Hutbe

Darežljivost (el-džudu)

148pregledi
Hatib: Nezim Halilović Muderris  

Braćo i sestre u islamu! Danas 27. džumade-l-uala 1430.h., što odgovara 22. maju 2009. godine, hutbu sam naslovio sa „Darežljivost / El-džudu“. Ova karakterna osobina je jedna od najvažnijih osobina ummeta Poslanika, s.a.v.s., osobina koja treba da dođe posebno do izražaja u ovom vremenu opće ekonomske krize, koja i našoj zemlji prijeti kao „ekonomski cunami“. Pred nama je vrijeme u kojem darežljivci trebaju pokazati svoju darežljivot, socijalno ugroženi koji primaju pomoć od institucija i pojedinaca da svoje troškove svedu na minimum, lijenčine da se prihvate posla i da ne čekaju sadaku na asfaltu, na raskrsnicama i pred prodavnicama, već da na častan način privrijeđuju i izdržavaju svoje porodice, imajući na umu hadis koji bilježi imam Buharija, a prenosi ga Hakim bin Hazam, r.a.:  „Gornja ruka (ona koja daje) je bolja od donje ruke (koja prima)!“ (Buharija)
Allah, s.w.t., u 39. ajetu Sure Sebe’ obećava mu’minima koji ulažu svoje imetke na Njegovu putu, lijep svršetak i nagradu:
„Reci: “Gospodar moj daje obilnu opskrbu onome kome hoće od robova Svojih, a kome hoće uskraćuje; što god vi udijelite, On će to nadoknaditi i On najbolje opskrbljuje.” (Suretu Sebe’, 39)
Braćo i sestre, kada imamo na umu ove Allahove, s.w.t., riječi, onda se trebamo natjecati u dobročinstvu, jer On dobročinstvo nadoknađuje još na dunjaluku, a na Ahiretu je nagrada trajna.
U hadisu koji bilježe imami Buharija i Muslim, stoji:
 
Prenosi Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Rekao je Uzvišeni Allah: „Udijeli čovječe, udijeliću ti!“ (Buharija i Muslim)
Kako je lijepo obećanje Allaha, s.w.t., koji na dobročinstvo Svojih iskrenih robova uzvraća Svojim dobročinstvom, pa trudimo se da budemo od onih kojima na dobro uzvraća njihov Stvoritelj!
U hadisu koji bilježe imami Buharija i Muslim stoji:
Prenosi Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Nema dana u kojem osvanu robovi, a da dva meleka ne siđu i jedan ne kaže: „Allahu, daj darežljivcu ostatak imetka!“ I drugi kaže: „Allahu, daj škrtici propast!“ (Buharija i Muslim)
Zato budimo darežljivci, za koje meleki uče dove za povećanje imetka! Blago onima za koje dovu čine meleki, koji nemaju prohtjeva i želja, već samo služe svome Gospodaru!
Poslanik, s.a.v.s., savjetuje Esmu, kćerku Ebu Bekra Es-Siddika, r.a.:
 
