Alimi

Biografija šejha Halida ibn Abdullaha el-Musliha

116pregledi
Priredio: Mithad R. Ćeman

Šejh Halid b. Abdullah b. Muhammed el-Muslih.Roðen je u prijestolnici civilizacije – Mekki, učinio je Allah časnom, godine 1385. od hidžre Poslanika. Osnovnu i srednju školu završio je u mjestu izmeðu Mekke i Džidde. Zatim nastavlja sa fakultetskom naobrazbom upisujući Univerzitet Kralj Fahd na Odsjeku za naftnu industriju i minerale, koji uspješno završava diplomirajući na Odsjeku za industrijski menadžment.

Potom nastavlja školovanje upisujući Fakultet islamskog prava na Islamskom univerzitetu El-Imam Muhammed bin Sa’ud, odjel u Kasimu. Zvanje magistra fikha dobija na istom fakultetu odbranivši rad na temu “El-Havafizu el-mergabetu fi eš-šerai ve ahkamuha fi el-fikh el-islamij” – ”Reklame i njihovi propisi u islamskom fikhu”, dok je zvanje doktora fikha dobio odbranivši temu pod naslovom “Ahkam et-tedhimi en-nekdi fi el-fikh el-Islamij” – ”Propisi inflacije u islamskom fikhu”.

Zanimanje

Stalno je zaposlen na Odsjeku za fikh na Fakultetu islamskog prava Islamskog univerziteta El-Imam Muhammed b. Sa’ud, odjel u Kasimu.

Stjecanje znanja

Počeo je učiti pred uvaženim šejhom Muhammedom b. Salihom el-Usejminom, rahmetullahi alejhi, godine 1403. h.g. Biva nerazdvojan od njega od godine 1408. h. do njegovog preseljenja 1421. h.g. Oženio je šejhovu kćerku 1407. h.g.

Učio je pred njim tefsir, hadis, islamsko vjerovanje, fihk, usul i pravila arapskog jezika. On je jedan od trojice koje je uvaženi šejh Muhammed b. Salih el-Usejmin odabrao za nasljednike za držanje dersova u njegovoj halki u Velikoj džamiji u Unejzi, obavezavši ih na držanje predavanja iz oblasti tefsira i usuli-d-dina (islamskog vjerovanja).

Još za vrijeme života šejha Usejmina, rahmetullahi alejhi, šejh Halid počeo je sa držanjem predavanja iz oblasti akide i fikha u Velikoj džamiji u Unejzi.

Bio je opunomoćen od strane šejha Usejmina da zajedno sa šejhom Abdur-Rahmanom ed-Dahšom preuzme glavnu riječ u nadgledanju rada i potreba ostalih učenika koji su učili pred šejhom Usejminom na njegovom privatnom univerzitetu u Unejzi. Tu funkciju obnašao je od 1415. h.g. pa sve do smrti šejha Usejmina, rahmetullahi alejhi (15. ševval 1421. h.g.), a to im je oporučio da nastave i poslije njegove smrti.

Takoðer je učio nauku islamskog prava pred šejhom Abdullahom b. Abdur-Rahmanom el-Besamom i šejhom Abdul-Azizom el-Mesa’idom, a pred šejhom Alijom b. Muhammedom ez-Zamilom učio je pravila gramatike arapskog jezika i arapsku književnost tokom općih i posebnih predavanja. Od šejha Abdullaha b. Saliha el-Faliha takoðer je učio pravila arapskog jezika, a Kur’an je učio pred šejhom Muhammedom b. Selmanom es-Selmanom. Pored ovih učenjaka, šejh se okoristio i od šejha Abdul-Aziza b. Abdullaha b. Baza kao i od šejha Muhammeda Nasruddina el-Albanija, Allah svima njima bio zadovoljan.

Njegova pisana djela:

    * Akhamul-Ihdad,
    * El-Havafizu et-tidžarije ve ahkamuha fil-fikh el-islamij (magistarski rad),
    * Tumačenje Vasitijske akide,
    * Brošura na temu: Iskrenost srca,
    * Istraživački rad: El-Iksabul-maharemetu (nije štampana),
    * Rad na temu: En-Nai’ ve surehul-mu’asire – Saučešće, hatar, obavijest o smrti neke osobe i načini toga u današnjici (nije štampana),
    * Rad na temu: Et-Tešrik fin-nijjeh (nije štampana),
    * Valorizacija knjige: Šerhul-Menzumah el-Kava’id el-Fikhije od šejha Es-Sa’dija,
    * Istraživački rad: Ez-Ziham ve eseruhu fi ahkami-nnusuk – Gužva i njen utjecaj u hadžskim obredima (zadnje objavljeno djelo),
    * član je komisije za nadgledanje i izdavanje knjige Eš-Šerhul-Mumti’a fi šerh Zadul-mustakne’a, od uvaženog šejha Muhammeda b. Salih el-Usejmina, Allah mu se smilovao.

Prvi put objavljeno: srijeda, 09 Travanj 2008 09:34

X