Autentični hadisi o Allahovom spuštanju na ovosvjetsko nebo

Pitanje: Postoje li autentični hadisi u kojima stoji da se Svevišnji Allah spušta na ovosvjetsko nebo?

Odgovor: Hadisi koji govore o Allahovom, dželle šanuhu, spuštanju na ovosvjetsko nebo nalaze se u najvjerodostojnijim hadiskim zbirkama. Imam Ebu Amr ed-Dani, Ibn Abdulberr, Zehebi, Albani i neki drugi muhaddisi te hadise smatraju mutevatir-predanjima.[1] Dakle, hadisi koji govore o Allahovom, dželle šanuhu, spuštanju na ovosvjetsko nebo na stupnju su hadisâ o gledanju u Svemogućeg Allaha u Džennetu. Musliman je dužan vjerovati da se Svevišnji Allah spušta na ovosvjetsko nebo, međutim bez razmišljanja i ispitivanja o kakvoći, a Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

 

[1] Vidjeti: Er-Risaletul-vafija, str. 135, Et-Temhid, 7/138, Muhtesarul-uluvv, str. 116, Sahihul-edebil-mufred, str. 282, i Šerhul-akidetil-vasitijja, 2/13.

Print Friendly  Autentični hadisi o Allahovom spuštanju na ovosvjetsko nebo pf button bothX