoj, obaspe ih milost, okruže ih meleki i Allah ih spomene kod onih (meleka) koji su kod Njega.” (Muslim, Ebu Davud, Tirmizi i Ibn Madža)

– Družiti se sa čestitim, pobožnim i dobrim ljudima, jer oni nas podsjećaju na dobro i u dobru pomažu, a od zla odvraćaju. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Vjernik je naspram drugog vjernika poput građevine: jedan drugog učvršćuju.”

– Udaljiti se od nevaljalih i ružnih djela, jer grijesi nanose štetu i razumu i duši i tijelu. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ni u jednom narodu nije se pojavio razvrat, a da se među njima nisu pojavile bolesti koje nisu bile poznate kod njihovih predaka.” (Ibn Madža, Sunen, 1/1332)

– Baviti se sportskim i fizičkim aktivnostima, koje jačaju tijelo i razvijaju ga, kao što su borilačke vještine, atletika, gimnastika, streljaštvo i slično.

Print Friendly  Duhovna i materijalna snaga garancija su opstanka i uspjeha pf button bothX