mekka

Da li je dužnik obavezan obaviti hadž?

Pitanje: Je li dužnik obavezan obaviti hadž?

Odgovor: Ako čovjekov dug iznosi onoliko koliko on imaimetka, on nije obavezan obaviti hadž, jer je Svevišnji Allah obavljanje hadža stavio u obavezu samo onom ko ima mogućnosti da ga obavi: “Hodočastiti Hram dužan je, Allaha radi, svaki onaj koji je u mogućnosti…” (Alu Imran, 97). Onaj čiji dug toliko iznosi nije jedan od onih što su u mogućnosti obaviti hadž.Takav će prvo izmiriti dug pa će kasnije, kad bude mogao, obaviti hadž. Međutim, ako je dug manjiod vrijednosticijelog imetka koji čovjek posjeduje, u tom će slučaju vratiti dug i obaviti hadž, bez obzira na to radilo se o obaveznom ili o dobrovoljnom hadžu, s tim da obavezni hadž ne smije odlagati, za razliku od dobrovoljnog hadža, koji ne mora obaviti.

Šejh Muhammed b. Usejmin

Print Friendly  Da li je dužnik obavezan obaviti hadž? pf button bothX