Prenosi Esma kći Ebu Bekra, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Dijeli i ne prebrojavaj (ne čuvaj), pa da tebi Allah broji i ne gomilaj, pa da ti Allah uskrati!“ (Buharija i Muslim)
Dijeljenje braćo i sestre, treba da bude umjereno, kako darežljivac ne bi sve podijelio i ostao bez opskrbe. Prema tome, dužni smo naći mjeru u dijeljenju, kao što stoji u 29. i 30. ajetu Sure El-Isra’:
„Ne drži ruku svoju stisnutu, a ni posve otvorenu, da ne bi prijekor zaslužio i bez ičega ostao,“(29) „Gospodar tvoj pruža obilnu opskrbu onome kome hoće, a i ograničava je, jer zna i vidi robove Svoje.“(30) (Suretu El-Isra’, 29 – 30)
Na drugoj strani prokleti šejtan čovjeka plaši neimaštinom, kao što stoji u 268. ajetu Sure El-Bekare:
„Šejtan vas plaši neimaštinom i navraća vas da budete škrti, a Allah vam obećava oprost i nagradu Svoju; Allah je neizmjerno dobar i sve zna!“ (Suretu El-Bekare, 268)
Braćo i sestre, većina nas smo imali priliku da se u našim svakodnevnim životima osvjedočimo u istinitost ovi Allahovih, s.w.t., riječi, kada nam se ono što smo bez kalkulacija dali višestruko vraćalo i kada nam je propadalo ono što nam je bilo žao dati i propadalo je još više od toga…
Kaže Omer ibn El-Hattab, r.a.: „Čuo sam da će se dobra djela natjecati i da će sadaka kazati: „Ja sam najbolja od vas!“
Poslanik, s.a.v.s., je bio najljepši primjer darežljivosti, što potvrđuje slijedeća predaja:
Upitao je Poslanik, s.a.v.s., Aišu, r.a., šta je ostalo od ovce koju su zaklali, pa je ona odgovorila: „Nije ostalo ništa osim plećke!“ Poslanik, s.a.v.s., odgovori: „Ostalo je sve osim plećke!“ (Muslim)
Najbolja sadaka je da vjernik dijeli kada je zdrav, kao što stoji u hadisu koji bilježi imam Muslim:
 
Prenosi Ebu Hurejre, r.a.: „Došao je čovjek kod Poslanika, s.a.v.s., i rekao: „Allahov Poslaniče, za koju sadaku je najveća nagrada?“ Reče: „Da daješ sadaku dok si zdrav i potreban, bojiše se siromaštva i nadaš bogatstvu. Ne odgađaj, pa kada dođe duša u grkljan, da kažeš: „Ovo je ovome, a ovo ovome!“ a sve svakako ostaje drugima.“ (Muslim)
Slijedeći hadis je bio poticajem velikom broju naših plemenitih predaka, koji su se natjecali u uvakufljivanju svoje imovine, u pravljenju mostova, puteva, hanova, hajr česmi, kalemljenju voća i slično:  Prenosi Džabir bin Abdullah, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Ko iskopa bunar, ne napije se niko od ljudi, džina ili ptica, a da ga Allah neće nagraditi na Sudnjem danu!“ (Ibn Madždže)

Pred pohod na Tebuk, dolaze Poslaniku, s.a.v.s., ashabi i donose imetak za opremanje vojske, tako da Omer ibn El-Hattab, r.a., i Osman ibn Affan, r.a. donose polovicu svoga imetka, a Ebu Bekr Es-Siddik, r.a., donosi sav svoj imetak. Kada ga je Poslanik, s.a.v.s., upitao šta je ostavio svojoj porodici, Ebu Bekr, r.a., je rekao: „Ostavio sam im Allaha i njegova Poslanika, s.a.v.s.!“ Allah se smilovao Ebu Bekru, r.a., čiji iman je bio snažniji od imana svih ashaba!

Zato se napajajmo sa čistih izvora: Kur’ana, sunneta Poslanika, s.a.v.s., prakse ashaba, te najbolje generacije muslimana i prakse naših dobrih predaka, Bošnjaka i natječimo se u dobročinstvu, ne plašeći se siromaštva, niti prijekora prijekornika!

Gospodaru, učvrsti nas na putu islama, ne iskušavaj nas sa onim što nećemo moći podnijeti, učini nas od onih koji su darežljivi, uputi našu djecu i naše potomke i učini ih časnim pripadnicima ummeta, budi nam milostiv na Sudnjem danu i počasti nas u džennetu, društvom sa: poslanicima, šehidima i dobrim ljudima!

 
Sarajevo: 27. džumade-l-ula 1430.h.   22. maj 2009.god.                                  
Hutba: Džamija “Kralj Fahd”                                                                                            
Hatib: Nezim Halilović Muderris  
X